ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 401

 

Гр.Варна, …06.……07.…. 2017г. 

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на пети юли през двехиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА    ЖЕНЯ ДИМИТРОВА   

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 356 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК образувано по частна жалба на „Инвестиционна Компания” АД със седалище с.Варна, срещу разпореждане № 4133 от 18.04.2017г. по търг.дело № 654/16г. по описа на Варненски ОС, с което е върната подадената от жалбоподателя частна жалба с вх.№ 8811 от 27.03.2017г. срещу постановеното по делото определение № 543 от 21.02.2017гг., с което е оставена без разглеждане молбата на дружеството за отсрочване на задължението му.

В частната жалба се твърди, че разпореждането на съда е неправилно и незаконосъобразно. Излага, че съобщението с указания за отстраняване на нередовности на жалбата е получено на 03.04.2017г., указанията са изпълнени в срок и по делото е депозирана изрична молба на 10.04.2017г. Моли съда да отмени обжалваното разпореждане.

Насрещните страни по жалбата „Ленд Инвестмънт Къмпани“ ЕАД в несъстоятелност и „Юробанк България“ АД, в срока по чл.276 ал.1 от ГПК не са депозирали отговори, не са изразили становище по частната жарлба.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

По търг.дело № 654/14г. по описа на ВОС е постановено определение № 543 от 21.02.2017г., с което е оставена без разглеждане молбата на „Инвестиционна Компания“ АД за отсрочване на задължението му за заплащане на дължима държавна такса по иска. Срещу определението е подадена частна жалба вх.№ 8811 от 27.03.2017г. С разпореждане № 3436 от 29.03.2017г. производството по частната жалба е оставено без движение и на страната са дадени указания за представяне на доказателства за внесена държавна такса в размер на 15лв. по сметка на ВАпС. Съобщението с указанията на съда е редовно връчено на процесуален представител на страната на 03.04.2017г. На 18.04.2017г. е постановено обжалваното разпореждане № 4133, с което частната жалба е върната обратно поради неизпълнение в срок на дадените от съда указания за отстраняване на нередовностите на частната жалба.

Към приложената преписка е представена молба от „Инвестиционна компания“ АД, депозирана по търг.дело № 654/14г. с вх.№ 10384 от 10.04.2017г., с която се представя вноска бележка за внесена по сметка на ВАпС държавна такса в размер на 15лв., съобразно дадени указания от 29.03.2017г. Приложена е вноска бележка от същата дата.

Видно от разпореждане на съда от 20.04.2017г. молбата е докладвана след постановяване на разпореждането за връщане на частната жалба.

При така установеното апелативният съд намира, че обжалваното разпореждане следва да бъда отменено. Страната в срок е изпълнила дадените от съда указания по отстраняване на нередовностите на частната жалба. Грешката на съдебната администрация и късното докладване на молбата не могат до доведат до санкциониране на страната.

Предвид на това и обжалваното разпореждане следва да бъде отменено, а делото върнато за администриране на подадената частна жалба.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА разпореждане № 4133 от 18.04.2017г. по търг.дело № 654/14г. по описа на Варненски ОС, с което е върната подадена от „Инвестиционна Компания“ АД частна жалба с вх.№ 8811 от 27.03.2017г. срещу постановеното по делото определение № 543 от 21.02.2017гг., с което е оставено без разглеждане молбата на дружеството за отсрочване на задължението му.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: