О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№…389………./гр. Варна, 29.06.2017…………

 

     Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

РАДОСЛАВ СЛАВОВ

        

     като разгледа докладваното от съдия А.Братанова ч.търг.дело №  350 по описа за 2017 г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК вр. чл.220 ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от  „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД против Определение № 1358/04.05.2017 год., постановено по т.д.№ 1117/2016 год., с което ОС – Варна е ОСТАВИЛ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на страната за привличане на „ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД като трето лице-помагач по отношение на иска с правно основание чл. 108 ЗС.

Насрещните страни – „Техномаркет България“ АД и „Глориент инвестмънт БГ“ ООД не са изразили становище в производството.

Частната жалба е подадена в срока по чл.275 ГПК, срещу определение, което подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което е допустима.

Производството пред ВОС  е образувано по предявени от „ТЕХНОМАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София искове с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. I и III ЗЗД срещу „ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД – гр. София и „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София и иск с правно  основание чл. 108 ЗС срещу „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София.

Поддържа се, че между „ТОП ВИДЕО“ ЕООД /праводател на ищеца/ и ответника „„ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД са сключени два договора за подажба на недвижими имоти, които са недействителни поради нарушение на добрите нрави и закона. Ответникът  „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е приобретател на купувача по силата на последваща възмездна сделка.

Претендира се:

-прогласяване на недействителността на Договор за покупко–продажба на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт № 99, том VII, рег.№ 9992, дело № 1273/2006 г. на Нотариус О*Ш*, рег. № 147, вписан в Служба по вписванията, вх.рег. № 22873 от 08.09.2006 г., акт № 86, том LXXIII, дело № 17354/2006 г. и Договор за покупко–продажба на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт № 100, том VII, рег.№ 9993, дело № 1274/2006 г. на Нотариус О* Ш*, рег. № 147, вписан в Служба по вписванията, вх.рег. № 22882 от 08.09.2006 г., акт № 93, том LXXIII, дело № 17361/2006 г., поради противоречието им със закона на основание чл. 26, ал. 1, предл. I ЗЗД, евентуално поради накърняване на добрите нрави, на основание чл. 26, ал. 1, предл. III ЗЗД по отношение на ответниците „ГЛОРИЕНТ  ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД – гр. София и „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София

-в случай на уважаване на исковете за недействителност се претендира предаване на владението от ответника „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София, на основание чл. 108 ЗС.

В хода на размяна на книжата ответникът „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД е поискал привличане като трето лице - помагач на „ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“  ООД по отношение на иска с правно основание чл. 108 ЗС.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Производството пред ВОС е образувано по предявени при условията на обективно и пасивно субективно съединяване претенции. Претенцията с правно основание чл. 108 ЗС е предявена при посочването й че е евентуална спрямо исковете с правно основание чл. 26 ЗЗД, но следва да се третира като кумулативна такава. В случаите, когато уважаването  на единия иск обуславя уважаването на другия, обективното съединяване има кумулативен характер. Отделно – евентуалното обективно съединяване по дефиниция е налице единствено при въведено отрицателно, а не положително вътрешнопроцесуално условие.

 Предявените обективно съединени претенции са различни по правно основание, предмет и ответници, независимо че принадлежат на едно и също лице и възникват като правна възможност в един и същи момент при наличие на общи правопораждащи ги факти. Ответниците нямат качеството на същински другари в процеса. Всеки от ответниците е в  самостоятелно процесуално положение на ответник по претенцията, по която отговоря. Действително, при така предприетото по почин на ищеца съединяване, ответникът „ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“  ООД няма качеството на страна по претенцията с правно основание чл. 108 ЗС.

Независимо от изложеното, процесуалното положение на другари в процеса обуславя обвързаността на ответниците от подлежащите на установяване общи факти от съдържащите се в мотивите на решението констатации.  Тяхната правилност, когато те са от значение за вътрешните отношения между другарите, не може да се оспорва в последващ процес. Следователно  - липсва правен интерес от привличането на другар в процеса като трето лице – помагач, тъй като последиците на чл.223, ал.2 ГПК произтичат по право от  пасивното субективно съединяване на исковете.

Привличането на подпомагаща страна е средство и за постигането на установително действие в отношенията на третото лице и насрещната страна – чл. 223, ал.1 ГПК. В конкретиката на казуса обаче,  постигането на установително действие е от значение за упражняването на евентуалните права на ответника „ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД спрямо  „ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“  ООД при бъдеща евикция – чл. 188 – 192 ЗЗД, като резултат от успешно преведена претенция за нищожност на придобивното основание на праводателя.  Третото лице „ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“  ООД е главна страна по претенциите с правно основание чл. 26 ЗЗД и като такава е адресат на силата на пресъдено нещо по обуславящите претенции. Следователно  -  липсва правен интерес от привличането на другар в процеса като трето лице – помагач, тъй като последиците на чл.223, ал.1 ГПК произтичат по право от  конституирането му като главна страна по обуславящите претенции с правно основание чл. 26 ЗЗД.

В заключение, липсва правен интерес от претендираното привличане. Постановеното в идентичен смисъл определение на ВОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 1358/04.05.2017 год., постановено по т.д.№ 1117/2016 год., с което ОС – Варна е ОСТАВИЛ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за привличане на „ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД като трето лице-помагач по отношение на иска с правно основание чл. 108 ЗС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: