РЕШЕНИЕ

   № 195

               гр.Варна, 08.07.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 01.07.2014 г. в  състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                  КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

при секретаря Д.Ч. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 355 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Г.Д.И. от гр.Долни Чифлик е обжалвала решението на Окръжен съд Варна, ТО по т.д.№14/2014  г. в отхвърлителната му част за разликата от 11000 лв до 27000 лв, ведно със законната лихва, с молба да бъде отменено като неправилно и вместо него постановено друго, с което искът бъде уважен и в тази му част. Жалбоподателката моли в с.з. чрез процесуалния си представител за уважаване на жалбата й.

Ответникът по жалбата – „ЗК У.” АД – гр.София моли с писмен отговор и в с.з. чрез процесуалния си представител за потвърждаване на решението, ведно с присъждане на съдебни разноски по чл.78, ал.8 - ГПК.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е частично основателна.

Оплакването в жалбата за липса на съпричиняване на вредоносния резултат от ищцата е неоснователно. Ищцата се е движила по платното в дясно  по посоката на движение, вместо по банкета, макар затревен. По този начин е способствала за настъпване на ПТП на 10.10.2009 г. и на последвалите от него увреждания. Доколкото в тъмнината ищцата и спътниците й не са могли адекватно да възприемат затревената площ като банкет, а и по нея е трудно да се върви и пешеходците не вървят, установено от заключението на САЕ, съпричиняването следва да се определи в минимален процент, а именно в размер на 10 %.

Въззивният съд намира оплакването за несправедливост на определеното от съда обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от ищцата следствие на процесното ПТП, за основателно. Предвид съвсем младата възраст на ищцата към датата на ПТП – 15 г. 6 м., получените при удара сериозни травматични увреждания – контузия на мозъка следствие на тежка черепномозъчна травма /предимно стволова травма/, определила разстройство на здравето, временно опасно за живота, развилата се постравмена енцефалопатия с органично разстройство на личността, лека степен и лек дискоординационен синдром, които ищцата ще продължава да търпи още много години напред, и получената в резултат на уврежданията 58 % трайно намалена работоспособност, съгласно заключението на СМЕ и експертно решение на ТЕЛК от 29.09.2011 г., обезщетението за неимуществени вреди следва да се определи по справедливост в поискания размер от 43000 лв. Съобразно приетото от съда съпричиняване от 10 % обезщетението се намалява на 38700 лв, от което в полза на ищцата вече е присъдена сума в размер на 16000 лв. Предвид това искът е основателен и следва да се уважи до размера на 22700 лв, като се отхвърли за разликата до 27000 лв.

Ето защо решението в обжалваната отхвърлителна част за главницата за разликата от 11000 лв до 22700 лв, ведно със законната лихва, считано от 10.10.2009 г., следва да се отмени. Вместо него въззивният съд постановява друго, с което присъжда на ищцата допълнително сумата 11700 лв - главница, ведно със законната лихва, считано от 10.10.2009 г. до окончателното й изплащане. Решението в отхвърлителната му част за главницата за разликата от 22700 лв до 27000 лв е правилно и следва да се потвърди. Няма направено от защитата на въззивницата искане досежно съдебните разноски по делото, предвид което такива не й се присъждат с оглед изхода на спора.

Воден от изложеното и на основание чл.271 ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение №383/14.04.2014 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№14/2014 г. в обжалваната отхвърлителна част за главницата за разликата от 11000 лв до 22700 лв, ведно със законната лихва, считано от 10.10.2009 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „ЗК У.” АД – гр.София, ЕИК 040451865, да заплати допълнително на Г.Д.И., ЕГН **********,***, сумата 11700 лева – обезщетение за неимуществени вреди, претърпени следствие на ПТП на 10.10.2009 г., ведно със законната лихва, считано от 10.10.2009 г. до окончателното й изплащане.

ПОТВЪРЖДАВА решението в отхвърлителната му част за главницата за разликата от 22700 лв до 27000 лв.

В останалата му част решението е влязло в сила.

ОСЪЖДА „ЗК У.” АД – гр.София, ЕИК 040451865, да заплати в приход на бюджета на съдебната власт по сметката на Апелативен съд Варна държавна такса в размер на 702 лв.

Решението подлежи на обжалване в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.