О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 418

 

                                             гр.Варна, 28.06.2018 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и осми юни през две хиляди и осемнадесета  година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П. 

          ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев ч.т.д. №341 по описа на съда  за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна жалба на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД срещу определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, в частта с която след прекратяване на производството по делото, жалбоподателят е осъден да заплати на „Пътстрой -Варна“ ЕООД, със седалище гр.Варна, адвокатско възнаграждение в размер на 5000 лева. Направено е искане за изменение на определението и отхвърляне на молбата за разноски или намаляване на адвокатския хонорар.

Постъпила е и частна жалба от „Пътстрой-Варна“ ЕООД, със седалище гр.Варна против определение №130/14.03.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС - Добрич, с което е оставена без уважение молбата му за изменение на определение №20/12.01.2018 г. по т.д. №214/2016 г. на ОС – Добрич, в частта за разноските, чрез увеличение на адвокатското възнаграждение.

При проверка допустимостта на подадените частни жалби, съдът констатира следното:

По сега действащия съдопроизводствен ред, не съществува процесуална възможност за самостоятелно обжалване на съдебния акт в частта му за разноските. Съгласно чл.248, ал.1 от ГПК, произнасянето на съда по отговорността за разноските подлежи на изменение и допълнение от същата съдебна инстанция, която е постановила акта. По този процесуален ред следва да бъдат разгледани и възраженията на страната за неправилност.

Компетентен да разгледа допустимостта и основателността на оплакванията е съдът, постановил процесното определение, а произнасянето му по чл. 248 ГПК подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване акта по същество – чл.248, ал.3 ГПК. Следва да се отбележи и че разпоредбата на чл. 248 ГПК намира приложение и по отношение на определенията, тъй като чл. 254, ал.2, т. 5 ГПК урежда произнасянето по разноските като част от съдържанието и на определенията като вид съдебни актове /определение № 172/06.06.2013 год. на ВКС по гр.д.№ 1025/2013 год., II г.о./.

На посоченото основание производството по делото следва да бъде прекратено, а делото – върнато на ДОС за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК по обективираните в частната жалба на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, имаща характер на молба по чл.248 от ГПК, оплаквания срещу постановеното определение  от 12.01.2018 г. в частта за разноските.

Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№341/2018 год. по описа на АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Добрич за произнасяне по реда на чл. 248 ГПК, по обективираните в частната жалба на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, имаща характер на молба по чл.248 от ГПК, оплаквания срещу постановеното определение  от 12.01.2018 г. в частта за разноските.

След произнасяне по реда на чл.248 от ГПК, делото ведно с евентуално постъпилите срещу определението жалби да се изпрати на ВнАС, за общо произнасяне, респективно за произнасяне по частната жалба на „Пътстрой-Варна“ ЕООД.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: