О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер 405/06.07.17г.                       , град Варна

Варненски Апелативен съд,    Търговско отделение

В закрито заседание в следния състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ  АРАКЕЛЯН

                                                ЧЛЕНОВЕ:  АНЕТА  БРАТАНОВА

                                                                    МАГДАЛЕНА  НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова

в.т.дело № 355/17 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по подадена жалба от „Инвестиционна компания“ АД  - Варна против Решение № 158/06.03.2017 год., постановено по т.д.№ 654/2014 год., с което е оставена без уважение молба вх.№ 3090/02.02.2017 год. от „Инвестиционна компания“ АД  за поправка по реда на чл. 247 ГПК на очевидна фактическа грешка в частта относно дължимата от ищеца държавна такса, изразяваща се в присъждане на сума в размер на 46 926, 81 лева вместо 11 711, 70 лева.

Съдебният акт в частта за разноските, вкл. и дължимата държавна такса има характер на определение, респ. с идентичен характер се ползва и решението по чл. 247 ГПК /Определение № 838 от 17.11.2014 г. на ВКС по ч. т. д. № 2985/2014 г., I т. о., ТК/. По изложените съображения, депозираната жалба има характера на частна такава и подлежи на разглеждане по реда на чл. 274 и следв. ГПК.

Частната жалба е предявена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Т.д.№ 654/14 год. по описа на ВОС е приключило с постановяване на решение № 435/29.05.2015 год. по спор с  правно основание чл. 694 ТЗ. Съдебният акт е влязъл в законна сила на 02.12.2016 год.

С постановеното решение ВОС е присъдил държавна такса по парично оценимия иск с правно основание чл. 694 ТЗ в размер на 46 846, 81лв, съставляващи 4% от материалния интерес. Присъдил е и държавна такса по неоценяемия иск с правно основание чл. 694 ТЗ в размер на 80 лева. Общо присъдената държавна такса възлиза на  46 926, 81 лв.

На 02.02.2017 год. е постъпила молба от „Ивестиционна компания“ АД , обективираща искане за поправка на явна фактическа грешка в постановения съдебен акт, изразяваща се в грешно изчисление на дължимата държавна такса. Поддържа се, че на основание чл. 694, ал.7 ТЗ  дължимата държавна такса възлиза на  11711, 70 лева вместо определените от ВОС 46 926, 81 лева.

Позоваването на нормата на чл. 694, ал.7 ТЗ /редакция ДВ  105/2016 год./ сочи,  че се претендира изменение на определената държавна такса, обосновано с последващо нормативно изменение.  Дължимата според страната такса по оценяемия иск  следва да се определи само върху една четвърт от претендираното вземане. Следователно – не се твърди несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Не се твърди и погрешно пресмятане  на размера на присъдената сума. При това положение,  молбата следва да се квалифицира като такава с правно основание чл. 248 ГПК, в какъвто смисъл са и изричните оплаквания на частния жалбоподател.  

Обжалваният съдебен акт е такъв с правно основание чл. 247 ГПК и следва да се обезсили, тъй като съставлява произнасяне по непредявено искане.  На ОС – Варна следва се укаже да се произнесе по допустимостта, евентуално – основателността на депозираното искане с правно основание чл. 248 ГПК.

         Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЕЗСИЛВА имащото характер на Определение Решение № 158/06.03.2017 год., постановено по т.д.№ 654/2014 год. по описа на ВОС.

ВРЪЩА делото за произнасяне по допустимостта, евентуално – основателността на искането с правно основание чл. 248 ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: