ОПРЕДЕЛЕНИЕ №413

гр. Варна, 17.06..2016 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Аракелян в.ч.т.д. № 356/2016 година по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „ТОРИЪР ПАРТНЪРС ЛИМИТИД” – с адрес: Трайдент Чеймбърс, пощ. кутия 146, Р* Т*, Т*, Британски Вирджински острови, с дружествен рег. № 1714922, представлявано от директора С* К*, чрез адв. Й.Т., против Определение № 87 от 20.04.2016 г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т. д. № 40/2016 г., с което е прекратено производството по делото поради недопустимост на подадения от  настоящия жалбоподател иск по чл. 29 от ЗТР срещу „ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ” АД – в несъстоятелност, ЕИК 200958720, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, ул. „Лилия”, бл. 4, тяло Б, ет. 1, ап. 2, за установяване, че вписване с рег. № 20160218111030, с което синдикът Г.К. е обявила заявление образец Г1, представляващ „Актуализиран списък на кредиторите на „ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ” АД” по чл. 693 от ТЗ към 28.01.2016 г., е нищожно, евентуално недопустимо, като постанови заличаване на вписването. 

В жалбата се излагат съображения, че определението е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Излага се, че изводът на съда за недопустимост на предявения иск доколкото разпоредбата на чл. 29 от ЗТР визира единствено порочно вписани обстоятелства, но не и обявени актове, е направилен. Развиват се и доводи за незаконосъобразно извършена актуализация от страна на синдика на несъстоятелния длъжник в списъка на кредиторите по чл. 693 от ТЗ. Моли се за отмяна на прекратителното определение и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Не е постъпил в законния срок писмен отговор от насрещната страна „ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ” АД, чрез синдика Г.К..

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Производството пред ОС – гр. Търговище е образувано по искова молба на „ТОРИЪР ПАРТНЪРС ЛИМИТИД” за прогласяване на основание чл. 29 от ЗТР на нищожността, евентуално недопустимостта, на обявено с обр. № Г1 обстоятелство, вписано под рег. № 20160218111030, представляващо актуализиран от синдик Г.К. списък на кредиторите на „ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ” АД” по чл. 693 от ТЗ към 28.01.2016 г. Твърденията са, че синдикът на ответното дружество недопустимо е извършил промяна в окончателните списъци на предявени и приети вземания, като ги е актуализирал, подменяйки кредиторите „Ол Сийз Пропърти 2” ООД, „Ол Сийз България” ЕООД и „Асет Мениджмънт”  ЕАД с нов кредитор – „ЕЪР ЛОДЖИСТИК ЛИМИТИД ИНК” на основание сключени договори за цесии. Ищецът от своя страна обосновава правния си интерес с това, че е цесионер на запорирани в полза на цедента „Първа инвестиционна банка” АД вземания на „Ол Сийз Пропърти 2” ООД, „Ол Сийз България” ЕООД и „Асет Мениджмънт”  ЕАД и в това му качество в изпълнително производство същите са му възложени като даване вместо плащане на основание чл. 510 от ГПК.

Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от ЗТР, всяко лице, което има правен интерес, както и прокурорът, може да предяви иск за установяване на нищожност или недопустимост на вписването, както и за несъществуване на вписано обстоятелство. Синдикът представя за обявяване в търговския регистър /а не за вписване/ списъците и финансовите отчети незабавно след съставянето им и ги оставя на разположение на кредиторите и на длъжника в канцеларията на съда – чл. 689 ТЗ. Съобразно практиката на Варненския апелативен съд безпротиворечиво се приема, че предмет на исковото производство по чл. 29 от ЗТР могат да бъдат само порочно вписани в ТР обстоятелства, доколкото вписването има оповестително, доказателствено и конститутивно действие, а обявяването – само информационно-оповестително. Предвид това, след като законът предвижда, че може да бъде атакувано само извършено вписване, поради неговата нищожност, недопустимост или ако е вписано несъществуващо обстоятелство, не може по аналогия тези правила да се прилагат и за дейността на АВ по обявяването на актове, с оглед специалния и изчерпателен характер на нормата. В подкрепа на този извод са и предвидените в закона единствено възможни последици от уважаването на иска по чл. 29 от ЗТР, а именно заличаване на вписването – чл. 30 вр. чл. 8 от ЗТР. С оглед изложените съображения съдът намира, че нормата на чл. 29 от ЗТР не намира приложение по отношение обявяването на актове в ТР /в този смисъл решение по в. т. д. № 452/2012 г. на Апелативен съд – Варна, недопуснато до касационно обжалване с Определение № 805 от 25.10.2013 г. на ВКС по т. д. № 1218/2013 г., I т. о., както и решение по в. т. д. № 245/2013 г. също на Апелативен съд – Варна/.

С оглед гореизложеното, обжалваното определение следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 87 от 20.04.2016 г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т. д. № 40/2016 г.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: