ОПРЕДЕЛЕНИЕ

373

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 28.05.2015 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 347 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Банка ДСК” ЕАД – гр.Варна срещу определението от 05.03.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№41/2015 г., с което е изменено определението на съда от 13.01.2015 г., с което производството по делото е прекратено, в частта му за разноските.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

С разпореждане от 03.06.2014 г. заповедният съд - Районен съд Варна, ХVІІІ състав е указал на частния жалбоподател, че следва да предяви иск за вземането си в едномесечен срок от получаване на съобщението, като довнесе дължимата държавна такса, като при непредставяне на доказателства за предявен в срок иск издадената заповед за изпълнение ще бъде обезсилена изцяло. В разпореждането не е изрично посочено за кои части от вземането по заповедта за изпълнение заявителят следва да предяви иска си предвид обстоятелството, че с възражението си длъжниците са признали част от задължението си – в частта за сумата 61691.16 евро – главница. На заявителя не е и указано, че предвид липсата на възражение за тази сума заповедта за изпълнение относно нея е влязла в сила. Самите ответници е следвало да посочат с възражението си конкретно и ясно за кои точно суми по заповедта за изпълнение възразяват, като очертаят по този начин предмета на спора, което не са сторили. При това положение, предявяването на иска за същата сума не е поради виновно поведение на ищеца, предвид което на ответниците по иска не се дължат разноски с оглед прекратяване на делото от окръжния съд в тази му част. Отделно от това, за прекратяване на производството по иска на съвсем ранен етап – след отговор на исковата молба, не следва да се присъждат поначало разноски като за приключил процес. Представените доказателства – разписки към договор за правна помощ за плащане в брой на договорено възнаграждение не са също така от адвокатски кочан, като не е представен и самият договор за правна помощ с надлежно изведен номер от кочана, предвид което не могат да се ценят като годни доказателства.  

При това положение определението на ОС Варна за присъждане на съдебни разноски в полза на ответниците съобразно прекратената част от иска следва да се отмени, като молбите на ответниците по чл.248, ал.1 – ГПК за допълване на определение №113/13.01.2015 г на ОС Варна, ТО по т.д. №41/2015 г. относно разноските бъдат оставени без уважение.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №814/05.03.2015 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д. №41/2015 г., с което е изменено определението на съда от 13.01.2015 г., с което производството по делото е прекратено, в частта му за разноските, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбите по чл.248, ал.1 – ГПК на Х.В.К. и К.И.К.,***, за допълване на определение №113/13.01.2015 г на Окръжен съд Варна, ТО по т.д. №41/2015 г. относно разноските.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.