РЕШЕНИЕ

№    196                                                23.06.2015 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На 23-и юни                                                                      Година 2015

В    закрито заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛАВА

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                          АНЕТА БРАТАНОВА

като разгледа докладваното от Р.Славов в. частно търговско    дело № 344 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

   Производството е образувано по жалба на адв. А.Т. ***, като пълномощник на „Стройинвестсервиз”ООД гр.Варна, ЕИК

124659298 представлявано от управителя А К, срещу Решение 268/06.04.2015 год. по ч.т.д. № 466/2015 год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е оставена без уважение жалбата срещу отказ на АВ, ТР под № 20150305094501/06.03.2015год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството на промени, по заявление №20150305094501.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост и незаконосъобразност, като моли решението да бъде отменено, а исканите промени-вписани в ТР.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на адв. А.Т. ***, като пълномощник на „Стройинвестсервиз”ООД гр.Варна, ЕИК 124659298 представлявано от управителя А К, срещу отказ на АВ, ТР под № 20150305094501/06.03.2015год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано вписване в търговския регистър по пардидата на дружеството на промени, по заявление №20150305094501. произтичащи от решения на ОС, проведени на 17 и 18.02.2015год., изразяващи се в следното:

-Изключване на съдружника А В А, тъй като същият не е е направил допълнителна парична вноска в размер на 2066,70лв.:

Преразпределянена дяловете на изключения съдружник А В А:

Преобразуване на дружеството в ЕООД и приемане на устав на дружеството.

С обжалваното решение  съдът е потвърдил отказа на АВ, по изложени съображения.

По жалбата съдът съобрази следното:

За да постанови обжалваното решение, съдът е споделил съображенията на длъжностното лице по регистрацията, че представените доказателства, не удостоверяват спазване на императивните изисквания на чл.47 ГПК при връчване на покани за заседание на общото събрание на съдружниците.

Обжалваното решение законосъобразно.

Видно от доказателствата по делото, представен е протокол от ОСС на „Стройинвестсервиз”ООД, проведено на 17.02.2015год., на което е присъствал А К-съдружник и управител, а за другият съдружник А А, поканен да присъства  на ОСС чрез нотариална поката е отразено, че не присъства.

На същото са взети решения, въз основа на които са направени заявените за вписване в АВп ТР обстоятелства, а именно:

-Решение за изключване на съдружника А В А, на основание чл.126 ал.3 т.4 от ТЗ.

Като причина е посочено, че същият не е направил допълнителна парична вноска в размер на 2066,70лв. и не се е възползвал от възможността да прекрати участието си в дружеството на основание чл.134 ал.2 ТЗ.

Съдът счита, че взетото решение с което е изключен съдружника А А, е незаконосъобразно, поради следното:

         Няма данни съдружникът реално да е узнал за насроченото ОСС.

Следва да се отбележи, че разпоредбата на чл.139  ТЗ за лично връчване на съдружника на покана за общо събрание е императивна, поради което проведеното на 17.02.2015год. ОСС на съдружниците е нередовно на това основание. Личното получаване на поканата за свикване на общото събрание е с цел охраняване интересите на съдружника от вземане на решения, които го засягат.  Действително, съдружникът може да бъде уведомен за насрочено ОСС по реда на чл.47 ГПК, но в случая, при извършеното съобщаване на съдружника Агафонов, процедурата е останала недовършена. Това е така, тъй като освен залепването на уведомление –съобразно чл.47 ал.1 ГПК, обстоятелство, което е изпълнено, следва да бъде представена справка за неговата адресна регистрация. Едва след представяне на справка за адресната регистрация, може да се приложи разпоредбата на чл.47 ГПК.  Предвид изложеното, настоящата инстанция  приема, че след като към заявлението не са представени доказателства за валидно връчена  покана за свикване на общото събрание, съдружникът се явява нередовно призован, респективно проведеното събрание е нередовно. От нередовността на проведеното ОСС следва, че  взетите на  него решения са незаконосъобразни и вписването на тези обстоятелства следва да бъде отказано. И тъй като останалите заявени обстоятелства за вписване, са вследствие от изключването на съдружника Агафонов,  вписването на тези обстоятелства също следва да бъде отказано. В допълнение, по повод на изложеното в жалбата, следва да се отбележи, разпоредбата на чл.106 ал.1 ЗГР предвижда възможност за предоставяне на данни от ЕСГРАОН на трети  заинтересовани лица.

Поради изложеното, постановеният отказ, респективно обжалваното решение следва да бъдат потвърдени, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение  № 268/06.04.2015год. постановено по т.д. № 466/2015 год. на Окръжен съд - гр. Варна, с което е потвърден отказ  под  20150305094501/06.03.2015год. на длъжностно лице при АВ, с който е отказано вписване в търговския регистър по пардидата на дружество „Стройинвестсервиз”ООД гр.Варна, ЕИК  124659298  на промени, по заявление №20150305094501.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.