О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 121/ 15.02.2016 г.                 Град Варна

 

Варненски Апелативен съд, Търговско отделение - ІІ състав

на петнадесети февруари                                        Година 2016

в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                   МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия М. Недева в.ч.т.д. № 35 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от Г.М.Д. от гр. Добрич, чрез процесуалния му представител, срещу определение № 582/11.12.2015г., постановено по т.д.№ 204/2015 г. по описа на ОС – Добрич, с което е спряно производството по делото до влизане в сила на решението по гр.д. № 136/2015г. по описа на РС-Генерал Тошево. Жалбоподателят намира определението за неправилно и незаконосъобразно. Счита, че воденето на производство по реда на чл. 422 ГПК няма правно значение за допустимостта и основателността на иска по чл. 517 ГПК. Моли за отмяна на  обжалвания съдебен акт.

В законоустановения срок не  е постъпил писмен отговор от въззиваемата страна.

Съдът намира подадената жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество - за основателна по следните съображения:

Производството по т.д. № 204/15г. на ДОС е образувано по иск на Г.М.Д. от гр. Добрич с правно осн. 517, ал. 4 ГПК срещу „К.” ЕООД гр. Добрич, представлявано от М.А.Д., управител и едноличен собственик на капитала на ответното дружество. Ищецът е взискател по изп.дело № ХХХХХХХХХХХХХХ на ЧСИ С.С., с рег. № ХХХ на КЧСИ  с РД – ОС Д., по което е наложен запор върху 100% от  капитала на дружеството. Производството по делото е спряно на осн. чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК до разрешаване на спора по гр.д. № 136/15 на РС-Генерал Тошево с влязло в сила решение.

Предмет на разглеждане по гр.д. № 136/2015г. по описа на РС-Генерал Тошево е иск по чл.422 ГПК за установяване съществуването на вземане на Г.М.Д. срещу М.А.Д., за което ищецът се е снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение, издадена по гр.д. № 26/2015г. РС-Генерал Тошево по реда на чл. 417 т.9 ГПК за сумата от 5 000 лв., като част от сумата от 16 000 евро неизплатено задължение договор за заем от 29.04.2010г. и издаден въз основа на него по запис на заповед от 11.07.2012г. С отговора на исковата молба по гр.д. № 136/2015г. по описа на РС-Генерал Тошево ответницата М.Д. оспорва иска по чл. 422 ГПК, навеждайки доводи за недължимост на по-голяма част от задължението поради осъществено плащане  в размер на  28 800лв., при неизплатеният остатък  в размер на 2 493,28лв.

Отделно от това, по гр.д. № 144//2015г. по описа на РС-Генерал Тошево Г.Д.  се е снабдил с втора заповед за изпълнение за сума от 5 000 лв., като част от сумата от 16 000 евро неизплатено задължение по същия запис на заповед от 11.07.2012г. Поради неподадено възражение Г.Д.  се е снабдил с изпълнителен лист и е образувал изп. дело № 289/2015г. по описа на ЧСИ С., с наложен посочения по –горе запор върху дружествения дял на едноличния собственик на капитала.

Вземанията и по двете ЗНИ произтичат от  едно и също главно задължение, от което претендираната сума е заявена като частичен иск. Налице е идентичност на правопораждащия вземанията по заповедите за изпълнение по чл. 417 т.9  ГПК факт (части от едно общо задължение). Съдът намира, че погасяването на задължението по договора за заем е правнорелевантен за спора по т.д. № 204/2015г. на ДОС  факт, тъй като установяването му ще доведе до отхвърляне на иска по чл. 517, ал. 4 ГПК / така решение № 60/10.07.2012г. на ВКС по т.д. № 134/2012г., І т.о. по чл.290 ГПК : „съдът отхвърля иска за прекратяване на дружеството, ако в хода на разглеждането му се установи, че вземането на взискателя вече е погасено”/. Не съществуват пречки обаче доказателствата за връщане на заема да бъдат представени и в  производството по т.д. № 204/2015г. на ДОС и съответно преценени като относим факт с оглед момента на осъщественото погасяване.

По изложените съображения настоящият състав не споделя извода на първоинстанционния съд за наличието на преюдициалност между спряното дело и гр.д. № 136/2015г. на РС – Ген.Тошево, поради което обжалваното определение следва да бъде отменено.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ  определение № 582/11.12.2015г., постановено по т.д.№ 204/2015 г. по описа на ОС – Добрич, с което е спряно производството по т.д.№ 204/2015 г. по описа на ДОС до влизане в сила на решението по гр.д. № 136/2015г. по описа на РС-Генерал Тошево.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 ЧЛЕНОВЕ: