Р Е Ш Е Н И Е

 

225

 

Гр.Варна, 25.07. 2014 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в публично съдебно заседание на втори юли през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ПЕТЯ ХОРОЗОВА

 

При участието на секретаря Е.Т., като изслуша докладваното от съдия ХОРОЗОВА т.д. № 354 по описа за 2014 г. на ВАпС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.240 ал.1 ГПК.

Постъпила е молба от ЗСК - Д АД чрез процесуалния му представител адв.Х. за отмяна на неприсъствено решение № 434/29.04.2014 г., постановено по т.д.№ 2211/2013 г. по описа на ВОС.

Молбата е подадена в законоустановения срок и е допустима. В нея се сочат обстоятелства, които според молителя са непредвидени, непреодолими и обективно възпрепятствали пълномощника да се яви в съда за насроченото първо открито съдебно заседание по делото. Представени са и писмени доказателства – заверени копия от болничен лист, амбулаторен лист, протокол от проведено с.з. по гр.д.№ 674/2013 г. на ДРС, всички с дата 02.04.2014 г. Моли се неприсъственото решение да бъде отменено на основание чл.240 ал.1 т.3 ГПК и делото да се върне на ВОС за разглеждането му по надлежния ред.

Насрещните страни – К.П.Н., К.Д.Н. и Д.Д.П., чрез процесуалния си представител адв.С., изразяват становище за неоснователност на молбата.

За да се произнесе по съществото на искането, съставът на Варненския апелативен съд съобрази следното:

Постановено е неприсъствено решение против ищеца при условията на чл.238 ал.2 ГПК. Неговата отмяна се претендира по реда на извънинстанционния контрол, в хипотезата на чл.240 ал.1 т.3 ГПК.

Според съда предпоставките на горепосочената норма са налице. От доказателствата по делото се установява, че за пълномощника на ищеца е възникнало внезапно, непредвидимо и непреодолимо препятствие да се яви лично в насроченото на 02.04.2014 г. първо открито съдебно заседание по т.д.№ 2211/2013 г. по описа на ВОС, а именно – претърпял е злополука, настъпила на същата дата, преди часа на заседанието. За характера и сериозността на увреждането свидетелстват издадените амбулаторен и болничен лист от 02.04.2014 г. При прегледа е поставена е диагноза – навяхване и разтягане на ставните връзки на глезен, установени са оток, хематом, остра палпаторна болка в областта на десния глезен, предписаното лечение предвижда леглови режим, лицето е във временна нетрудоспособност от 02.04.14 г. до 06.04.14 г. и явно не може да упражнява служебните си задължения. Доколкото неявяването на пълномощника в с.з. е дало основание на съда да постанови неприсъствено решение, а неявяването е резултат от обективна и непреодолима физическа невъзможност това да бъде сторено, страната се явява лишена от надлежно участие в делото поради особени непредвидени обстоятелства, чиито последици не е могла своевременно да предотврати.

По изложените съображения молбата за отмяна се преценява като основателна и следва да бъде уважена. Водим от горното, и на основание чл.240 ал.1 т.3 ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ неприсъствено решение № 434/29.04.2014 г. по т.д.№ 2211/2013 г. по описа на ВОС и ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: