Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

        

203/гр. Варна, 20.10.2017 г.

                                                       

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в открито публично съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                               ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

При участието на секретаря Ели Тодорова като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д. №357/2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по въззивна жалба на Тошко Ставрев, действащ в качеството му на синдик на „АСТРО ТРЕЙД“ ООД - в несъстоятелност, с ЕИК 130613095, със седалище гр.Търговище срещу решение №24/16.05.2017 г. по т.д.114/2016 г.  по описа на ТОС, с което са отхвърлени предявените от въззивника срещу длъжника и „С.И.Г.“ ООД ЕИК 119676011, гр.Сливен, ул.“Добри Чинтулов“ № 16, представлявано от управителите Стайко Стайков и Венелин Георгиев- заедно и  поотделно, искове с  правно осн.чл. 647 ал.1 т.3 от ТЗ за обявяване относителната недействителност на договори за покупко-продажба на недв.имоти от 25.11.2010 г., обективирани в нот.акт № ХХХ, том ХХ, рег.№ ХХХХ, д.№ ХХХ/ХХХХг. на нотариус рег. № 223 на нот.камара, с район на действие РС-Търговище, ВПИСАН в Служба по вписванията гр. Търговище вх.рег.№ 4610/25.11.2010 г., акт № ХХ, том ХХ, д. ХХХХ/ХХХХ г. (погрешно посочено в ИМ  като дело 2391/2010 г.), по силата на който „Астротрейд“ ООД, ЕИК 130613095 гр. Търговище продава на „С.И.Г.“ ООД  гр.Сливен собствените си недв.имоти, находящи се в с. Кошничари, ЕКАТТЕ ХХХХ, общ. Търговище, а именно: 1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 20,000 дка, в местността  „Накова ливада”, трета категория, съставляваща ИМОТ с номер 014005, по плана за земеразделяне на с. Кошничари, с посочени граници и съседи,      за сумата от 6 800.00 лева; 2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 21,995 дка, в местността „Накова чешма”, трета категория, съставляваща ИМОТ с номер 019001, по плана за земеразделяне на с. Кошничари, с посочени граници и съседи,    за сумата от 7 478.30 лева; 3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 14,231 дка, в местността „Под лозята”, трета категория, съставляваща ИМОТ с номер 036006, по плана за земеразделяне на с. Кошничари, с посочени граници и съседи, за сумата от 4 696.23 лева; 4.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 14,429 дка, в местността „Превала”, трета категория, съставляваща ИМОТ с номер 001001, по плана за земеразделяне на с. Кошничари, с посочени граници и съседи; за сумата от 4 761.57 лева и 5.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА с площ от 14,998 дка, в местността „Под лозята”, трета категория, съставляваща ИМОТ с номер 035006 (погрешно  посочен в ИМ с номер 0356006) по плана за земеразделяне на с. Кошничари, с посочени граници и съседи,   за сумата от  4 949.34 лева.

Във въззивната жалба се сочат допуснати нарушения при постановяване на решението, изразяващи се в неправилно интерпретиране на доказателствата и необосновани изводи. Твърди се, че е налице значителност на неравностойността на разменените престации, което води до недействителност на сделките.

Насрещната страна „С.И.Г.“ ООД ЕИК 119676011, със седалище гр.Сливен е подала писмен отговор, в който оспорва жалбата.

Насрещната страна „АСТРО ТРЕЙД“ ООД - в несъстоятелност, с ЕИК 130613095, със седалище гр.Търговище, не е подала писмен отговор.

За да се произнесе, съдът съобрази следното:

Пред ОС - Търговище е предявен иск с правно основание чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ за обявяване за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността на на договори за покупко-продажба на недв.имоти от 25.11.2010 г., обективирани в нот.акт № ХХХ, том ХХ, рег.№ ХХХ, д.№ ХХХ/ХХХг. на нотариус рег. № 223 на нот.камара, с район на действие РС-Търговище.

В исковата молба се излага, че с решение № 69/16.10.2015 г., постановено по т.д. № 53/2015 г. по описа на ОС - Търговище, е открито производство по несъстоятелност на "АСТРО ТРЕЙД" ООД, с начална дата на неплатежоспособност 31.05.2012 г. Синдикът твърди, че на 25.11.2010 г., длъжникът е продал на „С.И.Г.“ ООД, със седалище  гр.Сливен, 5 бр. ниви, находящи се в с.Кошничари, обл.Търговище, за сумата от общо 28 685.44 лева. Твърди, че извършената разпоредителна сделка попада в подозрителния период и уврежда правата на кредиторите, тъй като размера на получената продажна цена за всички описани недвижими имоти е многократно по-малка от реалната пазарна стойност на получените от купувача недвижими имоти.

Ответното дружество „С.И.Г.“ ООД, със седалище гр.Сливен е оспорило иска с възражения, че не е налице хипотезите на чл. 647 от ТЗ, тъй като подозрителният период е далеч след датата, на която е изповядана процесната сделка, както и че даденото не надхвърля по стойност полученото.

 Ответникът „ГТТ Инженеринг” ЕООД (в несъстоятелност), не е подал  писмен отговор.

Ответникът „АСТРО ТРЕЙД“ ООД - в несъстоятелност, не е подал писмен отговор и не изразява становище по иска.

Варненският апелативен съд, с оглед наведените оплаквания и след преценка на събраните доказателства, приема за установено от фактическа и правна страна следното:                                                                                       

Съгласно чл.269 от ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението, а по допустимостта – в обжалваната му част. По отношение на неправилността на първоинстанционния съдебен акт, съобразно разпореждането на чл.269, ал.1 изр.второ ГПК, въззивният съд е ограничен от посочените в жалбата оплаквания.                                                                           Решението на първоинстанционния съд  съдържа реквизитите по чл. 236 ГПК и е действително, произнасянето съответства на предявените искания и правото на иск е надлежно упражнено, поради което производството и решението са допустими.         

            На 08.05.2015 г. е подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника „АСТРО ТРЕЙД“ ООД, въз основа на която е образувано т.д. №53/2015 г., по описа на ТОС. С влязло в сила решение №69/16.10.2015 г., по отношение на длъжника е открито производството по несъстоятелност с начална дата на неплатежоспособност – 31.05.2012 г.

            Между страните няма спор по отношение на фактическата обстановка по сключване на оспорените в настоящото производство сделки и развитието на производството по несъстоятелност на „АСТРО ТРЕЙД“ ООД.

            В периода между началната дата на неплатежоспособността и датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, длъжникът би могъл да предприеме действия или сключи сделки, с които да накърни масата на несъстоятелността. За да осуети тази възможност, в различни хипотези, включително и в твърдяната в настоящото производство, визирана в чл.647, ал.1, т.3 от ТЗ е предвидена възможността да бъдат обявени за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността, онези възмездни сделки, при които даденото значително надхвърля по стойност полученото, стига да са извършени в извършена в двугодишен срок преди подаване на молбата по чл. 625 от ТЗ, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността.

С оглед изложените факти и представените доказателства, в  тежест на ищеца е да установи кумулативното наличие на предпоставките, визирани в хипотезата на чл.641, ал.1, т.3 от ТЗ, а именно: наличие на възмездна сделка, извършена в двугодишен срок преди подаване на молбата по чл. 625 от ТЗ, но не по-рано от датата на неплатежоспособността, по която даденото значително да нахвърля по стойност полученото.

Възмездните разпореждания от 25.11.2010 г. с имоти, собственост на несъстоятелния длъжник, при уговорена и платена цена от 28 685.44 лева, обективирани в нотариален акт № ХХХ, том ХХ, рег.№ ХХХХ, д.№ ХХХ/ХХХХг. на нотариус рег. № 223 на нот.камара, с район на действие РС-Търговище, вписан в Служба по вписванията гр.Търговище вх.рег.№ 4610/25.11.2010 г., безспорно са извършени преди началната дата на неплатежоспособността31.05.2012 г., поради което попадат извън визирания в  чл.647 ал.1 т.3 ТЗ период, което е достатъчно основание, предявеният иск да бъде отхвърлен.   

            Наред с това, з 

а да е основателна предявената в настоящия случай от синдика претенция, следва да се установи, че при описаните разпореждания е налице несъответствие между даденото и полученото по сделките, към момента на извършването им, като неравностойността следва да е значителна. Въпросът относно симетрията на престациите е правен и следва да бъде разрешен във всеки конкретен случай, на базата на установените по делото обстоятелства, при цялостна преценка на отношенията между страните. Преценката следва да се състои в съпоставка на реализираната по договора цена и пазарната стойност на разпоредените активи, към датата на прехвърлянето на правото на собственост - датата на нотариалните сделки.

 

 

 

 

В аспект на повдигнатото в жалбата оплакване, че следва да се извърши сравнение на цените и пазарната стойност за всеки един от общо петте продадените имоти, съдът намира, че от приетите в първоинстанционното производство съдебно-оценителни експертизи, които са предоставили заключение относно действителната стойност на продадените имоти, по пазарен критерий се установява, че разликата между продажната цена на имотите, посочена в нотариалния акт и тази определена от вещите лица по тройната СТЕ за отделните имоти е налице разлика в рамките на 15 лв. до 680 лв. За първата нива, разликата е от 625 лв., за втората - 686 лв., за третата – 15 лв., за четвъртата – 304 лв. и за петата - 316 лв., съответно продажната цена на имотите по нотариалния акт е общо в размер на 28 685.44 лв., а определената от вещите лица действителна пазарна цена към датата на продажбата е общо в размер на 30 633 лв.

 

 

 

 

Следва да се посочи, че съдебната практика убедително застава на становището, че наличието на неравностойност на престациите, не съставлява самостоятелно основание за прогласяване на недействителност, като за наличието на такава, несъответствието следва да бъде значително, установено във всеки конкретен случай - решение на ВКС по чл. 290 № 107 от 14.11.2011 г. по т.д. № 742/2010 г. ТК. Дефинитивна особеност на пазарната стойност е да отразява сумата, срещу която даден актив може да смени собственика си към датата на оценката, чрез сделка при пазарни условия, а според икономическата теория, пазарната стойност и цената биха били еднакви единствено в условията на съвършен пазар.

Отчитайки динамиката на търговския оборот и многопосочието на фактори и предпоставки при договарянето, настоящият състав намира, че разлика от по-малко от десет пункта при цена от около 30 000 лв. не покрива разбирането за значително несъответствие.

 

 

 

 

Ето защо, съставът на ВнАС намира, че не са налице основания за обявяване на сделките за недействителни по отношение на кредиторите на несъстоятелността.

С оглед на гореизложеното и поради съвпадане изводите на въззивния съд с тези на първоинстанционния, решението следва да бъде потвърдено изцяло.

Въззиваемата страна е направила искане за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение, но не е представила доказателства за извършването им, поради което разноски не се дължат.

С оглед изхода на спора и на осн.чл. 649 ал.6 от ТЗ длъжникът „Астротрейд“ ООД /в несъстоятелност/ гр. Търговище следва да заплати от масата на несъстоятелността в приход на бюджета на съдебната власт по сметка на Варненски апелативен съд, следващата се държавна такса за въззивно обжалване в размер на сумата от 125 лв

Мотивиран от гореизложеното и на осн.чл.272 от ГПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №24/16.05.2017 г. по т.д.114/2016 г.  по описа на ОС – Търговище.

ОСЪЖДА „АСТРО ТРЕЙД“ ООД - в несъстоятелност, с ЕИК 130613095, със седалище и адрес на управление гр.Търговище, ул.“Великотърновско шосе“ № 4, да заплати от масата на несъстоятелността в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Варненски апелативен съд, държавна такса в размер на 125 (сто двадесет и пет) лева, на осн. чл. 649 ал. 6 ТЗ.

Решението подлежи обжалване при условията на чл.280 от ГПК пред Върховен касационен съд на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: