О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 423

 

                                                гр.Варна, 13.07.2017 г.

 

                                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на дванадесети юли през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                     НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев ч.т.д. №351 по описа на съда  за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е реда на чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частни жалби на “Финанс инженеринг“ АД, със седалище гр.Търговище, ЕИК * и „Финанс инженеринг енерджи“ ЕАД, със седалище гр.София, ЕИК * против определение №90/04.04.2017 г., с което е прекратено производството по т.дело №130/2016 г. по описа на ОС – Търговище.

Жалбоподателите излагат, че предявеният иск е допустим, тъй като са налице всички всички положителни процесуални предпоставки за предявяване на на иска по чл.694 от ТЗ, като въпросът относно предявяване на вземанията в сроковете по чл.685 и 688 от ТЗ, може да е предмет на този иск. Считат и за неправилен извода на съда, че само носителят на материалното право може да предявява иска по чл.694 от ТЗ, като излагат, че щом цедентът „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ” АД е предявил вземането си и е включен в одобрения от съда списък на приети вземания, то всички процесуални действия следва да бъдат извършвани от него.

Насрещната страна – „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност е подала писмени отговори, в които оспорва жалбите и моли съда да ги остави без уважение.

Предявените частни жалби са депозирани в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК, от надлежни страни срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледани по същество, частните жалби са неоснователни по следните съображения:

За да постанови определението за прекратяване, Търговищкият окръжен съд е приел, че предявеният иск е недопустим поради липса на правен интерес, тъй като не се сочат други основания за несъществуване на вземането на „КТБ“ АД – в несъстоятелност, освен пропускане на сроковете по чл.685, ал.1 от ТЗ и чл.688, ал.1 от ТЗ за предявяване на вземанията.

Няма спор, че като в исковата, така и в допълнителната искова молба, ищците  „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ” АД и „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕНЕРДЖИ” ЕАД са основали иска си на твърдения за несъществуване на приети вземанията на „КТБ“ АД – в несъстоятелност, поради предявяването им в производството по несъстоятелност, извън предвидените за това срокове.                                               Специалният установителен иск по чл.694 от ТЗ е обусловен от развилия се спор относно вземане /основание, размер, обезпечение, привилегия/ на кредитор в производството по несъстоятелност по реда на чл.692, ал.2 и ал.3 ТЗ, като целта на исковото производство е окончателно разрешаване на спора относно съществуването на оспореното вземане, обезпечение или привилегия, по отношение на всички участници в производството по несъстоятелност с оглед нуждите на същото.                                                                                                                   С оглед на гореизложеното, съдът намира, че предмет на иска може да бъде единствено съществуването на оспореното вземане, обезпечение или привилегия, но не и установяване дали са спазени сроковете за предявяване на вземането.                                                                                                                                      Само  съдът по несъстоятелността е компетентен да се произнесе по въпроса дали едно вземане е предявено в срок и това може да бъде направено най-късно при одобряване списъка на приетите вземания, като е недопустимо исковия съд по предявен иск с правно основание чл.694 от ТЗ да преразглежда въпроса относно спазването на срока за предявяване на вземанията.                              В този смисъл, несъстоятелен е довода на жалбоподателите, че пропускането на срока за предявяване, води до погасяване на вземанията на банката при висящо производство по несъстоятелност.                                            Съобразно практиката на ВКС, обективирана в определение по ч. т. д. № 48/ 2009 г., I ТО, решение по т. д. № 365/ 2008 г., II ТО, решение по т.д.№3773/2014 г.. I ТО, постановено по рела на чл. 290 от ГПК, неупражнените права и непредявените вземания в производството по несъстоятелност се погасяват по смисъла на чл. 739, ал. 1 ТЗ с прекратяване на производството по несъстоятелност по чл. 735, ал. 1 ТЗ. Настъпването на последиците визирани в чл. 739 от ТЗ е обусловено от приключването на производството по несъстоятелност, а не от срока за предявяване на вземанията на кредиторите по чл. 685, ал. 1 от ТЗ и по чл.688, ал.1 от ТЗ, поради което дори вземането да е прието и включено в одобрения от съда списък, то не следва да се счита за погасено.                                                                                                                      Неоснователни са доводите на жалбоподателя, че в производството по несъстоятелност се прилага по аналогия разпоредбата на чл. 226 от ГПК и делото продължава между първоначалните страни, а приобретателят на правото може да встъпи или да бъде привлечен като трето лице.                                                                На практика, законът не е предвидил нарочен ред, по който следва да се отразят промени в списъците, в резултат на настъпили след приемането на вземането промени, в това число прехвърлянето му чрез цесия, но безспорно такива промени следва да се зачетат от синдика при осъществяване на дължимите действия във връзка с изготвяне на сметка за разпределение по чл.728 ТЗ, респективно от съда при определянето на кръга от лица, легитимирани да участват с право на глас в събранието на кредиторите – чл.673, ал.2 ТЗ. Т.е., при прехвърляне на вземане след изготвяне на списъка на приетите вземания, същият не се променя, но след уведомяването на синдика за цесията, единствено цесионерът като кредитор участва в производството по несъстоятелност и при разпределението, а цедентът няма права в производството по несъстоятелност, тъй като вече не е кредитор. По тази причина единствено носителят на материалното право има интерес да предяви иск по чл.694 от ТЗ, поради което предявеният от жалбоподателя „ФИНАНС ИНЖЕНЕРИНГ”АД иск е недопустим и на това основание.                                                                                                            С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение за прекратяване е правилно и законосъобразно, поради частнната жалба, следва да се остави без уважение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частните жалби на “Финанс инженеринг“ АД, със седалище гр.Търговище, ЕИК * и „Финанс инженеринг енерджи“ ЕАД, със седалище гр.София, ЕИК *против определение №90/04.04.2017 г., с което е прекратено производството по т.дело №130/2016 г. по описа на ОС – Търговище.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         ЧЛЕНОВЕ: