ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№    459                                              17.07.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  17-и юли                                                                Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                          ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА 

                                                                ДАРИНА  МАРКОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело № 344 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по постъпила частна жалба от адв. Е.Ж. от САК, като пълномощник  на „Инвестбанк“ АД срещу определение № 910/09.03.2018год. по т.д. № 1133/2017год. на ВОС, с което е прекратено производството по  т.д. № 1133/2017год. на ВОС,  по предявените от Инвестбанк“ АД, ЕИК 831663282, със седалище гр.София, срещу БО-ЯН 1ЕООД, ЕИК 103926538, със седалище гр.Варна, представлявано от управител Я* Я* и „Фонд „Респект“ ЕООД, ЕИК 103940452, със седалище гр.София искове за обявяване нищожността поради привидност на сключените между ответниците БО-ЯН 1ЕООД и „Фонд „Респект“ ЕООД предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти в с.Златия и м.Коклюн от 06.01.2010г., като недопустими.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради незаконосъобразност, по изложени съображения.

Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

От насрещните страни е постъпил писмен отговор от „Бъфет Файнанс Корпорейшън“ЕООД, представлявано то управителя М* *, в който се изразява становище за  неоснователност на частната жалба, по изложени съображения.

За да се произнесе по жалбата, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по искова молба вх. № 24194/25.08.2018 г., чрез която са предявени кумулативно съединени искове с правно основание чл.26 от ЗЗД отИнвестбанк“ АД, ЕИК 831663282, със седалище гр.София, срещу БО-ЯН 1ЕООД, ЕИК 103926538, със седалище гр.Варна, и „Фонд „Респект“ ЕООД, ЕИК 103940452, със седалище гр.София за обявяване нищожността на сключените между ответниците БО-ЯН 1ЕООД и „Фонд „Респект“ ЕООД предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти в с.Златия и м.Коклюн от 06.01.2010г. поради привидност, както и срещу БО-ЯН 1ЕООД, ЕИК 103926538  като длъжник и „Фонд „Респект“ ЕООД -кредитор, ЕИК 103940452, със седалище гр.София и „Бъфет Файнанс Корпорейшън“ ЕООД, ЕИК 202067423, със седалище гр.София-поемател, за обявяване нищожността на споразумение за заместване в дълг от 14.06.2012год.: Прогласяване нищожността на договор за цесия от 14.06.2012г. сключен между ответниците БО-ЯН 1ЕООД-цедент и „Бъфет Файнанс Корпорейшън“ ЕООД –цесионер, както и прогласяване нищожността на Договор за новация от 14.06.2012год. между „Бъфет Файнанс Корпорейшън“ ЕООД, ЕИК 202067423 и „Фонд „Респект“ ЕООД, ЕИК 103940452, със седалище гр.София, на основание чл.17 ал.1 ЗЗД.

В срока по чл. 367, ал. 1 от ГПК ответниците „Фонд „Респект“ ЕООД и „Бъфет Файнанс Корпорейшън“ ЕООД са депозирали писмен отговор, с който оспорват предявените искове като недопустими. Сочи се в отговора, че за ищеца липсва правен интерес от предявените установителни искове, тъй като чрез постановеното решение няма да бъде постигнат правен резултат за него.

Съдът с обжалваното определение е прекратил предявените от Инвестбанк“ АД, ЕИК 831663282 срещу БО-ЯН 1ЕООД, ЕИК 103926538, със седалище гр.Варна, представлявано от управител Я* Я* и „Фонд „Респект“ ЕООД, ЕИК 103940452, със седалище гр.София искове за обявяване нищожността на сключените между ответниците предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти в с.Златия и м.Коклюн от 06.01.2010г. поради привидност посочените искове, като е приел, че за ищеца липсва правен интерес от същите.

Определението е законосъобразно.

Абсолютна процесуална предпоставка за предявяване на иск, за която съдът следи служебно е  наличието на правен интерес.

За да е налице правен интерес от установителен иск за нищожност, когато ищецът е трето на договора лице, той би имал правен интерес от обявяването му за нищожен, само ако атакуваният договор по някъкъв начин  засяга неговата имуществена сфера.

За да обоснове правния си интерес от процеса,   „Инвестбанк“ АД изрично е посочила в исковата молба, че същата е трета увредена страна от атакуваните сделки. Относно увреждането сочи, че същото е обективирано чрез водено срещу банката търговско дело № 9424/2012год. по описа на СГС.

От представената от ищеца Искова молба, Допълнителна искова молба, както и частичен отказ от иска по цитираното дело се установява, че т.д. № 9424/2012год. на СГС е било образувано по иск на „Бъфет Файнанс Корпорейшън“ ЕООД като частен правоприемник на „БО-ЯН 1“ ЕООД по договор за цесия  от 14.06.2012год., срещу Инвестбанк“ АД, ЕИК 831663282, със седалище гр.София, с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД и чл.99 ЗЗД и чл.86 ЗЗД за сумата от 2 374 515,04щ.д., представляваща  главница по Договор за депозит  от 20.05.2009год., сключен между „Инвестбанк“ АД и БО-ЯН 1ЕООД, ЕИК 103926538, сумата от 152 573,19щ.д.-възнаградителна лихва за периода 02.06.2009год.-25.02.2010год., сумата от 50 000щ.д. представляваща част от мораторна лихва за забава в общ размер от 748 028,89щ.д., както и законна лихва върху главницата  от 2 374 515,04щ.д.  от датата на подаването на исковата молба, до окончателното и изплащнате. След направена служебна справка се установява, че с  Решение от 26.02.2018год. исковете са отхвърлени.

Следователно, предмет на т. дело № 9424/2012год. на СГС са претенции, основаващи се изцяло и само на неизпълнение  на договора за депозит, респективно, не са предявени претенции за вреди настъпили в сферата на купувача „Бо-ЯН 1“ ЕООД, вследствие на неизпълнение на предварителните договори за покупко-продажба на недвижими имоти от негова страна. За това не се установява твърдяният правен интерес от предявяването на искове за недействителност на предварителните договори за покупко-продажба на недвижими имоти,  свързан с производството по т.д. № 9424/2012год. на СГС. В допълнение, относно наличието на правен интерес от процеса, ищецът сочи и следното:

В страница 2 на ИМ ищецът обосновава правният си интерес от исковете и със заплахата, от продължаващото съществуване в правния мир на атакуваните договори, като източник на реална възможност за нови искови претенции спрямо ищеца.  Следователно, ищецът обосновава правният си интерес с хипотетичната възможност за нови искови претенции на основание предварителните договори.

А за да е налице правен интерес, следва да се отбележи, че  правният интерес винаги следва да е реален, а не предполагаем и хипотетичен. За това, съдът прави извод, че за жалбоподателя в качеството му на ищец, към настоящият момент  не съществува правен интерес от предявяване и разглеждане на прекратените от първоинстанционния съд искове, предмет на настоящето производство.

За това обжалваното определение е законосъобразно и следва да  бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

          По изложените съображения, Варненският апелативен съд

                

                                 О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 910 от 09.03.2018год. постановено по т.д.№ 1133/2017г. по описа на ВОС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                      2.