О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …490…..

 

гр.Варна, ………. 2014 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на 17.07.2014 година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*ИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: Р* СЛАВОВ

П* Х*ОЗОВА

 

Изслуша докладваното от съдия П. Х* в.ч.т.д.№ 357 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

А.И.Л. обжалва определение № 833/27.02.2014 г. по т.д.№ 642/2013 г. по описа на ВОС, с която е оставена без разглеждане молба по чл.64 ал.2 ГПК за възстановяване на срок за подаване на отговор на искова молба, идентичен по съдържание с отговора на Й.И.Л..

Частната жалба е депозирана в срок, редовна е и е допустима.

В нея се излага, че обжалваното определение е неправилно и постановено в противоречие с процесуалните правила, като доводите касаят само извода на съда, че искането не е предявено в законоустановения срок, поради което се претендира неговата отмяна и връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на дължимите съдопроизводствени действия по чл.66 ГПК.

За да се произнесе по съществото на частната жалба, съдът съобрази следното: В случая се касае не за пропуснат срок за подаване на отговор от страна на частния жалбоподател /такъв е бил подаден своевременно и лично от страната/, а за съдържанието на отговора, в който е пропуснато да се направи възражение за неподведомственост на спора, поради наличие на арбитражна клауза. По силата на чл.370 ГПК, възможността за предявяване на възражение, пропуснато в отговора на исковата молба, не се губи, ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства. В тази хипотеза на чл.370 ГПК не се провежда процедура за възстановяване на срок /по принцип липсва и препращане към реда по чл.64 и сл. ГПК/. Съдът преценява характера на обстоятелствата и представените в тази връзка доказателства, за да зачете евентуално по-късно предявени възражения, като преценката му подлежи на инстанционен контрол едва при постановяване на решението – арг. от чл.266 ал.3 ГПК. Правилно ВОС в мотивите на определението си е посочил, че законът не предвижда подаване на втори отговор на исковата молба, поради което възстановяване на срока за това е безпредметно. Т.к. искането си само по себе си е недопустимо, без значение е дали е направено в срока по чл.64 ал.3 ГПК.

Цитираната от жалбоподателя практика е за случаи, в които не е бил подаден писмен отговор на исковата молба. С оглед изложеното, обжалваното определение, с което е формиран краен извод, идентичен на този на въззивния съд, следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от горното, Варненският апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 833/27.02.2014 г. по т.д.№ 642/2013 г. по описа на ВОС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 1-седмичен срок от съобщението му пред Върховния касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: