ОПРЕДЕЛЕНИЕ 377/11.06.2018

гр. Варна, 11.06.2018 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                                       ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

 МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                                                                                         

Като разгледа докладваното от съдия Ванухи Аракелян в. ч. т. д. № 343 по описа за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по частна въззивна жалба, подадена от „Петров – Агропродукт„ ООД, чрез адв. П.А. срещу определение № 204 от 18.04.2018 г. по т. д. № 67/2018 г. по описа на Добричкия окръжен съд.

След проверка редовността на частната въззивна жалба, съдът установи, че същата е депозирана в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. По повод отговора на частната въззивна жалба, съдът намира, че от представеното пълномощно на адв. Даниела Коларова /л. 6/ не може да се заключи, че учредената представителна власт на пълномощника на насрещната страна, обхваща и съдебното производство по обжалване на постановените актове в първоинстанционното производство. На горепосочената страна /“Русев Строй“ ЕООД/ следва да се дадат и указания за уточняване дали потвърждава извършените действия по подаване на отговор вх. № 3529 от 04.06.2018 г.. Предвид горното, съдът намира, че администриращият съд не е предприел необходимите действия по надлежното администриране на отговор вх. № 3529 от 04.06.2018 г., депозиран от „Русев Строй“ ЕООД.

С оглед на гореизложените съображения, производството по в. ч. т. д. № 343/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Добричкия окръжен съд за продължаване на действията по администриране на отговора на частната въззивна жалба, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. т. д. № 343/2018 г. по описа на Варненския апелативен съд и ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за администриране на отговора на частната въззивна жалба съобразно изложеното по – горе, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд за разглеждане по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                         2.