Р Е Ш Е Н И Е

 

189/Варна, 22.06.2015 г.. год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание  в състав

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                     ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

АНЕТА БРАТАНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 357/2015 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от «ЗДРАВЕЦ – ТУР» ООД срещу решение № 271/07.04.2015 год., постановено по т.д.№ 381/2015 год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията №  20150214155029/16.02.2015 г., постановен по заявление вх. № 20150214155029/14.02.2015 г.

В предявената до съда жалба се излага, че съдебният акт е неправилен.  Поддържа се, че вписаният запор върху дружествени дялове не съставлява пречка за вписване на последващо прехвърляне по чл. 129 ТЗ.  Правата на обезпечения кредитор не са засегнати, тъй като вписаната сделка му е непротивопоставима. Отказът нарушава принципа на доверие в ТР и прави невъзможно приобретателят да противопостави правата си на трети лица.

Съдът, след преценка на въведените доводи и  представените доказателства, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

По делото е безспорно установено, с договор  по чл. 129 ТЗ с достоверна дата от 20.11.2014 год. съдружникът Т Г Г е прехвърлил част от притежаваните от него дружествени дялове на Г.Ц.Н.. Настъпилата промяна е зявена за вписване съобразно заявление обр.А4 с вх. № 20150214155029/14.02.2015 гОт извършената справка по партидата на дружеството се установява, че на 25.06.2013 г., 03.02.2014 г. и 30.06.2014 г., са вписани запори върху всички дружествени дялове от капитала на „ЗДРАВЕЦ-ТУР” ООД, притежавани от съдружника Т Г Г.

Съгласно чл.517, ал.1 от ГПК, запор върху дял от търговско дружество се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Агенцията по вписванията. Запорът се вписва по реда за вписване на залог върху дял от търговско дружество и има действие от вписването му в търговския регистър.  Налагането на запора води до предвидените в чл. 451, ал.1 ГПК последици, включващи и императивната забрана за разпоредителни действия със запорираното материално право.  Нарушаването на сочената забрана води до относителна недействителност на осъщественото разпореждане – чл.452  ГПК. В случаите обаче, когато предмет на запора са дялове на ограничено отговорен съдружник,  забраната по чл. 451, ал.1 ГПК има за цел да охрани последващите действия по изпълнение върху дял от търговското дружество, включващи изявление на взискателя  за прекратяване на участието на длъжника в дружеството; последващо овластяване по чл. 517, ал.3 ГПК и успешно провеждане на иска за прекратяване на търговското дружество. Забраната за прехвърляне  охранява предвидената в закона възможност взискателят да се удовлетвори от равностойността на дружествения дял на длъжника, евентуално – от ликвидационния му дял – последици, които биха били осуетени в случай, че към датата на изявлението по чл. 517, ал.3 ГПК длъжникът няма качеството на съдружник или неговото дялово участие е намалено чрез разпоредителни действия по чл. 129 ТЗ.

С оглед особените материалноправни и процесуални последици на запора върху дял от ООД, надлежното му налагане съставлява пречка за последващо вписване на разпоредителни действия на длъжника по реда на чл. 129 ТЗ. В настоящия случай, както достоверната дата на договора, така и заявлението за вписването му са последващи спрямо наложените запори. По арг. от 453 ГПК осъщественото прехвърляне е непротивопоставимо на третите лица.

    При извършване на дейността по вписване длъжностното лице по регистрация е длъжно да провери на осн. чл.21,ал.5 ЗТР съответствието на заявеното за вписване обстоятелство със закона. В обхвата на длъжностното лице по регистрация е и съблюдаването на забраната по чл. 451, ал.1 ГПК, за която с оглед особеностите на обезпечителния и изпълнителен запор върху дружествен дял, длъжностното лице следи служебно.

С оглед на изложеното, постановеният отказ е правилен и законосъобразен. Постановеното в идентичен смисъл решение на ВОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 271/07.04.2015 год., постановено по т.д.№ 381/2015 год. по описа на ОС – Варна.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: