О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

          Номер444/25.06.19     година,  град Варна

          Варненски Апелативен съд,  Търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАНУХИ АРАКЕЛЯН                                                                                               ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                                            МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.дело № 354/2019 год., за да се произнесе взе предвид   следното:

 

Производството е с правно основание чл. 66, ал.2 ГПК вр. чл. 274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД – София против Определение № 51/12.02.2019 год., постановено по т.д.№ 15/2018 год.  по описа на ОС – Разград, с което е оставена без уважение молбата на „Юробанк България“АД за възстановяване на срока за обжалване на определение № 820/20.09.2018 г., постановено по т.д. № 15/2018г. по описа на ОС Разград.

В предявената частна жалба се поддържат доводи за неправилност на постановения съдебен акт.  Пропускането на срока се дължи на технически проблем, респ. на техническа грешка. Вместо изготвената частна жалба, страната е входирала писмен отговор на насрещната искова молба. Пропускът се потвърждава от приложеното в плика платежно нареждане за внесена държавна такса, обективиращо намерението да се обжалва  определение № 820/20.09.2018г., постановено по т.д. № 15/2018г. по описа на ОС Разград.

Насрещните страни не са депозирали отговор по реда на чл. 276, ал.1 ГПК.

Съдът след преценка на представените по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

С Определение № 820/20.09.2018 г. РОС е спрял производството по т.д.№ 15/2018 год., на основание чл. 229, ал.1, т.4 ГПК. Определението е връчено на „Юробанк България“АД на 8.10.2018 г. с надлежно указание за обжалваемостта му. На 15.10.2018 г. страната  е изпратила по пощата писмен отговор на допълнителната насрещна искова молба на ответниците. Към него е приложен документ за внесена такса за частна жалба по т.д. № 15/2018г. с отразена дата 15.10.2018 г. Претендира се възстановяване на срока при твърдения, че страната е допуснала грешка при окомплектоване на изходящата си поща и е пропуснала да приложи частната жалба, държавната такса за която е надлежно внесена.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Под особени непредвидени обстоятелства по смисъла на чл. 64 и следв. ГПК се разбират такива факти от обективната действителност, които са възникнали внезапно и неочаквано, стоят извън волята на страната и обичайно не могат да бъдат предвидени и преодоляни въпреки проявената добросъвестност и положената грижа за добро водене на процеса. Особените непредвидени обстоятелства не са абсолютни, а се преценяват за всеки конкретен случай  според фактическата установеност по делото. Пропускането на срока е свързано с неблагоприятни правни последици, поради което доказването на конкретните обстоятелства и на техния непредвидим и непреодолим характер е в тежест на страната, която се позовава на предпоставките на чл.64, ал.2 ГПК.

По делото липсват доказателства, че в периода 08-15.10.2018 год. дружеството е било възпрепятствано да депозира частна жалба  по обективни, неочаквани и независещи от него причини.  Страната сама признава, че бездействието й се дължи на грешка и пропуск в окомплектоването на изходящата поща, която обаче не съставлява основание за възстановяване на процесуален срок.   Възстановяването на срока се свързва винаги с наличие на обективни пречки, но не и с допусната небрежност при упражняване на процесуални права.

На посоченото основание определението на РОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 51/12.02.2019 год., постановено по т.д.№ 15/2018 год.  по описа на ОС – Разград.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ВКС на РБългария при условията на чл. 280 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                 ЧЛЕНОВЕ: