ОПРЕДЕЛЕНИЕ

403

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  14.06.2016 г. в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                        ЧЛЕНОВЕ:ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 352 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Топлофикация Шумен” ЕАД в несъстоятелност – гр.Шумен срещу разпореждане №300/03.05.2016 г. на Окръжен съд - Шумен по т.д. №586/2011 г., с което е върната частната му жалба с вх.№1939/12.04.2016 г. срещу определение №147/29.03.2016 г. за разрешаване от съда на продажба по реда на чл.717в-ТЗ на актив от масата на несъстоятелността – апартамент №40, находящ се в сградата на ул.”Победа” №6, вх.3 ет.3, гр.Шумен.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Съгласно чл.717, ал.2 – ТЗ по предложение на синдика и съобразно решението на събранието на кредиторите съдът по несъстоятелността разрешава продажба на вещите и имуществените права като цяло, на обособени части или на отделни имуществени права. Съдът е длъжен да се произнесе по предложението на синдика в деня на постъпването му или най-късно на следващия работен ден. Тази разпоредба не предвижда възможност за обжалване на определението, с което съдът по несъстоятелността се произнася по направеното от синдика искане. Разпоредбата на чл.613а, ал.3 – ТЗ е приложима за съдебните актове в производството по несъстоятелност извън случаите по ал.1, които подлежат на обжалване по съответния ред на ГПК. Този ред е предвиден в чл.274, ал.1, т.1 и 2 - ГПК. Доколкото обжалваното определение не попада в двете хипотези на този текст – не е преграждащо по отношение по-нататъшното развитие на делото и не е от случаите, изрично посочени в закона, на подлежащи на обжалване актове, то не подлежи на обжалване пред съответния апелативен съд. В този смисъл е и трайната задължителна практика на ВКС-ТК. Следователно частната жалба срещу посоченото определение е била върната правилно от ШОС като недопустима. Ето защо разпореждането му за това следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №300/03.05.2016 г. на Окръжен съд - Шумен по т.д. №586/2011 г., с което е върната частната жалба на „Топлофикация Шумен” ЕАД в несъстоятелност – гр.Шумен с вх.№1939/12.04.2016 г. срещу определение №147/29.03.2016 г. за разрешаване от съда на продажба по реда на чл.717в-ТЗ на актив от масата на несъстоятелността – апартамент №40, находящ се в сградата на ул.”Победа” №6, вх.3 ет.3, гр.Шумен.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.