ОПРЕДЕЛЕНИЕ№

 

Гр.Варна, ………………………

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осми юли през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от  съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 353 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК във връзка с чл.729 ал.3 от ТЗ, образувано по частна жалба на „Банка Пиреос България” АД със седалище гр.София срещу определение № 1399 от 21.04.2016г. по търг.дело № 894/11г. по описа на Варненски ОС, в частта му, с което на основание чл.729 ал.1 от ТЗ е одобрена неоспорена частична сметка № 1 за разпределение на постъпили от осребряване на имуществото от масата на несъстоятелността на длъжника „Мангле България Дивелопмънтс” ЕООД, обявена в търговския регистър на 30.03.2016г. само до размера на сумата от 1 612 915.86лв., като е внесена изменения както следва: досежно размера на плащане, посочен в колона № 3 като вместо 1 648 440лв. се чете 1 612 915.86лв.; добавена е нова забележка сочеща, че от сумата, подлежаща на разпределение,  е приспадната сума в размер на 35 524.14лв., заделен за възстановяване по реда на чл.632а от ТЗ на аванси, внесени от кредиторите както следва: 21 135.35лв. на кредитора „Уникредит Булбанк” АД и 14 388.78лв. на кредитора „Банка Пиреос България” АД и е променен посочения в сметката процент на удовлетворяване на кредитора.

В жалбата се твърди, че извършената служебна корекция на неоспорена частична сметка е неправилно и незаконосъобразно. Твърди че възстановяване по реда на чл.632а от ТЗ на предплатени разноски не може да бъде извършено от постъпила сума от осребряване на имущество, служещо за обезпечение на един от кредиторите, защото така се достига до намаляване на сумата, която привилегированият кредитор би получил от продажбата на обезпечението. Сочи че към момента имущество на длъжника, ипотекирано в полза на „Уникредит Булбанк” АД все още не е осребрено и при последващото му осребряване и след като той вече е възмезден за предплатените разноски за сметка на „Банка Пиреос България” АД в качеството му на привилегирован кредитор, то получената стойност при осребряването на обезпечението му ще му бъде изплатена изцяло. Твърди че връщане на авансово предплатени разноски по реда на чл.632а от ТЗ следва да бъде извършено от осребряване на имущество, служещо за общо удовлетворяване на кредиторите на несъстоятелността. Моли съда да отмени обжалваното определение и да постанови друго, с което да одобри изготвената сметка за разпределение или да върне делото с указания до първоинстанционния съд за одобряване на частичната сметка за разпределение във вида, в който е депозирана от синдика.

На основание чл.729 ал.2 от ТЗ препис от частната жалба е обявен търговския регистър 27.05.2016г. по партидата на несъстоятелния търговец.

В едноседмичния срок от обявяване на частната жалба няма постъпили отговори на частната жалба от заинтересованите кредитори и длъжник.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока в едноседмичен срок от обявяване на обжалвания акт в търговския регистър и е допустима. Подадена е срещу изрично предвиден в чл.729 ал.3 от ТЗ подлежащ на обжалване акт. Макар и жалбоподателят – кредитор „Банка Пиреос България” АД да не е подал възражение срещу обявената в търговския регистър сметка за разпределение, жалбоподателят е засегнат от служебно извършената от съда по несъстоятелност корекция на изготвената от синдика сметка за разпределение, поради което за него е налице правен интерес да обжалва тази промяна и е легитимиран да обжалва акта на съда по одобряване на частична сметка със служебно извършени корекции.

По жалбата, съдът намира следното:

От синдика на „Мангле България Девелопмънтс” ЕООД в несъстоятелност е изготвена частична сметка за разпределение № 1 на сумата 1 648 440лв., събрана при осребряване на имущество от масата на несъстоятелността, ипотекирано в полза на кредитора „Банка Пиреос България” АД. Съобразно изготвената от синдика сметка цялата сума е предвидена за ипотекарния кредитор с ред по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ. Сметката е разгласена по предвидения в ТЗ ред, в срока по чл.727 от ТЗ няма постъпили възражения от кредитор. На основание чл.729 ал.1 от ТЗ съдът по несъстоятелността е постановил определение, с което е одобрил неоспорената сметка до размера на сумата 1 612 915.86лв. като е направил обжалваните с частната жалба изменения. За да допусне това изменение съдът по несъстоятелността е приел че получената продажна цена представлява увеличение на паричните средства, което осъществява хипотезата на чл.632а от ТЗ, както и че авансираните разноски, подлежат на възстановяване на кредиторите преди отчитане на привилегията в разпределение по чл.720 и сл. от ТЗ.

Авансирането на разноски от кредиторите по реда на чл.629б и чл.632 от ТЗ цели продължаване на производството по несъстоятелност до постигане на резултат при осребряване или до други постъпления в особената сметка. На основание чл.632а от ТЗ предплатените суми се възстановяват на съответното лице, когато масата на несъстоятелността се увеличи достатъчно. Нормата на чл.632а от ТЗ изключва общия ред за удовлетворение чрез разпределение. Тя гарантира на авансиращия кредитор възстановяване на аванса при първо постъпление на достатъчен приход, преди извършване на разпределение за удовлетворяване на вземанията по реда на чл.722 от ТЗ. Тъй като липсата на текущи разноски води до осуетяване на развитието на производството в цялост, всеки отделен кредитор, предявил права в производството, би имал интерес да съдейства за продължаването му с гарантиран способ за възстановяване на авансираните в общ интерес суми. В този смисъл определение № 393 от 10.06.2014г. на ВнАС по в.ч.т.д. № 303/14г., чието разрешение на същия въпрос, настоящият състав на въззивния съд изцяло споделя.

От съдържанието на нормата на чл.632а от ТЗ и от мястото и в производството по несъстоятелност, въззивният съд приема, че законодателят не е изключил постъпленията от осребряване на имущество, дадено като обезпечение на отделен кредитор, от общото увеличение на масата на несъстоятелността, даващо основание за възстановяване на предплатените аванси. Те следва да бъдат върнати извън сметката за разпределение, поради което и регламентираните в чл.722 ал.1 от ТЗ привилегии не намират приложение.

Авансираните разноски, необходими за продължаване на производството по несъстоятелност, ползват всички кредитори, включително и обезпеченият с ипотека кредитор. Ако се приеме тезата на частния жалбоподател, че възстановяването на авансирани разноски може да бъде извършено само от имущество, което не е предоставено за обезпечение в полза на отделен кредитор, то тогава биха се нарушили правата на кредитори с други привилегировани вземания по чл.722 от ТЗ или връщането на разноските би останало само за сметка на процента на удовлетворяване на хирографарните кредитори.

С оглед на така изложеното въззивният съд намира, че извършената служебно корекция от съда по несъстоятелността, с която е отделена сума, която да послужи за възстановяване на внесени от кредитори аванси, извън сметката за разпределение и без отчитане на привилегиите в разпределението е законосъобразна и обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 1399 от 21.04.2016г. на Варненски ОС по търг.дело № 894/11г., с което е одобрена неоспорена частична сметка за разпределение № 1 и служебно за допуснати изменения в нея.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: