РЕШЕНИЕ

   № 250

               гр.Варна, 07.10.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 17.09.2014 г. в  състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 352 по описа за 2014 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„С и С Д” ЕАД в ликвидация – гр.Варна е обжалвало решението на Варненския окръжен съд-ТО по т.д.№449/2013  г., с което е отхвърлен искът му за сумата 61480.26 лв - договорна неустойка по чл.27 от договор за обществена поръчка по позиция №2 от 28.01.2011 г.,  с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което искът бъде уважен. Жалбоподателят моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата му,  ведно с присъждане на съдебните разноски за двете инстанции.

Ответникът по жалбата – „К” ЕООД – гр.Варна моли с писмен отговор и с писмена молба чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебните разноски за въззивната инстанция.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Сключеният между страните договор за обществена поръчка по позиция №2 от 28.01.2011 г. е бил фактически прекратен, след като считано от 01.02.2013 г. друго новосъздадено Общинско предприятие „Комплекс за детско хранене” е започнало да изпълнява вместо ищеца дейността по осигуряване на храна за детските ясли и детските кухни на територията на Община Варна от друг снабдител, различен от ответника – „Варна оборот” ЕООД - гр.Варна, установено от писмо изх.№24/14.01.2014 г. на л.117 от делото. Щом в по-ранен момент договорът е фактически прекратен по независещи от страните причини, като прекратяването в този случай следва да се квалифицира по чл.25, б.”б”, второ предложение от договора за обществена поръчка по позиция №2 – „при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа”, той не може да бъде прекратяван /развалян/ в по-късен момент от възложителя – ищец поради виновно неизпълнение на изпълнителя – ответник. Развалянето в този случай на договора от ищеца с нотариална покана от 08.03.2013 г., изпратена на регистрирания в търговския регистър по партидата на ответното дружество електронен адрес, не е произвело правно действие. Предвид това ищецът не може да търси от ответника неустойка по чл.27 от договора в размер на 10 % от остатъчната стойност на сключения договор с оглед прекратяване /разваляне/ на договора по вина на последния. Той има право евентуално на неустойка за неизпълнение на ответника по чл.23 от договора в размер на 10 % от стойността на неизпълнените доставки /поръчките от 21.01.2013 г. и 28.01.2013 г./, но такъв иск няма предявен с исковата молба.

Ето защо, решението, с което предявеният иск за сумата 61480.26 лв - договорна неустойка по чл.27 от договор за обществена поръчка по позиция №2 от 28.01.2011 г., е отхвърлен, е правилно и следва да бъде потвърдено изцяло. Въззивният съд препраща и към мотивите на първоинстанционното решение на основание чл.272 – ГПК.

При този изход на спора в полза на ответника по жалбата се присъждат направените съдебни разноски за въззивната инстанция.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло  решение № 329/28.03.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№ 449/2013 г.

ОСЪЖДА  „С и С Д” ЕАД в ликвидация –гр.Варна, ЕИК 103564060,  да заплати на „К” ЕООД – гр.Варна, ЕИК  103968590, сумата 1780 лв – съдебни разноски за въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.