РЕШЕНИЕ

   № 156

               гр.Варна, 06.07.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в  закрито заседание на 04.07.2017 г. в  състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.д. №352 по описа за 2017 г., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

„Консорциум Електроизграждане Варна” ООД – гр.Варна е обжалвало решение №321/12.05.2017 г. на Окръжен съд Варна, ТО по т.д. №433/2017 г., с което е потвърден отказ №20170330162127/04.04.2017 г. на длъжностното лице при Агенция по вписванията да впише заявени промени по партидата на дружеството, с молба да бъде отменено като неправилно.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Оплакването в жалбата, че длъжностното лице при Агенция по вписванията при преценката си относно редовността на свикване и провеждане на ОС на съдружниците от 24.03.2017 г. е излязло от компетеността си и навлязло в тази на съда, е основателно. Проверката в регистърното производство се ограничава съгласно чл.21, ал.5-ЗТР само до такава от външна страна на представените документи, а именно – налице ли са покани за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателства, че са връчени. Длъжностното лице няма право да се занимава с редовността на връчването – чрез кое лице и упълномощено ли е било за получаване на поканата. Тези въпроси са от компетентността на съда, разглеждащ евентуален иск по чл.74-ТЗ, в случай че са наведени такива доводи от съдружника, завел иска, и то относно редовното връчване само на неговата покана за събранието, а не изобщо на всички останали покани. Въпреки това обаче отказът да бъде вписано заличаване на съдружника „Триера 55“ ЕООД поради изключване и на промяна в капитала въз основа на взетото решение на ОС на съдружниците от 24.03.2017 г. за едновременното му намаляване и увеличаване е по същество правилно. Макар че са налице условията на чл.517, ал.3 – ГПК за прекратяване участието на съдружника „Триера 55“ ЕООД с връчено от съдебния изпълнител на дружеството изявление на взискателя от 26.10.2015 г. за това, ОС се е опитвало да изключи съдружника с вече прекратено участие и да впише заличаването му на това основание, вместо на предходно възникналото основание по чл.517, ал.3 – ГПК. Не може да бъде вписано и решението на ОС за намаляване на капитала чрез обезсилване дяловете на изключения съдружник и същевременно увеличаване на номиналната стойност на останалите дружествени дялове, доколкото обезсилване е предвидено в ТЗ само по отношение на акции в АД, а не и на дялове в ООД. По същество се цели намаляване на дяловете и увеличаване на номиналната им стойност, но за това следва да бъде взето от ОС решение със съответстваща на ТЗ редакция. В тази му част решението е правилно и следва да се потвърди.

Що се отнася до заявлението в частта му относно вписване на заличаване на съдружника – „Реверс-ГГ“ ЕООД поради прехвърляне на дялове на останалите съдружници и в дяловото им участие следствие на това, липсват пречки за вписване на тези промени. Представен е договорът за продажба на дружествени дялове с нотариална заверка на подписите и на съдържанието му. Видно от сканираното в отказа пълномощно пълномощникът З. С. Г. е упълномощена редовно от управителя и едноличен собственик на капитала на дружеството да се разпореди с дяловете му в други търговски дружества при избрани от нея страни и условия и на цена, каквато договори, като получи продажната цена в брой или по банков път. Прехвърлянето  на дружествен дял от един съдружник на друг, както в случая, се извършва свободно съгласно чл.129, ал.1 – ТЗ и не е необходимо специално решение за това на ОС. Доколкото с договора за продажба се прехвърлят на всеки един от оставащите съдружници притежаваните от съдружника общо 12 дружествени дяла с посочена номинална стойност – 100 лв за дял, не съставлява пречка за вписване на прехвърлянето фактът, че в договора е посочено и планираното, но невписано увеличение на стойността на дружествените дялове /117 лв за дял/, като тази промяна няма да бъде вписана. Решението в тази част се отменя като неправилно и на Агенция по вписванията се указва да впише промените, след като изиска от заявителя заверен актуален, съответстващ на стойността на дяловете, дружествен договор.

Воден от изложеното и на основание чл.24, ал.5 - ЗТР съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №321/12.05.2017 г. на Окръжен съд Варна, ТО по т.д. №433/2017 г., с което е потвърден отказ №20170330162127/04.04.2017 г. на длъжностното лице при Агенция по вписванията за вписване по партидата на „Консорциум Електроизграждане Варна” ООД – гр.Варна в търговския регистър на заличаване на съдружника „Триера 55“ ЕООД поради изключване и на промяна в капитала въз основа на взето решение на ОС на съдружниците от 24.03.2017 г. за едновременното му намаляване и увеличаване.

ОТМЕНЯ решението в останалата му част и УКАЗВА на Агенция по вписванията да впише по партидата в ТР на „Консорциум Електроизграждане Варна” ООД–гр.Варна заявени със заявление №20170330162127/30.03.2017 г. промени – заличаване на съдружника – „Реверс-ГГ“ ЕООД поради прехвърляне на дялове на останалите съдружници и в дяловото им участие следствие на това.

Решението не подлежи на обжалване.Заверен препис да се изпрати на АВп.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.