ОПРЕДЕЛЕНИЕ

372

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 28.05.2015 г.  в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                   КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 353 по описа за 2015 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Дент” ЕООД – гр.Варна срещу определението от 08.04.2015 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№272/2015 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Частният жалбоподател има правен интерес да обжалва определението за прекратяване на делото само по отношение на себе си, но не и спрямо останалите двама ответници по иска – Д.К.Н. и С.С.Н., които не са го обжалвали. Последните са инициирали производство по чл.423 – ГПК, като са подали възражение пред въззивния ОС Варна в едномесечен срок от узнаването на заповедта за изпълнение. Производството е прекратено с определение по ч.т.д.№2141/2014 г. на същия съд, като след служебна проверка се установи, че по жалба на молителите срещу определението е образувано ч.гр.д.№2763/14 г. на ВКС-ІV гр.отд., което е висящо. От резултата по същото дело ще зависи дали възражението подлежи на приемане от ОС Варна и дали този съд следва да обезсили заповедта за изпълнение по отношение на двете физически лица с оглед евентуалното наличие на предпоставките по чл.411, ал.2, т. 4 – ГПК – липса на обичайно местоприбиваване на територията на РБ в деня на връчването съгласно чл.423, ал.3 във вр.ал.1, т.2 – ГПК. Що се отнася до частния жалбоподател „Дент” ЕООД – гр.Варна, призовката за доброволно изпълнение му е била надлежно връчена чрез залепяне на уведомление по чл.47, ал.1 – ГПК на адреса на управление на търговеца на 08.05.2014 г. на основание чл.50, ал.4 – ГПК, като подаденото от същия на 19.12.2004 г. възражение е направено извън срока по чл.414, ал.2 – ГПК, като заповедта за изпълнение е влязла в сила спрямо него съгласно чл.416, изр.1 – ГПК.

При това положение искът по чл.422 - ГПК за установяване на вземането срещу „Дент” ЕООД – гр.Варна се явява недопустим и производството по него следва да се прекрати, ето защо определението на ОС Варна за това следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №1311/08.04.2015 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д.№272/2015  г., в частта с която производството по делото е прекратено срещу ответника „Дент” ЕООД – гр.Варна.

В останалата му прекратителна част определението като необжалвано е влязло в сила.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.