О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

Номер481                               2014 г.                                              Град Варна

Варненски Апелативен съд             Търговско отделение           Първи състав

На     15.07.                                                                                                  Година 2014

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: М* Х*

                                                               ЧЛЕНОВЕ: В* П.

                                                                                  М* Н*

 

 

като разгледа докладваното от М* Х*

в.ч.т.дело номер    358           по описа за 2014 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството е по чл.15 ал.2 ГПК.

          Образувано е по частна жалба на З.П. ***, чрез пълномощника му адв. Ил. З., срещу определение №109/27.02.2014 г. по т.д. №150/13 г. на Силистренски окръжен съд в частта, с която е оставено без уважение, направеното от ответника – солидарен длъжник З.Г. възражение за неподведомственост на спора пред ОС-Силистра поради наличие на арбитражна клауза в договора за кредит, обезпечен с поръчителство от страна на същия ответник.

          Частният жалбоподател навежда доводи за неправилност на обжалваното определение предвид неговата незаконосъобразност, с оглед на което моли за отмяната му и постановяване на друго от настоящата инстанция, с което производството по делото се прекрати, като неподведомствено на съда.

          Ответната по жалбата страна „Б* ***” ЕАД гр. София в писмен отговор по реда на чл.276 ал.1 ГПК оспорва жалбата, счита я за недопустима, като лишена от правен интерес, а в условие на евентуалност - за неоснователна и моли за потвърждаване на първоинстанционния съдебен акт.

          Настоящият състав на съда след проверка на материалите по делото намира частната жалба за редовна, депозирана в срок от надлежна страна срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което е допустима.

Договорът за поръчителство, сключен между „Б* ***” ЕАД и ответника З.Г., обезпечава изпълнението задълженията на кредитополучателя „Б* хо*”АД и на дружествата – съдлъжници по сключения договор за кредит. В договора е включена арбитражна клауза, поради което и поръчителят следва да се счита обвързан от нея, тъй като по силата на договора за поръчителство същият отговаря солидарно с длъжника за целия дълг и при всички условия вкл. и общите условия на договора за кредит. Последното обосновава извода за наличие на правен интерес от предявяване на отвода за неподведомственост, а оттам и от обжалване определението на окръжния съд.

          Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

          Предмет на производството пред окръжния съд е предявения от „Б* *” ЕАД против „Б* х*” Ад гр. Силистра, „А* С* е* П*” ЕООД гр. Варна, „П*с” АД гр. Варна, З.П. *** и С.П.Л. *** иск с правно основание чл.422 ГПК за установяване съществуване на изискуеми парични вземания на ищеца по сключен с ответните дружества договор за кредит, обезпечен с поръчителство на ответниците – физически лица.

          С отговора на исковата молба по реда на чл.367 ГПК и допълнителния отговор на допълнителната искова молба по чл.373 ГПК ответникът З.Г. е направил възражение за неподведомственост на спора поради наличие на арбитражна клауза в чл.34 от договора за кредит, сключен между  ищеца и ответниците – търговски дружества.

          Видно от приложеното ч.гр.д. №290/2013 г. ищецът „Б* *” ЕАД законосъобразно е поискала по реда на чл.417 т.2 от ГПК въз основа на извлечение от счетоводните книги на банката издаване на заповед за незабавно изпълнение. Заповедното производство е приключило с издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Тези й процесуални действия са в съответствие както със законовата норма, така и с уговореното в чл.34 от договора за кредит, а именно, че арбитражната клауза не лишава кредитора от възможността да се снабди с изпълнителен лист въз основа на несъдебно изпълнително основание по реда на чл.417 ГПК.

          Предявяването на иска по чл.422 ГПК е процесуално действие, съставляващо част от заповедното производство по аргумент от ал.1 на същия член,  установяващ, че иска следва да се счита предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, като ищецът дължи само довнасяне на държавната такса по иска. Освен това съгласно чл.422 ал.2 ГПК предявяването на иска не спира допуснатото незабавно изпълнение, то продължава да се осъществява, освен ако не е спряно по реда на чл.420 ГПК. Проявление на специалния характер на този иск са и специалните процесуални предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск по чл.422 ГПК: наличието на подадено в срока по чл. 414 ал.2 ГПК писмено възражение от длъжника срещу заповедта за изпълнение с оспорване на вземането, действието на възражението и преклузивния срок за предявяване на иска, регламентиран в чл.415 ал.1 ГПК, за наличието на които предпоставки исковият съд извършва самостоятелна преценка, като не е обвързан от констатациите по тях на съда в заповедното производство /т.10а от ТР №4/18.06.2014 г. на ВКС по тълк.д. №4/2013 г. на ОСГТК/. Съгласно чл.416 ГПК искът по чл.422 ГПК се ползва и със специфични правни последици.

          Предвид изложеното, съдът приема, че предявения иск е подведомствен единствено на окръжния съд, чиято компетентност не може да бъде отречена чрез договор за арбитраж. В подкрепа на този извод по арг. от чл.24 ЗМТМА е и обстоятелството, че субсидиарното прилагане на ГПК по неуредени в ЗМТМА въпроси е изключена.

          С оглед изложените по-горе мотиви, обжалваното определение е законосъобразно и следва да се потвърди.

          Водим от горното, съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение №109/27.02.2014 г. по т.д. №150/2013 г. на Силистренски окръжен съд в обжалваната му част, с която е оставено без уважение предявеното от ответниците, измежду които и ответника – частен жалбоподател, възражение за неподведомственост на спора на съда.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл.280 ГПК.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                      2.