ОПРЕДЕЛЕНИЕ№517

 

Гр.Варна, …19.07.  2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на осемнадесети юли през двехиляди и деветнадесета а година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                                           МАРИЯ ХРИСТОВА   

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 357 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 т.2 от ГПК във връзка с чл.657 ал.4 т.1 от ГПК образувано по частна жалба на „Банка Пиреос България“ АД със седалище гр.София срещу определение № 568 от 26.10.2018г. по търг.дело № 123/18г. по описа на Добрички ОС, с което е отхвърлена молбата на дружеството на основание чл.657 ал.2 от ТЗ за освобождаване на Г.Я.К. като синдик на „Хил Сити“ АД в несъстоятелност.  

В частната жалба се твърди че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно. Излага че банката е направила искане на основание чл.657 ал.2 от ТЗ за освобождаване на синдика на „Хил Сити“ АД в несъстоятелност доколкото същия не изпълнява задълженията си, а с действията си уврежда неговите интереси като кредитор, като твърди че синдикът не се съобразява с влезли в сила актове на съда по несъстоятелността. Твърди че в производството по несъстоятелност с определение по реда на чл.692 от ТЗ е прието вземане на кредитор „Шабленски езера“ АД с поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.8 от ТЗ Твърди че синдикът въпреки че няма право да внася промени във вече одобрения списък е изготвил нов, втори списък на 17.05.2015г., в който вземането на същия кредитор е с поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ. Твърди че този списък не е публикуван и с него се цели увреждането на интересите на банката като ипотекарен кредитор, още повече че по партидата на „Хил Сити“ АД в имотния регистър на 07.11.2017г. е вписана цесия, която се отнася до суброгация на нов кредитор, който е закупил вземането от „Шабленски езера“ АД. Оспорва извода на съда по несъстоятелността че изготвеният нов списък е за целите на насроченото събрание на кредиторите и че следва да отразява приетите вземания към този момент, както и че върху списъка има резолюция на съда, че списъка отговоря на одобрените вземания. Твърди се че този втори списък е съставен единствено с цел да увреди банката като кредитор, тъй като въпросът с приемането на вземанията не може да бъде пререшаван след окончателното определение по чл.692 от ТЗ.

Моли съда да отмени обжалваното определение и да постанови друго, с което да уважи искането на банката за освобождаване на Г.Я.К. като синдик на „Хил Сити“ АД в несъстоятелност.

В срока по чл.276 от ГПК е постъпил отговор от Г.Я.К., в който изразява становище за неоснователност на подадената жалба. Моли съда да потвърди обжалваното определение.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима. На основание чл.657 ал.4 т.1 от ТЗ определението на съда по несъстоятелността, с което искането по чл.657 ал.2 от ТЗ не се уважава подлежи на обжалване пред апелативен съд.

По жалбата, съдът намира следното:

„Банка Пиреос България“ АД е кредитор с прието вземане в производството по несъстоятелност на „Хил Сити“ АД и е легитимирано лице да иска освобождаване на синдика при условията на чл.657 ал.2 от ТЗ.

Като се имат предвид последиците от прилагане на разпоредбата на чл.657 ал.2 от ТЗ, а именно, че освободеният по този ред синдик не може да бъде назначаван за такъв /чл.655 ал.2 т.8 от ТЗ/, следва да се приеме, че неизпълнението на задълженията на синдика по чл.658 и сл. от ТЗ, заради което той може да бъде освободен по реда на чл.657 ал.2 от ТЗ, трябва да бъде особено съществено и лошо, системно или трайно, със значителни неблагоприятни последици за развитието на производството по несъстоятелност и за състоянието на дружеството. Пак по същите аргументи втората разпоредба – застрашаване на интересите на кредитора или длъжника, трябва да бъде прилагана в случаите, когато с действията или  бездействията си синдикът сериозно, съществено и реално накърнява интересите на кредиторите при удовлетворяване на вземанията им, при попълване масата на несъстоятелността, както и тези на длъжника, или препятства своевременното реализиране на тези интереси, в резултат на което обезмисля процедурата по несъстоятелност.

На следващо място съдът намира, че законодателят е въвел различни форми на отговорност на синдика при неизпълнение на задълженията му. Предвидените в чл.663 ал.1 от ТЗ глоба в определен размер, както и обезщетение за вреди, и предвиденото в чл.657 ал.2 от ТЗ освобождаване на синдика са различни форми на отговорност за неизпълнение на задълженията  и сочат, че съдът следва да прецени тежестта на конкретното нарушение за да наложи съответната на нарушението санкция. А тази тежест неминуемо се измерва с влиянието и върху развитието на производството по несъстоятелност.

С оглед на така изложените принципи, въззивният съд приема, че не са налице основания за освобождаване на назначения синдик по следните съображения:

Единственото твърдение в молбата на кредитора от 06.03.2018г. за наличието на предпоставките за освобождаване на синдика по реда на чл.657 ал.2 от ТЗ е за изготвяне от синдика на нов, втори списък на приетите вземания на 17.05.2015г., след приключване на производството по реда на гл.43 от ТЗ за предявяване на вземанията, в който нов списък вземанията на кредитора „Шабленски езера“ АД е с поредност на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т.1 от ТЗ, която поредност е различна от поредността в одобрения по реда на чл.692 от ТЗ списък, в който вземането на кредитора е вписано с поредност по чл.722 ал.1 т.8 от ТЗ. Сочи че вторият списък, изготвен от синдика цели увреждането на банката като ипотекарен кредитор.

Въззивният съд извърши справка  с том ІІІ от търг.дело № 53/13г. по описа на ТОС, преобразувано след изпращането му на ДОС под № 123/18г. и констатира че след свикване на събрание на кредиторите на „Хил Сити“ АД на 18.05.2015г. с определение № 75 от 16.04.2015г., с молба вх.№ 1848 от 18.05.2015г. синдикът на дружеството К. е уведомила съда за невъзможност да се яви на насроченото събрание на кредиторите и е представила списък на приетите вземания на кредитори към 17.05.2015г., списък на приетите вземания в проценти, справка за погасените вземания на „Банка Пиреос България“ АД и справки за изчисление на изтекли законни лихви до датата на събранието.

Справка между двата списъка – този представен от кредитора с молбата за освобождаване на синдика в незаверено копие /л.2002 – л.2005, том VІ/ и приложения към молбата на синдика списък в копие /л.927 и л.928, том ІІІ/, сочи на разлика в съдържанието на двата списъка. Представеният от кредитора списък има допълнителна графа – „ред на удовлетворяване на вземанията“. Въззивният съд не констатира в том ІІІ, съдържащ молби и актове на съда за периода от 03.07.2014г. до 20.10.2016г., наличие на списък със съдържание като приложеното в молбата на кредитора.

Безспорно в производството по несъстоятелност вземанията на кредитори се предявяват и приемат по реда на чл.685 и сл. от ТЗ, като окончателният акт на съда по несъстоятелността е определението по чл.692 от ТЗ, с което се одобрява списъка на приетите от синдика вземания. След него промени могат да настъпят само в резултат на постановени решения по искове по реда на чл.694 от ТЗ, респ. по чл.637 ал.3 от ТЗ, на погасяване на вземане на кредитор в резултат на изпълнителни действия в индивидуално принудително изпълнение, чието продължаване е разрешено при условията и по реда на чл.637 ал.3 от ТЗ, на правоприемство при кредитор. Съставянето на нов списък на приети вземания, след одобрения по реда на чл.692 от ТЗ е допустимо само за предявени вземания, възникнали след датата на откриване на производството по несъстоятелност на основание чл.688 ал.3 от ТЗ.

Изготвеният от синдика списък на вземания на кредитори към датата, предхождаща датата на свикано събрание на кредиторите, няма характер на одобрен от съда списък на приети вземания по реда на чл.692 от ТЗ с последиците по чл.693 от ТЗ. Това е помощен списък и е изготвен с оглед организирането на събрание на кредитори, и чиято основна цел е да очертае кръга от лицата, които имат право на глас в събранието, както и да посочи процента на гласовете на всеки от кредиторите. Изготвянето на такъв помощен за събранието списък е необходимо и с оглед променения размер на някои от вземанията, предявени и включени в одобрения от съда списък като лихвоносни, а именно прибавяне на изтекла законна лихва до датата на събранието. Изготвените и представените от синдика за събранието на 18.05.2015г. два списъка са в рамките на общото му правомощие по чл.658 ал.1 т.11 от ТЗ да организира събранията на кредиторите. Отговорност за допускането на кредитор до участието на събрание на кредиторите и за вземане на решения съобразно гласовете на кредиторите носи съдията, който разглежда производството по несъстоятелност и под чието ръководство се провежда събранието. Синдикът няма задължение да изготвя списък на приетите вземания към датата на събранието и да определя процентите от гласовете на всеки от кредиторите. Това е задължение на съда по несъстоятелността, а изготвеният от синдика такъв списък само подпомага съдията, но не е задължителен за него. В правомощията на съда по несъстоятелността е да приеме, да промени или да изготви нов списък за нуждите на конкретното събрание на кредиторите.

Що се отнася до твърдяната разлика в реда на удовлетворяване на вземанията на кредитора „Шабленски езера“ АД, въззивният съд намира, че в настоящето производство действителната поредност на удовлетворяване на кредитора по чл.722 от ТЗ е ирелевантна. Единствено при събрание на кредиторите за приемане на допуснат до разглеждане план за оздравяване поредността по чл.722 от ТЗ има значение, доколкото гласуването съобразно чл.703 ал.2 от ТЗ се извършва в класове, но събранието на 18.05.2015г., за което е изготвен списъка не е такова. Едва при изготвяне на сметка за разпределение следва да бъде извършена проверката за съответствие с реда на удовлетворяване по чл.722 ал.1 т ТЗ.

С оглед на така изложеното съдът намира, че в производството по несъстоятелност на „Хил Сити“ АД синдик К. с изготвянето на обобщен списък с вземанията на кредитори към 31.05.2015г. за нуждите на свикано от съда събрание на кредиторите на 18.05.2016г. не е извършила нарушение на свои задължения, няма увреждане на интересите на кредиторите или на длъжника, на масата на несъстоятелността, нито е повлияло на развитието на производството по несъстоятелност.

С оглед на така изложеното въззивният съд намира че не са налице предпоставките на чл.657 ал.2 от ТЗ за освобождаване на синдика и молбата на кредитора „Банка Пиреос България“ АД следва да бъде отхвърлена. Поради което и обжалваното определение следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 568 от 26.10.2019г. на Добрички ОС по търг.дело № 123/18г., с което молбата на „Банка Пиреос България“ АД на основание чл.657 ал.2 от ТЗ за освобождаване на Г.Я.К. като синдик на „Хил Сити“ АД в несъстоятелност е оставена без уважение.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: