ОПРЕДЕЛЕНИЕ

390

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 29.06.2017 г.  в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№348 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от ЗД “Бул Инс“ АД - гр.София срещу определение №174/06.04.2017 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по в.т.д. №83/ 2017 г., с което е прекратено производството по същото дело по въззивната му жалба срещу решението по гр.д. №115/2016 г. на РС-Генерал Тошево.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

С обжалваното определение съдът е приел, че  срокът за обжалване на решението е изтекъл на 23.12.2016 г./присъствен ден/, докато жалбата е подадена в канцеларията на съда /РС-Г.Тошево/ на 28.12.2016 г., като няма данни същата да е била изпратена по пощата. С настоящата частна жалба е представена товарителница на  курирера „Булпост“ за приемане и доставяне на пратката – въззивна жалба по гр.д. №115/16 г., с обозначена дата на приемане – 23.12.2016 г. и на доставяне в РС-Генерал Тошево – 28.12.2016 г. Същата удостоверява изпращане на жалбата по пощата на последния ден от срока за обжалване, предвид което жалбата следва да бъде приета за подадена в срок и за допустима. Предвид това определението на ОС-Добрич за прекратяване на производството по нея се явява неправилно и следва да се отмени, а жалбата с делото – да се върне на ОС Добрич за разглеждането й.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №174/06.04.2017 г. на Окръжен съд Добрич - ТО по в.т.д. №83/2017 г., с което е прекратено производството по същото дело по въззивната жалба на ЗД “Бул Инс“ АД - гр.София срещу решението по гр.д. №115/2016 г. на РС-Генерал Тошево.

ВРЪЩА жалбата с делото на същия съд за разглеждането й.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.