О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …440………/ 27. 06.2014 год.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение, първи състав, в закрито съдебно заседание на  27.06.2014г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

ЧЛЕНОВЕ: В* П*

К* Г*

         

Като разгледа докладваното от съдия М. Х*ч.в.т.д. № 348/2014год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на частна въззивна жалба от „В*М*” ООД гр. Своге, представлявано от управителя В* В*, чрез адв. Б., против протоколно определение от 08.05.2014г., постановено по т.д. № 518/2010 год. по описа на ОС – Варна в частта, с която е оставено без уважение искането му за допускане на увеличение на цената на иска по делото до пълния ѝ размер.

         Жалбоподателят счита постановеното от ВОС определение за неправилно и незаконосъобразно, поради което моли за неговата отмяна.

         Ответната страна, в законоустановения срок, е депозирала отговор на частната жалба с искане обжалваното протоколно определение да бъде оставено в сила.

         Съдът по допустимостта на въззивната частна жалба съобрази следното:

Първоинстанционното производство е било образувано по предявени от „В* М*” ООД гр. Своге срещу „П*” ЕАД гр. Варна частични искове, в условията на обективно кумулативно съединяване, за заплащане на сумата от 27 000 лв., съставляваща част от общо задължение в размер на 2 444 544 лв., представляващи неизплатено от ответника задължение по Договор за консултантски услуги № 31/05.11.2002г. и на сумата от 1 000 лв., представляваща част от мораторна лихва, ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на исковата молба до окончателното ѝ изплащане. С нарочна молба вх.№ 20611/26.06.2012г. „В* М*” ООД гр. Своге е поискал на основание чл.214 ал.1 ГПК първоинстанционният съд да допусне изменение размера на исковите претенции чрез увеличаване на цената им.

С обжалваното определение, постановено в открито съдебно заседание, проведено на 08.05.2014г., ВОС е оставил без уважение  направеното от ищеца – настоящ частен жалбоподател искане с правно основание чл. 214, ал. 1 ГПК.

         Съобразно изложеното по-горе, съдът направи следните правни изводи:

         В т.7 от Тълкувателно решение №1/09.12.2013г. на ВКС по т.д. № 1/2013г. на ОСГТК е прието, че определението, с което е отказано увеличение на размера на иска подлежи на обжалване само когато искът не е предявен като частичен, тъй като в този случай актът има преграждащ характер, което лишава страната от възможността да предяви иск за разликата в отделно производство. По аргумент за противното, съгласно възприетото в цитираното ТР, когато искът е предявен като частичен, определението, с което съдът отказва да се допусне изменението му чрез увеличение неговия размер, не подлежи на обжалване. В този случай ищецът разполага с възможността да предяви иск за разликата в отделно производство.

         Искът на „В* М*” ООД гр. Своге против „П*” ЕАД гр. Варна е предявен като частичен, предвид което съдът приема, че атакуваното определение няма преграждащ характер, тъй като не преклудира възможността на ищеца да предяви иск за непредявената с исковата молба част от спорното вземане.

 Предвид горното, като подадена срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, частната жалба е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното по нея производство – да се прекрати.

 Воден от горното, Варненският апелативен съд

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната въззивна жалба на „В* М*” ООД гр. Своге, представлявано от управителя В* В*, чрез адв. Б., против протоколно определение от 08.05.2014г., постановено по т.д. № 518/2010 год. по описа на ОС – Варна, в частта, с която е оставено без уважение искането му за допускане увеличение на цената на предявените, като частични, искове по делото до пълния им размер.

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.в.т.д. № 348/2014год. на ВнАС.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                     2.