ОПРЕДЕЛЕНИЕ

441                                                 28.06.2013 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  28-и юни                                                      Година 2013год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*  

                                        ЧЛЕНОВЕ:  М* Н*  

                                                              Р*С*

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело

№ 349 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази следното: Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от „Х* Б*”ЕООД, гр.София, чрез процесуален пълномощник, срещу определение № 396 от 28.01.2013год., постановено по т.д. № 122/2013год., с което е прекратено производството, на основание пар.5  ал.2 от ПЗР на ЗТР.

В частната жалба се излага, че обжалваният акт е неправилен поради незаконосъобразност по изложени съображения,  като основното е, срещу извода на съда, че законните представители на непререгистрирания търговец не притежават процесуална правоспособност. Освен това, от момента на пререгистрация на търговеца и откриване на производство по ликвидация, ликвидаторът би могъл да отстрани процесуалния порок, водещ до нередовност на исковата молба. Предвид изложеното, моли обжалваното разпореждане да бъде отменено.

Насрещната страна не е изразила становище по частната жалба.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима. Разгледана по същество същата е  основателна, поради следните съображения:

Производството пред ВОС е образувано по искова молба с правно основание чл.694 ТЗ, от „Х* Б*”ЕООД, гр.София, чрез процесуален пълномощник срещу „М* Б* Д*”ЕООД, гр.Варна, в открито производство по несъстоятелност на дружеството, по т.д. № 894/2011 на ВОС.

След като е констатирал, че дружеството не е пререгистрирано в ТР, съдът е приел, че е с прекратена  дейност, а съобразно  разпоредбата на пар. 5 ал.2 от ПЗР на ЗТР, непререгистрираните търговци нямат право да предявяват искове, като законните им представители не разполагат с процесуална правоспособност. С оглед на изложеното, съдът е намерил, че към датата на подаване на иска, ищецът е бил лице без процесуална правоспособност, която му е била изрично отнета по силата на закона, поради което и не е разполагал с право на иск и производството по делото е следвало да бъде прекратено. Поради което с обжалваното определение от 28.01.2013год., производството е било прекратено.

Определението към настоящият момент се явява незаконосъобразно. Безспорно, дружеството-ищец към момента на подаване на иска, съответно и към постановяване на обжалваното определение, не е било пререгистрирано в търговския регистър. Съобразно разпоредбата на пар.5 ал.2 ПЗР ЗТР, непререгистрираните дружества, нямат право да осъществяват търговска дейност, да предявяват искове…

Следователно, като се е   съобразил с цитираната разпоредба,  съдът е постановил законосъобразно определение.

От друга страна, настоящата  инстанция взе в предвид, че след постановяване на обжалваното определение и преди същото да е влязло в сила ищецът, на основание дадената с пар.5а ПЗР ЗТР възможност,  се е пререгистрирал в ТР и в момента е обявен в ликвидация,    с определен ликвидатор -управителя Х* Б* К*, който е завел и исковата молба по прекратеното производство.

 Следва да се отбележи, че след пререгистрацията на дружеството-ищец, същото придобива статут на дружество в ликвидация с прекратена търговска дейност. На законните представители на Дружествата в ликвидация, е призната процесуална правоспособност- чл.269 ал.1 ТЗ и   чл.268 ал.1 ТЗ, която задължава ликвидаторите да съберат вземанията на дружеството. Това задължение предполага и възможност да предявяват искове, във връзка със съдебно установяване на вземанията на дружествата в ликвидация.

С оглед на изложеното, обжалваното определение с което е прекратено производството по т.д. № 122/2013год. на ВОС се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

     

 

                                      О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

         ОТМЕНЯ определение № 396 от 28.01.2013г. на Варненски  окръжен съд, постановено по т.д. №  122/2013 г. по описа на съда, с което е прекратено производството по делото.

         Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

         Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.