Р Е Ш Е Н И Е № 217

 

Гр.Варна, 02.11. 2017 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в публично съдебно заседание на трети октомври, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

При участието на секретаря Д.ЧИПЕВА, като разгледа докладваното от съдия Ж.ДИМИТРОВА в.т.д. 358 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.258 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила въззивна жалба от „РАШКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД срещу решение № 34/06.04.2017 година по т.д.№ 107/2016 г. по описа на Окръжен съд – Силистра.

Твърди се във въззивната жалба, че решението на съда е неправилно, тъй като неправилен е направеният от съда извод, че приетото от съда по чл.692 ТЗ не подлежи на съдебен контрол и не може да бъде преразглеждано по иска по чл.694 ТЗ. Моли съдът да постанови решение, с което отмени решението на първоинстанционния съд, в тази му част и вместо него постанови друго по съществото на спора, с което уважи предявеният иск и присъди направените по делото разноски.

Въззиваемата страна „БАНКА ДСК” ЕАД не е депозирала писмен отговор.

Синдика Д.В.Х. не е депозирал писмен отговор.

Съдът по предмета на спора съобрази следното:

Предявени са отрицателни установителни искове с правно основание чл.694 ТЗ от ”РАШКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД срещу Банка „ДСК” ЕАД за установяване в отношенията между страните, че не съществува вземането на Банка „ДСК“ ЕАД от 114635.49 лева, включващо 99 000 лева главница, 11675.50 договорна лихва за периода 25.09.2009 година – 10.12.2010 година и 3959 лева такса закъснение за периода 25.09.2009 година -10.12.2010 година, тъй като е погасено по давност и не е предявено в срок.

В исковата си молба ищецът „Рашка трейдинг“ ЕООД излага, че по т.д.4/2013 година на ОС-Силистра е открито производство по несъстоятелност на „Рашка трейдинг“ ЕООД, като производството е възобновено с решение 22/04.03.2015 година. В обявения списък не неприетите вземания е включено предявеното от Банка „ДСК“ ЕАД вземане. След възражение с определение 232/08.07.2016 година по т.д.186/2015 година на Окръжен съд Силистра е включено вземането в списъка на приетите вземания, поради което за длъжника възниква правото да предяви иска, като определението е обявено на 08.07.2016 година, а искът е предявен в определения от закона преклузивен срок. Твърди се, че банката е предявила вземането си извън сроковете по чл.685 и чл.688 ТЗ, поради което не съществува вземането. Вземането се основава на влязло в сила решение от 23.10.2012 година по т.д.132/2011 година, поради което е и погасено по давност, тъй като е предявено на 05.11.2015 година.Претендира разноски за производството.

Ответникът Банка ДСК ЕАД, твърди недопустимост на производството, евентуално неоснователност по заявените от ищеца твърдения за погасяване по давност на вземането на БДСК ЕАД. Изтъква, че приетото парично вземане на БДСК ЕАД се явява неоспоримо, тъй като вземането вече е било установено с влязло в сила решение по т.д.№132/11г. на ОС Силистра, независимо, че установителното производство по реда на чл.422 ГПК между страните по делото е приключило преди образуване на производството по несъстоятелност.

По делото не е спорен факта, че вземането, предмет на делото не е предявено пред синдика по реда и в срока по чл.685, ал.1 ТЗ или в допълнителния срок по чл.688 ТЗ.

В конкретния случай се установява, че срокът по чл. 685, ал. 1 ТЗ е започнал да тече, считано от датата на възобновяване на спряното по реда на чл.632 ТЗ производство по несъстоятелност на ищеца РАШКА ТРЕЙДИНГ ЕООД – 04.03.2015г. и е изтекъл до 05.04.2015 год. Срокът по чл. 688, ал. 1 ТЗ е изтекъл до 05.06.2015 год. Вземанията на БДСК ЕАД са възникнали преди датата на откриване на производството по несъстоятелност. Вземането си – БДСК ЕАД е предявило пред съда на 05.11.2015 год., съгласно неоспорените твърдения на ищеца и констатирно от отбелязванията на синдика в списъка по чл.690 ТЗ /л.8 от делото/ -  извън ограничения от процесуалните срокове по чл.685 и чл.688 ТЗ момент.

Вземането е включено в списъка с приетите вземания, при уважено от съда по несъстоятелността възражение на БДСК ЕАД срещу неприемането им от синдика по съображения, че се касае за вземане, установено безспорно по реда на чл.422 ГПК преди образуване на производството по несъстоятелност/ л.4 от делото – влязло в сила на 06.09.2013г. решение по т.д.№ 132/2011г. на СОС/.

С постановяване на решението за откриване на производството по несъстоятелност по чл.630 ТЗ, имащо незабавно действие спрямо всички, се поставя началото на принудително изпълнение спрямо масата на несъстоятелността /секвестируемото имущество на длъжника/, което с оглед универсалния си характер, изключва приложението на индивидуалното принудително изпълнение по ГПК /чл.638 ТЗ/. Извън изрично предвидените в закона изключения /за публични вземания в срок до 6 месеца от откриване на несъстоятелността - чл.193, ал.4 ДОПК и за обезпечено вземане по ЗОЗ - чл.719 ТЗ/, от този момент удовлетворяването на кредиторите на длъжник с открито производство по несъстоятелност е възможно само в рамките на това производство. Удовлетворяването на кредитора, независимо дали се извършва чрез оздравителна процедура или осребряване, е предпоставено от установяване в производството по несъстоятелност на това му качество. То от своя страна е обусловено от упражняване от кредитора на правото му да предяви вземането/та си в производството по несъстоятелност /вземането е предявяемо/. Изключение е въведено само за две категории служебно приемани от синдика вземания по чл.687 ТЗ /публични, установени с влязъл в сила акт, и трудови/, но и при тях, ако те не бъдат приети служебно от синдика, правата на кредитора се защитават посредством предявяване на вземането му в производството по несъстоятелност. За кредиторите с вземания, възникнали преди датата на откриване на производството по несъстоятелност /това е датата на решението за откриване на това производство – чл.634а ТЗ/, т.нар. кредитори със стари вземания, са въведени кратки срокове за предявяване на вземанията им /основен едномесечен срок по чл.685, ал.1 ТЗ от вписване в търговския регистър на решението за откриване на производството по несъстоятелност и допълнителен двумесечен срок по чл.688, ал.1 ТЗ/, с изтичането на които се погасява процесуалното право на предявяване на вземането в производството по несъстоятелност – чл.688, ал.1, изр.2-ро ТЗ. При настъпването на тази преклузия, въпреки че материалното му право все още не е погасено, кредиторът не може да реализира вземането си, нито чрез универсалното принудително изпълнение по реда на част IV „Несъстоятелност” на ТЗ, нито в недопустимото, поради производството по несъстоятелност, индивидуално принудително изпълнение по ГПК.

Доколкото установяването и удовлетворяването на кредиторите на несъстоятелността става в рамките на самото производство по несъстоятелност, е въведена с разпоредбата на чл.637, ал.6 ТЗ забрана за образуване на нови съдебни и арбитражни производства по имуществени граждански и търговски дела срещу длъжника след откриване на производството по несъстоятелност /изкл. спорове за трудови вземания, които се приемат служебно без предявяване, и за парични вземания, обезпечени с имущество на трети лица, с оглед субективните предели на изпълнителния лист по отношение на третите лица/, а заварените производства се спират по силата на закона – чл.637, ал.1 ТЗ /изкл. при предявени от длъжника насрещни права посредством насрещен иск или възражение за прихващане/. Посочените разпоредби гарантират и възможността не само на длъжника, но и на всеки от кредиторите на несъстоятелността да оспори качеството на друг кредитор чрез процедурата по предявяване и приемане на вземанията в несъстоятелността, част от която е и производството по чл.692 ТЗ за разглеждане на възражения срещу съставените от синдика списъци. Тя обхваща: /1/ предявяване на вземанията от кредиторите пред съда по несъстоятелността /с изключение на подлежащите на служебно вписване вземания по чл.687 ТЗ/; /2/ включването им в списъците, изготвени от синдика; /3/ възможност за оспорване на списъците чрез възражение от кредитор и/или длъжника в производството по чл.692, ал.2 и ал.3 ТЗ пред съда по несъстоятелността и /4/ постановяване на определение по чл.692 ал.1 и/или ал.4 ТЗ от съда по несъстоятелността за одобряване на списъците на приетите и служебно вписаните вземания след съответна промяна при уважаване на възражение по чл.690, ал.1 ТЗ. В случай на развило се и приключило производство по чл.692, ал.2 и ал.3 ТЗ по възражение по чл.690, ал.1 ТЗ, спорът относно вземането, съответно неговото обезпечение/привилегия, предмет на възражението, може да бъде продължен от участвалия в него длъжник/кредитор, за който резултатът от определението по чл.692, ал.4 ТЗ е негативен, чрез предявяване на установителен иск по чл.694 ТЗ в преклузивния седмодневен срок от обявяване на определението на съда по несъстоятелността по чл.692, ал.4 ТЗ в търговския регистър.

В мотивите по т.д.3199 по описа за 2013 година на ВКС по въпроса може ли самостоятелен предмет на иска по чл.694 ТЗ да бъде съществуването на обезпечение на прието в производството по несъстоятелност вземане, когато вземане, предявено от кредитора като обезпечено е прието от съда по несъстоятелността като необезпечено, съдът е посочил, че специалният установителен иск по чл.694 ТЗ е обусловен от развилия се спор относно основание, размер, обезпечение, привилегия на кредитор в производството по чл.692, ал.2 и ал.3 ТЗ, като целта на исковото производство е окончателно разрешаване на спора по отношение на всички участници в производството по несъстоятелност с оглед нуждите на същото. С оглед горното предметът на исковото производство по чл.694 ТЗ съвпада с този на производството по възраженията по чл.692, ал.2 и ал.3 ТЗ, поради което това, което може да бъде предмет на възражението по чл.690, ал.1 ТЗ може да бъде предмет на установителния иск по чл.694 ТЗ.

По въпроса за допустимостта на положителния установителен иск от кредитор,  с твърдения, че предявяването на вземането му не е просрочено е постановено определение по ч.в.т.д.253/2013 година на Варненски апелативен съд и мотиви по решение 63/11.03.2013 година по в.т.д.8/2013 година на ВАпС, в които е прието, че такъв иск е допустим, тъй като за кредитора с неприето вземане не съществува друг път на защита. С оглед равнопоставеността в процеса  не може да се приеме, че този път на защита е предоставен само на кредитора, поради което този път на защита следва да се предостави и на длъжника срещу вземания, които не са предявени в срок, но са включени в списъка на приетите вземания.

Гореизложеното обуславя извода, че производството по иска по чл.694 ТЗ,  предявен от длъжник, след уважено възражение по чл.690 ТЗ с твърдения, че е пропуснат срока за предявяването им е допустим и следва да бъде разгледан от съда, поради което решението, в частта, с която е прекратено производството следва да бъде отменено и делото върнато на СОС за продължаване на съдопроизводствените действия, включително и чрез привеждане на петитума, в съответствие с твърденията в исковата молба.

Решението, в частта, с която е разгледан евентуалния иск, при липсата на сбъдване на вътрешнопроцесуалното му условие следва да бъде обезсилено като недопустимо.

По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 34/06.04.2017 година по т.д.№ 107/2016 г. по описа на Окръжен съд – Силистра, В ЧАСТТА,  с която е прекратено производството по иска на ”РАШКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД срещу Банка „ДСК” ЕАД за установяване в отношенията между страните, че не съществува вземането на Банка „ДСК“ ЕАД от 114635.49 лева, включващо 99 000 лева главница, 11675.50 договорна лихва за периода 25.09.2009 година – 10.12.2010 година и 3959 лева такса закъснение за периода 25.09.2009 година -10.12.2010 година, поради непредявяването му в срок и ВРЪЩА на ОС-Силистра за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОБЕЗСИЛВА решение № 34/06.04.2017 година по т.д.№ 107/2016 г. по описа на Окръжен съд – Силистра, в останалата част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд в 1-месечен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                ЧЛЕНОВЕ: