РЕШЕНИЕ

   № 164

               гр.Варна, 08.07.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД - Търговско отделение в публичното заседание на 02.07.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Десислава Чипева като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ в.т.дело № 350  по описа за  2019  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Длъжникът „Областен кооперативен съюз“ в несъстоятелност -гр.Търговище е обжалвал решение № 35/15.05.2019 г. на Окръжен съд Търговище по т.д. № 68/2017 г., с което ОКС е обявен в несъстоятелност, постановено е прекратяване на дейността на предприятието му, обща възбрана и запор на имуществото му, както и са прекратени правомощията на органите му,  длъжникът е лишен от право да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и е постановено започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество, с молба да бъде отменено като неправилно.

Синдикът на несъстоятелната кооперация не е изразил становище по жалбата.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Основното оплакване в жалбата е, че предпоставките на чл.710-ТЗ не били налице, тъй като производството по жалбата на длъжника срещу неприемане на оздравителния му план не било прекратено.

Това оплакване е неоснователно. С влязло в сила определение по в.ч.т.д.№38/2019 г. на Апелативен съд Варна е потвърдено определение № 394/23.11.2018 г. постановено по т.д. № 68/2017 г. на ТОС за недопускане на предложения от длъжника в срока по чл.698 ал.1 от ТЗ оздравителен план до разглеждане от събранието на кредиторите на Кооперация „Областен кооперативен съюз“ гр.Търговище /в открито производство по несъстоятелност/, представлявана от председателя Й.Б., поради неотстраняване в указания продължен срок на констатираните по реда на чл.701, ал.2 от ТЗ нередовности на плана относно несъответствието му с изискванията на чл.700, ал.1  от ТЗ. Срещу това определение е била подадена касационна частна жалба от длъжника вх.№1359/06.03.2019 г., като същата е оставена без движение за отстраняване на указани нередовности на 19.03.2019 г. и съобщението за това е връчено на длъжника на 25.03.2019 г. Поради неотстраняване на нередовностите от последния касационната частна жалба е върната с разпореждане на апелативния съд №499/09.04.2019 г., като съобщението за това е връчено на длъжника на 15.04.2019 г. В едноседмичния срок за обжалване до 22.04.2019 г. не е постъпила частна жалба срещу разпореждането за връщане на касационната частна жалба. С оглед на това определението на АС Варна по в.ч.т.д.№38/2019 г. е влязло в сила на 23.04.2019 г.

Оплакването в жалбата, че е налице мълчаливо дадено съгласие от Министъра на финансите съгласно чл.189, ал.1 - ДОПК, както и че такова можело да бъде дадено не само предварително, но и по-късно – в периода след допускането до приемането на плана, е съотносимо към евентуална жалба срещу акта по в.ч.т.д. №38/2019 г. на АС Варна, а не в настоящото производство. Определението на съда по посоченото дело е задължително за настоящия съдебен състав на основание чл.297-ГПК, като разрешеният с влязлото в сила определение спор не може да бъде пререшаван – чл.299, ал.1 – ГПК.  Само за пълнота следва да се посочи, че съгласно чл. 189, ал.1 ДОПК оздравителен план, план в производството по стабилизация на търговец или извънсъдебно споразумение в производството по несъстоятелност не може да предвижда намаляване, отсрочване и/или разсрочване на публични задължения без предварителното съгласие на министъра на финансите, който взема предвид становището на съответните органи по чл. 184, ал. 1 за разсрочване на задължения за задължителни осигурителни вноски. Ал.5 пък предвижда, че при неизпълнение на условията по ал. 1 - 4 съдът не допуска оздравителния план за разглеждане от събранието на кредиторите. От посочените текстове става ясно, че относно публичните задължения съгласието на министъра на финансите трябва да бъде изрично, а не мълчаливо, и предварително, а не последващо, като в противен случай съдът няма право да допуска оздравителния план за разглеждане от събранието на кредиторите, т.е. то се явява абсолютно условие за това. Липсата на изрично предварително дадено съгласие на МФ води до недопускане на плана, както в случая.

При това положение, налице са условията на чл.710-ТЗ за обявяване на длъжника в несъстоятелност, тъй като предложеният план за оздравяване не е бил приет или утвърден, предвид което решението със съдържанието по чл.711-ТЗ е правилно и следва да бъде потвърдено. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

Воден от изложеното и на основание чл.613а, ал.1 - ТЗ съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 35/15.05.2019 г. на Окръжен съд Търговище по т.д. № 68/2017 г.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър. Заверени преписи от него да се изпратят на Агенция по вписванията и на Окръжен съд Търговище за вписване съответно в търговския регистър и в книгата по чл.634в, ал.1-ТЗ. Преписи от  решението да се връчат на длъжника и синдика.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.