РЕШЕНИЕ

 

                                              №   195/  09.07.2013 г.        град Варна

В ИМЕТО НА НАРОДА

Апелативен съд - Варна                                                    търговско отделение

На единадесети юни                                                                                2013 година

В публично заседание в следния състав:

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:Вилиян П.

                                                                           ЧЛЕНОВЕ::Златка Златилова

                                                                                                 Радослав Славов

при участието на секретаря Е.Т.  сложи на разглеждане възз.т.д. № 352 по описа за 2013 г. докладвано        от З.Златилова     за да се произнесе взе предвид:

Производството по делото е по реда на чл. 258 ГПК.

Образувано е по въззивната жалба на И.П.К. срещу решение № 6/20.03.2013 г. постановено по т.д.76/2012 г. на СОС в частта с която въззивникът е осъден солидарно с „Багра експрес 02” ЕООД да заплати на „Актуал” ООД със седалище гр. Силистра сумата 30 464,09 лв. представляваща цена на доставени стоки по договор за дистрибуция от 27.01.2011 г. и съдебни разноски.

Въззивникът излагат оплаквания за недопустимост евентуално незаконосъобразност на решението и иска отмяната му и отхвърляне на иска. Сочените нарушения са противоречие с материални закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Ответникът „Актуал” ООД оспорва основателността на въззивната жалба по изложени в писмено становище съображения.

Въззивната жалба е подадена в срок от легитимирана страна срещу подлежащ на обжалване акт и е процесуално допустима.

Съдът след служебна проверка на валидността на първоинстанционото решение и на допустимостта му в обжалваната част с оглед и на доводите в жалбата, констатира че обжалвания акт е валиден и допустим и в качеството си на въззивна инстанция приема по съществото на спора:

Предмет на въззивното производство е искът на „Актуал” ООД със седалище гр. Силистра срещу И.П.К., подписал договор за дистрибуция и продажба от 27.01.2011 г. в качеството си на „гарант” на „Багра експрес 02” ЕООД, за солидарна отговорност относно цената на получени и неплатени стоки от дистрибутора на стойност 30 464,09 лв.за периода 18.05.2011 г. – 10.08.2011 г. по 15 бр.фактури.

Ответникът оспорва пасивната си материалноправна легитимация, неправилно възприемана от него като процесуална легитимация по иска, поради недоказаност на договорни отношения, евентуално поради липса на задължение за плащане от страна на гаранта.

В подкрепа на твърденията си за наличие на договорни отношения ищецът е представил като доказателство договор за дистрибуция от 27.01.2011 г. сключен между „Актуал” ООД като възложител, „Багра експерс 02” ЕООД, представлявано от управителя д.П.К. като дистрибутор и И.П.К. като гарант. На л. 3 от договора са изписани собственоръчно имената на законните представители на възложителя и дистибутора с положени подписи и печати и името на гаранта И.К. и подпис, както и положен печат на фирмата дистибутор. Поради оспорване на подписите в първоинстанционото производство е назначена съдебно-графологична експертиза, която е установила тяхната автентичност. Възражението, че страници от договора може да са подменени след като подпис на ответниците има само на последния лист е неоснователно. Действителното съществуване на договор за дистрибуция се установява и от заключението на съдебно-счетоводната експертиза, която е констатирала изпълнение за предходен период. Затова подписът върху последната страница, положен от ответника И.К. като гарант по договор с възложител „Актуал” ООД и дистрибутор ”Багра експрес-02” ЕООД, е доказателство за възникване на облигационно задължение по смисъла на чл. 138 ЗЗД. Изискването на закона е за писмена форма на договора за поръчителство, като последният може да се съдържа и в документа установяващ главното вземане, както в случая. Налице са елементите характеризиращи този договор – наличие на чужд дълг и трето лице, което се е задължило към кредитора да отговаря за изпълнението му.

Поради изложеното ответникът И.П.К. е пасивно материалноправно легитимирана страна и отговаря пред възложителя за дълга на главния длъжник /дистрибутора/. Доводите на ответника, че се е задължил да отговаря само при неплатежоспособност на дистрибутора, т.е. че поръчителството му е при по- леки условия, не намират опора в текста на чл. 11 от договора. Като тълкува съдържанието му в съответствие с разпоредбата на чл.20 ЗЗД, съдът намира че в чл. 11 се разглежда хипотезата на предсрочно изпълнение при изгубване на преимуществата на срока, при което кредиторът на осн. чл. 71 от ЗЗД може да иска изпълнението предсрочно. Този извод следва от договореното, че при несъстоятелност, ликвидация или преобразуване всички суми стават изискуеми и длъжниците - дистрибутора и гаранта /поръчител/ ги дължат на кредитора, веднага преди е настъпил договорения падеж.

Неоснователни са доводите за недоказаност на иска по размер, по съображения, че стоките не са предадени, тъй като представените документи не носят подписа на управителя на дистрибутора. Факт е, че във фактурите и първичните търговски документи са посочени имената на управителя Д.К., а подписите за приемане на стоката не са нейни, но от разпита на свидетеля М.В., който е доставял стоките се установява, че стоките са приемани в склада от Г.П. която е подписвала документите – фактура и търговски лист и единия екземпляр е връщан на ищеца. Показанията на свидетеля се подкрепят и от заключението на назначената съдебно-счетоводна експертиза, която е установила че описаните процесни фактури са заведени в счетоводството на ищеца, в дневника за продажби и са декларирани в ТД на НАП. Поради отказа на счетоводителя на „Багра експерс-02” ЕООД да предостави счетоводни данни на вещото лице под предлог че фирмата е прехвърлена на нов собственик, вещото лице е дало заключението си на база данните от Справка –декларация за ДДС за периода м. май – м. август 2011 г. и дневника за покупки на „Багра експерс -02” ЕООД, от които е видно че дистрибуторът е включил процесните фактури в дневника за продажби и е начислил ДДС. Тези доказателства на осн. чл. 55 ал. 1 вр. с ал. 2 ТЗ съдът приема за годни за установяване на факта, че стоката е получена от „Багра експрес – 02” ЕООД, но дори да се приеме, че са подписани от лице без представителна власт по презумцията на чл. 301 от ТЗ тези действия са потвърдени от момента на узнаване – чрез включването им в дневника за покупки. но не е получено плащане по посочената сметка. В тежест на ответниците е да представят доказателства за плащане на цената на доставената и приета стока и след като липсват такива искът за плащане на цената е основателен, а с това и солидарната  отговорност на гаранта /поръчителя/ И.П.К. Направените за първи път с въззивната жалба възражения за подмяна на фактурите от страна на ищеца са недопустими на осн. чл. 266 ал. 1 ГПК, за което съдът се е произнесъл с определение и не подлежат на обсъждане...

Поради изложеното предявения иск е основателен и следва да се уважи, а първоинстанционото решение като правилно да се потвърди изцяло..

Искане за  присъждане на съдебни разноски е направено своевременно с представени доказателства за извършването им и от двете страни. С оглед изхода на спора съдебните разноски в размер на платено адвокатско възнаграждение от 3000 лв. за въззивната инстанция следва да се понесат от И.П.К. на осн. чл. 78 ал. 1 ГПК.

Водим от изложеното съставът на Варненския апелативен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 6/20.03.2013 г. постановено по т.д.76/2012 г. на Силистренския окръжен съд  в частта с която И.П.К. ***, ЕГН ********** е осъден като гарант солидарно с „Багра експрес 02” ЕООД да заплати на „Актуал” ООД със седалище и адрес на управление гр. Силистра ул”Серес” № 11 ЕИК 118014695, сумата 30 464,09 лв. представляваща цена на доставени стоки по договор за дистрибуция от 27.01.2011 г. ведно със законната лихва считано от 18.11.2011 г до окончателното плащане, както и направените съдебни разноски в размер на 4 153 лв.

ОСЪЖДА И.П.К. *** ЕГН ********** да заплати на „Актуал” ООД със седалище и адрес на управление гр. Силистра ул”Серес” № 11 ЕИК 118014695

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС на РБ при условията на чл. 280 ал. 1 ГПК, в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: