О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                

 441

 

                 гр.Варна, 27.06.2014г.

 

                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД ,TЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ  в закрито заседание на двадесет и седми юни  през две хиляди и четиринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

    ЧЛЕНОВЕ: В* П*

                          К* Г*

 

като разгледа  докладваното от съдия К* Г* ч.т.д. № 351  по описа на съда  за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е повод на частна жалба от „Б* П* Б*” АД против определение № 1996/22.05.2014г. по т.д. № 865/09г. на ВОС, с което е оставена без уважение молбата на частния жалбоподател и Е* В* А* за освобождаване на синдика Л.Б., на осн. чл.657,ал.1,т.4 от ТЗ; за оставяне без уважение на искането за спиране на продажбата на имущество на длъжника, насрочена за 27.05.2014г.;  за оставяне без разглеждане на искането за насрочване на събрание на кредиторите с дневен ред, идентичен с този на събрание от 07.03.2014г.

    В частната жалба се излагат съображения за неправилност на атакуваното определение на ВОС. Навеждат се доводи, че двамата молители притежават повече от 50% от вземанията на кредиторите на „М* Б* С* Р*”ООД и на осн. чл.657,ал.1,т.4 ТЗ имат право да искат освобождаване на синдика без свикване на събрание на кредиторите. Като кредитор притежаващ повече от 1/5 от вземанията на всички кредитори на посочения несъстоятелен длъжник частният жалбоподател има право по чл.674,ал.1 ТЗ да поиска свикване на събрание на кредиторите без ограничение по отношение на дневния ред на същото. Необжалването на взетите от събранието на кредиторите от 07.03.2014г. решения е продиктувано от незаконосъобразно възпрепятстване на банката от реално упражняване на права, тъй като синдикът некоректно е изготвял и представял списъци на приети вземания, без да отчита натрупаната законна лихва върху вземането за главница на „„Б* П* Б*”АД. Моли за отмяна на атакуваното определение и постановяване на друго, с което се уважат молбите за смяна на синдик и за свикване на ново събрание на кредиторите при спиране на насрочената продажба на имущество на „М* Б* С*Р*”ООД / в несъстоятелност/.

    Не е постъпил отговор от ответника по частната жалба „М* Б* С* Р*”ООД / в несъстоятелност/.

    ВнАС намира следното:

По отношение молбата за освобождаване на синдик в хипотезата на чл.657, ал.1, т.4 ТЗ от значение е обстоятелството дали подалите я кредитори притежават повече от половината от размера на вземанията срещу длъжника. За определяне на дела на всеки кредитор следва да се има предвид следното: Изключително правомощие за избиране на постоянен синдик има събранието на кредиторите, арг. от чл.656,ал.1 ТЗ и чл.677,ал.1,т.3 ТЗ, респ. за неговото освобождаване-  чл.677, ал.1 , т.4 ТЗ.  По правило решенията на събранието на кредитори се вземат с обикновено мнозинство.Следователно възможността за освобождаване на синдик без провеждане събрание на кредиторите като изключение следва да се тълкува стриктно и да се прилага само при предвидените от правната норма параметри. За начина на изчисляване на дела на вземанията на всеки кредитор в общия размер на вземания срещу несъстоятелния длъжник следва приложение да намери нормата на чл.676, ал.2 ТЗ. Която визира като релевантни само : 1/ приетите вземания, което кореспондира с разпоредбата на чл.674,ал.2 ТЗ, че „след приемането на вземанията право на глас в събранието на кредиторите имат само кредиторите с приети вземанияи 2/ вземанията с право на глас по чл. 673, ал. 3 ТЗ – съдът може да предостави право на глас и на кредитор по чл. 637, ал. 3 , ако в подкрепа на вземането му са представени убедителни писмени доказателства, на кредитор с неприето вземане, който е предявил иск по чл. 694 , както и на кредитор с прието вземане, срещу когото е предявен иск по чл. 694 за установяване несъществуване на вземането му. Разпоредбата на чл.676,ал.2 ТЗ посочва ограничително само тези две категории „вземания”. А след като по изричното правило на чл. 673,ал.4 ТЗ, че „не се предоставя право на глас по ал. 3 на кредитор по чл. 616, ал. 2”, то и законната лихва върху вземането на кредитора не му дава право на глас в събранието на кредиторите. Оттук и извод , че не може да бъде съобразена същата както при определяне гласовете, с които разполага всеки един кредитор при гласуване в събранието на кредиторите по чл.676,ал.2 ТЗ, така и при изчисляване частта му в общия размер на вземанията на всички кредитори по чл.657,ал.1,т.4 ТЗ.

В конкретния случай видно от одобрения списък на приети от синдика вземания на кредиторите на „М* Б* С* Р*”ООД / в несъстоятелност/ „Б* П* Б*”АД притежава вземане в размер на 40,26%, а кредиторът Е* В* А* – 4,97%. Следователно общо вземанията им като дял са по-малко от половината от всички вземания на кредиторите на несъстоятелността.

По отношение исканията за свикване на ново събрание на кредиторите и спиране на насрочената продажба на имущество от масата на несъстоятелността:

При съобразяване мотивите за свикване на това ново събрание на кредиторите и предложения за него дневен ред може да се направи заключение, че кредиторът използва правото си по чл.674,ал.1 ТЗ, за да предизвика преразглеждане на въпрос, вече решен на предходно събрание. А тези решения не са били оспорени по реда и в сроковете на чл.679 ТЗ. Действия,респ. бездействия на синдика, които настоящият частен жалбоподател визира в частната си жалба, не могат да извинят бездействието на кредитора по защита на собствените му твърдяни права. Още повече, че настоящата инстанция излага и съображения по-горе защо не намира за основателни оспорванията на банката по отношение на изчисления от синдика като притежаван от нея дял в общия размер на вземанията на кредиторите.

Поради което частната жалба се явява неоснователна и обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

          О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 1996/22.05.2014г. по т.д. № 865/09г. на ВОС в частта по отношение на кредитора „Б* П* Б*” АД .

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ: