О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

392     /    18      06.2018 г.

 

Варненски Апелативен съд  -  Търговско отделение, първи състав, в закрито заседание на  горепосочената дата в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ                           ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. ПЕТРОВ в.т.д.№ 356/2018 год. по описа на АС - Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. с вх. № 3612/14.06.2018г., по вх.рег. на ВАпС Образувано е по въззивна жалба подадена от ЕМ ЕЛ ПИ ЕС АД гр. Русе, чрез изпълнителния директор, срещу решение № 317/23.04.2018г., постановено по т.д. № 1314/2017 год. по описа на ОС – Варна.

След проверка редовността на въззивната жалба съдът констатира, че същата е депозирана в срок и отговаря на законовите изисквания.

Администриращият съд е изпълнил процедурата по размяна на книжата, но при проверка редовността на постъпилия по жалбата писмен отговор от адв. С*, процесуален представител на „ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС ВАРНА“ ЕООД гр. Варна, се установи, че писменият отговор не е подписан, което обуславя нередовността на същия по см. на чл. 263, ал. 1, вр. чл. 260, т. 7 ГПК.

Предвид изложеното по-горе, съдът намира, че към настоящия момент първостепенният съд не е извършил всички процесуални действия по администриране на постъпилия по въззивната жалба писмен отговор. Ето защо, производство по в.т.д. № 356/2018г. на ВАпС следва да бъде прекратено и жалбата върната на първостепенния съд за извършване на всички законоустановени действия по администрирането на постъпилия по същата писмен отговор, след което същата да се изпрати на ВАпС за произнасяне.

Водим от горното, съставът на ВАпС, търговско отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д.№ 356/2018 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Варна за предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на подадения от „„ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС ВАРНА“ ЕООД гр. Варна, чрез адв. Салвадор писмен отговор на въззивна жалба на ЕМ ЕЛ ПИ ЕС АД гр. Русе срещу решение № 317/23.04.2018г., постановено по т.д. № 1314/2017 год. по описа на ОС – Варна.

След изпълнение на горните указания делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.                                  2.