Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

215/гр. Варна, 02.11.2017 г.

 

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито публично съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                             НИКОЛИНА ДАМЯНОВА         

 

При участието на секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№343/2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано е по въззивна жалба на „МБАЛ -Балчик“ ЕООД,ЕИК 124504885, със седалище гр.Балчик срещу решение №89/15.05.2017 г., постановено по т.д. №21/2017 г. по описа на ОС – Добрич, в частта с която е отхвърлен предявения от въззивника срещу „Диагностично - консултативен център - II Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140780, със седалище гр.Добрич, иск с правно основание чл.55, ал.1, предл.3 вр. чл.88, ал.1, изр.1 от ЗЗД, до размера от 45 000 лв., както и иска с правно основание чл.86 от ЗЗД, за заплащане на сумата от 733.39 лева, претендирана като  обезщетение за забавено изпълнение върху главницата за периода 21.12.2016 г. - 07.01.2010 г.

В жалбата се съдържат оплаквания за недопустимост на решението, като постановено по непредявен иск, а в условията на евентуалност  и за неправилност, поради противоречието му с материалния закон и необоснованост.                                                                                                        Насрещната страна „Диагностично - консултативен център - II Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140780, със седалище гр.Добрич е подала писмен отговор, в който оспорва жалбата и моли съда да потвърди решението.                                      За да се произнесе съдът взе предвид следното:                                               Предявени са искове с правно основание чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД и чл. 86 ЗЗД от ЗЗД. Ищецът излага в исковта молба, че на 07.01.2010 г. между страните е сключен договор за възлагане на медицинско обслужване, по силата на който ответното дружество се е задължило със собствена  апаратура, да извършва различни групи изследвания, а именно: хистобиопсична и цитологична диагностика от Патоморфологична лаборатория, вкл.експресна интраоперативна диагностика - гефрир;2.туморни маркери и хормони,изработвани в Клинична лаборатория на изпълнителя; 3.микробиологични и вирусологични изследвания,изработвани в Микробиологична лаборатория на изпълнителя.   Съгласно чл.3 от договора, ответникът се е задължил да монтира в операционната зала на ищеца Замразяващ микротом/криостат/ SHANDON CRYOTOME 620 Е, като поеме разходите по поддръжката и ремонта на апарата, както и да да командирова веднъж седмично лекар специалист за извършване на гефрирни изследвания.            Ищецът излага, че за целия период на дайствие на договора, услугата „гефрир на място“, не е извършвана, нито болницата е била посещавана от лекар специалист, поради което не е имало основание за плащане на възнаграждение за тази услуга за периода от 26.02.2010 г. до 31.07.2015 г. Твърди, че с предизвестие от 30.05.2016 г., договорът е бил  прекратен от негова страна, като с писмо изх.№ РД-04-665/14.12.2016 г., възложителят е поканил изпълнителя да му върне обратно сумата от 66 000 лв., както и обезщетение за забавено плащане в размер на 733.39 лв., за периода  21.12.2016 г. до датата на предявяване на исковата молба.                              Ответното дружество възразява, че е налице неизпълнение по отношение на услугата „гефрир“ като твърди, че макар лекар да не е посещавал болницата, през целия период на договора взетия материал от пациенти на ищеца е бил своевременно изследван от д-р Лиляна Петкова - специалист патолог, работещ на трудов договор при ответника, като  резултатите от изследванията са изпращани своевременно от ищеца, който не е възразявал относно този начин на изпълнение.                            

Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:                                                                                        Решението на първоинстанционния съд  съдържа реквизитите по чл. 236 ГПК и е действително, произнасянето съответства на предявеното искания и правото на иск е надлежно упражнено, поради което производството и решението са допустими. Дадената от съда правна квалификация на предявените искове, напълно съответства на твърденията на ищеца, за наличие на валидно възникнало облигационно правоотношение, по което е извършено плащане, без предоставяне на насрещна престация, което е мотивирало страната да развали договора и да иска връщане на получените на отпаднало основание, поради неизпълнеие на визираната услуга суми.                Между страните по делото на 07.01.2010 г. е сключен договор за възлагане на медицинско обслужване, по силата на който въззиваемото  дружество, в качеството на изпълнител срещу заплащане на възнаграждение, съгласно приложение N 1 към договора, се е задължило със собствена  апаратура, да извършва различни групи изследвания, а именно: хистобиопсична и цитологична диагностика от Патоморфологична лаборатория, вкл.експресна интраоперативна диагностика - гефрир; 2.туморни маркери и хормони,изработвани в Клинична лаборатория на изпълнителя; 3.микробиологични и вирусологични изследвания,изработвани в Микробиологична лаборатория на изпълнителя.            Съгласно чл.3 от договора, въззиваемият се е задължил и да монтира в операционната зала на въззивника Замразяващ микротом/криостат/ SHANDON CRYOTOME 620 Е, като поеме разходите по поддръжката и ремонта на апарата, както и да да командирова веднъж седмично лекар специалист за извършване на гефрирни изследвания.   Между страните не се спори, че в периода 26.02.2010 г. - 31.07.2015 г., въз основа на издадени от въззиваемото дружество фактури, въззивното дружество е заплатило сумата от 66 000 лева за гефрир на място, съобразно приложение № 1. Няма спор, че всички фактури са надлежно осчетоводени в счетоводните регистри на двете дружества.

Сключеният между страните договор, с оглед правата и насрещните задължение, има всички характеристики на договр за изработка. Съобразно разпоредбата на чл.264, ал.1 от ЗЗД, поръчващият е длъжен да приеме извършената съгласно договора работа, като получи изработеното и признае, че то съответства на поръчаното. При приемането, поръчващият следва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за скрити недостатъци и ако не направи тези възражения, работата се счита за приета.

По делото не са представени доказателства, че в периода 26.02.2010 г. - 31.07.2015 г., въззивникът е правил възражения за неизпълнение на договорената услуга „гефрир на място“. Всчики издадени от изпълнителя фактури, в която е удостоверено извършването на уговорената работа – „гефрир“, са осчетоводени от възложителя и е извършено плащане на  сумата от 66 000 лева, което обуслявя извода, че работата е била извършена и приета от поръчващия, поради което е била и заплатена.

С одобряването на работата от поръчващия и заплащане на уговореното възнаграждение, за възложителя е отпаднала възможността за реализира отговорността на изпълнителя по реда на чл.265 и сл. от ЗЗД, включително и чрез волеизявление за разваляне на договора.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че сумата от 66 000 лева е заплатена за извършени и одобрени от възложителя дейности по договора, в размерите определени в Приложение 1, поради което не са налице основания за връщане на сумата на възложителя.

Съобразно изложените мотиви и предвид съвпадане на изводите на въззивния съд, с тези на първоинстанционния, съдът намира, че решението, следва да се потвърди изцяло.

 

Мотивиран от гореизложеното и на осн.чл.272 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №89/15.05.2017 г., постановено по т.д. №21/2017 г. по описа на ОС – Добрич, в частта с която е отхвърлен предявения от въззивника срещу „Диагностично - консултативен център - II Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140780, със седалище гр.Добрич, иск с правно основание чл.55, ал.1, предл.3 вр. чл.88, ал.1, изр.1 от ЗЗД, до размера от 45 000 лв., както и иска с правно основание чл.86 от ЗЗД, за заплащане на сумата от 733.39 лева, претендирана като  обезщетение за забавено изпълнение върху главницата за периода 21.12.2016 г. - 07.01.2010 г.

ОСЪЖДА „МБАЛ - Балчик“ ЕООД, ЕИК 124504885, със седалище и адрес на управление гр.Балчик, ул.“Д-р Златко Петков“ № 1, представлявано от Парсек Салбашян ДА ЗАПЛАТИ на „Диагностично-консултативен център - II Добрич“ ЕООД, ЕИК 124140780, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, бул.“ 25-ти септември“ № 68, представлявано от управителя Валери  Тодоров, направените във въззивното производство разноски за адвокатско възнаграждение, в размер на 1838 (хиляда осемстотин тридесет и осем) лева,  на осн. чл.78, ал.3 от ГПК.

 

Решението подлежи обжалване при условията на чл.280 от ГПК пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: