Р Е Ш Е Н И Е

 

 

340/Варна,29.11.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в открито съдебно заседание на 30.10.2013 год. в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                            ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

При секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 354/2013 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба от ЕТ „В - ХХ- Ц П”, представляван от Цоло Върбанов Петков против решение № 176/27.02.2013 год., постановено по т.д.№ 1582/2012 год. по описа на ВОС, с което е отхвърлен предявения от страната срещу А.И.А. иск за унищожаване на сключения договор за покупко-продажба на правото на строеж върху следния недвижим имот: Апартамент № 10, във вход „Б”, на пети етаж от Жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Божур”, № 8,8А, с площ от 45.68 кв.м., състоящ се от дневна с кухн. бокс, балкон, баня и тоалет, коридор, при граници: калкан откъм УПИ ІХ-957, двор на УПИ № ІІІ-955,956, ап. № 11, стълбище и асансьор и улица, ведно с принадлежащото му избено помещение № 10, с площ 3.37 кв.м., при граници: коридор изби, улица, асансьор, както и 2.2937 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, обективиран в нот. Акт № 42, т. V, д. 829/2008 г. на Варненски Нотариус № 147, като сключен при грешка в предмета, с правно основание чл. 27, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 28 ЗЗД.

В предявената въззивна жалба се излага, че процесният договор е сключен при наличие на съществена грешка, засягаща неговия предмет. Претендира се отмяна на постановения съдебен акт и уважаване на предявената претенция.

Въззиваемата страна  - А.И.А. оспорва основателността на предявената въззивна жалба и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт.

В изпълнение на правомощията си по чл.273 ГПК вр. чл.216, ал.2 ГПК въззивният съд е конституирал М.И. Малдуванова като ответник, необходим и задължителен другар в процеса в качеството на съпруга на ответника към датата на осъществяване на процесното възмездно разпореждане. На страната е връчен препис от исковата молба, а същата не е депозирала отговор в срока по чл. 367, ал.1 ГПК.

         Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл.269 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Предявената въззивна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.259, ал.1 ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

      Не се спори между страните, че ищецът – ЕТ е съсобственик на недвижим имот, находящ се на административен адрес гр.Варна, ул.”Божур” № 8,8А в 25 п-н, в който е предвидено и осъществено строителство на две жилищни сгради, всяка от които се състои от пета етажа, от които първия – с търговско предназначение, а останалите – с жилищно. Сградите имат общ сутерен и паркоместа, а се индивидуализират чрез обозначението вход А и Б /така чл.1 от предварителен договор от 29.11.2007 год./. Конкретните жилищни и търговски обекти в отделните сгради – входове са подробно индивидуализирани по местонахождение, площ и прилежащи общи части в Таблица – л.116 от приобщеното гр.д.№ 2264/2010 год. по описа на ВОС.

По делото е представен договор, от който се установява, че на 29.11.2007 г. между ищецът и Сенка Великова Стефанова бил сключен предварителен договор за покупко-продажба на Апартамент № 10, находящ се в  гр. Варна, ул. „Божур”, № 8,8А, вх. А, на пети етаж, с площ от 41.52 кв.м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 10 и съответното число ид.ч. Сключеният между страните договор съдържа съществените елементи на предварителен договор за продажба по смисъла на чл. 19 ЗЗД и на договор за изработка – чл. 258 и следв. ЗЗД.

Видно от представения нот. Акт № 42, т. V от 06.06.2008 г. ищецът продал на А.И.А., чрез пълномощника му Сенка Великова Стефанова, право на строеж върху Апартамент № 10, на пети етаж, във вх. "Б"  с  ЗП от 45,68 кв.м. от строящата се жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, ул. "Божур", № 8, 8А, ведно с принадлежащото му избено помещение № 10 и съответните ид.ч.  

Между страните не се спори, че разпоредителната сделка е осъществена в изпълнение на сключения предварителен договор, а процесуалната им позиция съвпада с обективираните нотариални изявления – т.3 от нотариалния акт препраща към предварителен договор от 29.11.2007 год. Окончателното прехвърляне е осъществено със съгласието на Сенка Великова Стефанова и  въз основа на нейно нареждане за изпълнение в полза на трето за предварителния договор лице – сина й А.А..  Обективираното в нот.акт прехвърляне на вещни права съставлява изпълнение в полза на трето лице, посочено  и овластено от кредитора. Следователно – процесният договор е сключен със субективната представа и на двете страни, че предприемат действия по изпълнение на сключения предварителен договор. Не се спори, че тази представа включва задължение за възмездно престиране на собствеността върху конкретно обособен обект, находящ се във вход А.

Не се спори и досежно обстоятелството, че обективираните нотариални изявления не отговарят на формираната воля. Прехвърленият обект има различно местонахождение, площ и принадлежности. Нотариално изповяданата сделка има коренно различен предмет, несъвпадащ с  предмета на предварителното договаряне.

Видно от представения нот. акт № 113, т. VІІІ от 22.10.2008 г. ищецът продал на Ивайло Павлов Борисов, чрез пълномощника му Елеонора И. Халачева, Апартамент № 10, на пети етаж, във вх. "Б" от жилищна сграда, изградена до етап груб строеж, находяща се в гр. Варна, ул. "Божур", № 8, 8А, ведно с избено помещение и ид.ч.  Договарянето е осъществено в изпълнение на сключен предварителен договор с купувача.

От приложеното към настоящото гр.д. 2264/2010 г., на ВОС, ГО, ХІІ с., се установява, че е бил предявен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД за обявяване на сключения на 29.11.2007 г. между Сенка Стефанова и ЕТ "Върбанов-44-Цоло Петков" предварителен договор за окончателен. Искът е бил отхвърлен с решение № 443/31.10.2012 г. на ВКС, ІV ГО, постановено по реда на чл. 290 ГПК. В решаващите си мотиви ВКС е приел, че предварителният договор е бил изпълнен чрез окончателно нотариално изповядване. Допуснатата грешка в описанието на вещта е от категорията на явна фактическа грешка и следва да бъде поправена с нотариален акт за поправка по реда на чл.579, ал.3 ГПК.

Настоящият състав споделя становището на първостепенния съд за липса на твърдяния порок – грешка в предмета. Съгласно фактическата установеност по делото, окончателният договор е сключен при наличие на несъответствие между формираната воля и нотариално обективираното волеизявление. Несъответствието има характера на очевидна техническа грешка, а не на несъзнавано разминаване между представата на сключващото договора лице и обстоятелствата, които имат значение за формиране на волята му. Страните не спорят относно грешната индивидуализация на вещта. Следователно – процесният порок подлежи на отстраняване по реда на чл. 579, ал.3 ГПК, а не чрез унищожаване на сделката в хипотезата на чл. 27 ЗЗД.  В идентичен смисъл е постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение  № 63/23.02.2012 год. по гр.д.№ 766/2011 год. на ВКС, второ г.о. Ако страните  не спорят за съдържанието на действителната си воля, действителните им волеизявления могат да бъдат разкрити и обективирани по реда на чл.579, ал.3 ГПК. Редът, установен в чл.32,ал.2 ЗЗД следва да бъде спазен само ако грешката е от такова естество, че една от страните, респ. двете страни в правоотношението, не желаят то да продължи да съществува и да ги обвързва, т.е. действителната им воля дотолкова се различава от отразената в акта,че би имала за последица промяна в останалите елементи на правоотношението.  

На посоченото основание обжалваният съдебен акт следва да бъде потвърден. На въззиваемата страна А. И.А. следва да бъдат присъдени сторените разноски във въззивното производство в размер на 1000 лева.

Мотивиран от изложеното, съдът

Р  Е  Ш  И:

         ПОТВЪРЖДАВА решение № 176/27.02.2013 год., постановено по т.д.№ 1582/2012 год. по описа на ВОС.

ОСЪЖДА„ВЪРБАНОВ – 44 – ЦОЛО ПЕТКОВ” ЕТ, ЕИК 103208961 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „К. Иречек”, № 22,24, представлявано от Цоло Върбанов Петков ДА ЗАПЛАТИ на А.И.А., ЕГН **********, с местожителство *** сумата от 1000 лева – разноски за въззивното разглеждане на спора.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКС при условията на чл. 280 ГПК.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                                                                                 /с особено мнение/

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особено мнение на съдия Анета Братанова:

Считам предявеният иск за основателен.

Процесният договор е сключен със субективната представа и на двете страни, че предприемат действия по изпълнение на сключения предварителен договор и че предмет на окончателно договаряне е конкретно жилище с индивидуализирано местонахождение, площ и принадлежности. Сочената представа не съответства на действителността. Обективираните нотариални изявления касаят обект с различно местонахождение, площ и принадлежности. Нотариално изповяданата сделка има коренно различен предмет, несъвпадащ с  предмета на предварителното договаряне.  Констатираното несъответствие между представите и действително направеното волеизявление  има несъзнаван характер. Несъответствието засяга волеизявлението и на двете страни. Налице е грешка в предмета по смисъла на чл.28, ал.1 ЗЗД. Грешка може да съществува и във волеизявления, записани в нотариален акт /решение № 169/04.06.2012 год. на ВКС по гр.д.№ 950/2011 год., I г.о./.

Действително, допуснатата грешка в предмета на договора е следствие от грешната индивидуализация на вещта. В конкретния случай, волеизявлението може да бъде  поправено по реда на чл.579, ал.3 ГПК чрез иницииране на производство за поправка на нотариален акт. Последното обаче може да се осъществи само по съгласие на страните, обективирано в нови нотариални изявления. Подобно съгласие между страните липсва. Сделката е изповядана на 06.06.2008 г. като до настоящия момент страните не са предприели доброволна поправка, а хронологията на осъществените правни разпоредителни действия и инициирани съдебни производства сочи, че воля за доброволно уреждане на спора липсва.  Ищецът е предявил иск по чл. 27  ЗЗД, който съдът е длъжен да разгледа и разреши по арг. от чл.2 ГПК, а възможността за доброволно уреждане на спора не може да съставлява основание за отхвърляне на предявената претенция.

Следва да се отбележи и че издаденият и вписан нотариален акт удостоверява с обвързваща и официална материално правна доказателствена сила разпореждането с вещни права с предмет,  чието прехвърляне, респ. придобиване страните не са целяли и не биха предприели. Сочените права са противопоставими не само на субектите на правоотношението, но и на всяко трето лице. При липса на взаимно съгласие за запазване действието на договора чрез поправка в предмета, последният следва да бъде унищожен.  Унищожаемостта е релевирана в границите на предвидения в разпоредбата  на чл. 32, ал. 2 ЗЗД, тригодишен давностен срок.

В съответствие с изложеното, обжалваният съдебен акт следва да бъде отменен.

                                                                                  Съдия: