Р Е Ш Е Н И Е   № 142

 

19.06.2018г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на деветнадесети юни две хиляди и осемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 350

по описа на ВнАпС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 717з, ал. 3 ТЗ, образувано по въззивна жалба на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН“ ЕАД / в несъстоятелност/, представлявано от изпълнителния директор Д.Д., с която се атакува Постановление за възлагане на движими вещи № 5/10.04.2018г. на съда по несъстоятелността по т. д. № 586/2011г. по описа на Шуменски окръжен съд.

В жалбата се твърди, че с обжалваното постановление  се продава движима вещ от масата на несъстоятелността „на парче“, което противоречи на забранителна законова разпоредба - чл. 53, ал.1 ЗЕ, тъй като несъстоятелното дружество – длъжник притежава лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия. Отделно се излага, че купувачът Б.Й. е работник в „ Топлофикация Шумен“ ЕАД /н./, без да се обосновават съображения и доводи въз основа на това обстоятелство. Петитумът е за отмяна на постановлението.

Жалбата е подадена в срока по чл. 613а, ал. 3 ТЗ вр. чл. 436, ал. 1 ГПК, от легитимирана страна – длъжник в производството по несъстоятелност, срещу подлежащ на обжалване акт на съда по несъстоятелност, и е процесуално допустима. След изпълнение на указанията, дадени от администриращия съдия, дължимата държавна такса е внесена изцяло по сметка на ВнАпС. Преписи от жалбата са връчени на синдика и на лицето, на което е възложена движима вещ с обжалваното постановление.

Синдикът на „ Топлофикация Шумен“ ЕАД /н./ - Е.Т., изразява становище за неоснователност на жалбата.

Купувачът от извършената продажба по реда на чл. 717 ж ТЗ – Б.Х.Й., не се е възползвал от възможността за подаване на отговор.

Настоящият състав на Апелативен съд - Варна, като обсъди твърденията и доводите в жалбата във връзка с направените оплаквания, становището на синдика и като провери данните по делото, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з, ал. 1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл. 717а и сл. ТЗ. Обжалваното разпоредително действие е част от същинското осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника „Топлофикация Шумен“ ЕАД /н./.

Възлагателно постановление, в това число и в производството по осребряване на имущество в масата на несъстоятелността, може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата предложена цена. В жалбата не са релевирани адекватни твърдения, които могат да съставлява основания за отмяна на постановление за възлагане в производство по чл. 717з, ал. 3 ТЗ.

Отделно от това, оплакванията, на които може да бъде основан иск за недействителност на продажбата, се преценяват като неоснователни.

Жалбоподателят се позовава на нормата на чл. 53, ал. 1 ЗЕ, съгласно която разпореждането с незавършени обекти на строителството или с имущество, с което се осъществява дейността по лицензията, може да се извърши само в тяхната цялост след разрешение на комисията, включително при обявяване на лицензиант в несъстоятелност.

Нормата на чл. 53, ал.1 ЗЕ обаче в случая е неприложима. Същата намира приложение когато имуществото, предмет на разпореждане, служи за „осъществяване на дейността по лицензията“. В обхвата на нормата не се включва имущество, което няма специализиран характер и не е създадено или придобито с единствената цел да обслужва производството на енергия. Законодателят е създал специален режим за разпоредителни сделки само по отношение на имуществото със специално предназначение, а не за целия патримониум на производителя - лицензиант. Разпоредбата на чл. 53, ал. 1 ТЗ подлежи на стриктно, а не на разширително тълкуване. Обектът на обжалваното постановление - движимата вещ- ЕЛЕКТРОЖЕН /позиция № 29-40057/ е годен предмет на свободна разпоредителна сделка, тъй като няма специално предназначение. Производственият процес по създаване на топлинна енегрия би могъл да се осъществи и без нея, респ. тя би могла да се придобие и използва независимо от предмета на дейност на собственика, респ. ползвателя, включително и от физическо лице.

В жалбата е заявено, че купувачът Б.Й. е работник в „Топлофикация Шумен“ ЕАД /н./, без конкретни съображения и доводи по законосъобразността на обжалваното постановление в резултат на това обстоятелство. Тъй като оплакването е свързано с качество на лицето, на което е възложена движима вещ от масата на несъстоятелността, може да се предположи, че длъжникът всъщност бланкетно се позовава на нарушаване на нормата на чл. 717 г ТЗ – участие и обявяване за купувач на лице, което няма право да участва и наддава в продажбата по реда на Глава 46 ТЗ.

Оплакването е неоснователно, тъй като купувачът не е от кръга на лицата, които нямат право да участват в проданта и за наддават. Съгласно чл. 717 г ТЗ това са длъжникът, неговият представител, синдикът и лицата, посочени в чл. 185 ЗЗД.

Воден от горното съставът на Варненски апелативен съд

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ въззивна жалба на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН“ ЕАД / в несъстоятелност/, представлявано от изпълнителния директор Д.Д., срещу Постановление за възлагане на движими вещи № 5/10.04.2018г. на съда по несъстоятелността по т. д. № 586/2011г. по описа на Шуменски окръжен съд.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ:1.                         2.