Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

234/06.08.2014г.                                           гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна              търговско   отделение

на  осми юли                                                                   Година 2014

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян                                                              ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                      А.Братанова

             

при секретаря : Д.Ч.

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 359    по описа за 2014 година, за да се произнесе, взе пред вид следното :

Производството по делото е по реда на чл.258 ГПК.

Образувано е по подадена въззивна жалба от ДФ З”, ЕИК 121100421, гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 136, представлявано от изпълнителния директор М Н срещу решение № 9/20.01.2014г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 231/2013г., с което са отхвърлени предявените от него  срещу ЕТ „Н Ф”, ЕИК 834037821, със седалище и адрес на управление : гр.Добрич, ул.” Страцин” № 11, представляван от Н Ф Недков, ЕГН:**********, искове с правно основание чл.124,ал.1 във връзка с чл.422,ал.1, вр. с чл.415,ал.1 от ГПК за признаване  за установено, че по издадени по ч.гр.д.№ 548/2012г.по описа на ДРС Заповед № 71/17.02.2012г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК и изпълнителен лист ответникът дължи на ищеца  сумата от 40 221.00 лв.главница, получена по договор № 08150050/21.04.2009г., ведно със законна лихва върху главницата, начиная от 17.02.2012г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 11 555.63 лв., представляваща законна лихва за забава по чл.86 ЗЗД върху главницата за  периода от 22.05.2009г.,до 15.02.2012г. и същият е осъден да заплати на ЕТ „Н Ф”, ЕИК 834037821, със седалище и адрес на управление:гр.Добрич, ул.” Страцин” № 11, представляван от Н Ф Недков, ЕГН:********** съдебни разноски по делото в размер на общата сума от 3 600.00 лв./три хиляди и шестстотин лева/-заплатено адвокатско възнаграждение. По съображения за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния  закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила, моли съда да го отмени  и вместо него постанови друго, по съществото на спора, с което да уважи предявената искова претенция. Претендира разноски.

Въззиваемата страна счита жалбата за неоснователна и моли съда да потвърди обжалвания съдебен акт като правилен и законосъобразен.

Съдът, за да се произнесе по съществото на въззива, прие за установено следното :

Предявеният иск е с правно основание чл.422 ГПК.

Ищецът „ДФ З”, гр.София претендира за приемане за установено по отношение на него, че ответникът  ЕТ „Н Ф”, ЕИК 834037821,  гр.Добрич му дължи сумата от  40 221 лв.,   получена по договор № 08150050/21.04.2009г.     за субсидиране изхранването на животни и птици от Националния генофонд и контролираната част от популацията  през 2009г., ведно със законната лихва, считано от 17.02.2012г. / датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение/ до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 11 555.63 лв., представляваща законна лихва за забава по чл.86 ЗЗД върху главницата за  периода от 22.05.2009г.до 15.02.2012г. Претендират се разноски и за двете инстанции.

  Безспорно установената по делото фактическа обстановка е следната:

  На 21.04.2009г. между страните  по спора е  сключен договор № 08150050/21.04.2009г. за субсидиране изхранването на животни и птици от Националния генофонд и контролираната част на популацията през 2009г. с предмет предоставяне на целева субсидия на земеделския производител ЕТ „Н Ф”, гр.Добрич за подпомагане изхранването на животни и птици от Националния генофонд в размер на 47 311лв., както и целева субсидия за подпомагане изхранването на животни и птици от контролираната част на популацията в размер на 550лв. срещу задължението на земеделския производител да запази и поддържа постоянен наличния брой декларирани животни и птици по вид и породи в сроковете по чл.3.3 от договора и да отчита с декларация в ОП на Фонда броя на наличните животни и птици на всеки 12 месеца до изтичане срока на договора. В раздел ІV  е предвидена отговорност за земеделския производител при неизпълнение на задълженията му, както следва : по т.4.1 при намаление на бройките животни и птици без обективни причини той възстановява съответната част от получената субсидия  за всяка бройка в по-малко, ведно със законната лихва от датата на получаването й, а по т.4.2 при неизпълнение на задълженията си по т.3.3 – 3.7 субсидията става изискуема, ведно със законната лихва от датата на получаването й.

Не се спори и че ДФ „ З” е превел по сметка на ЕТ „ Н Ф”,гр.Добрич цялата субсидия от  47 861 лв.

С протоколно решение № 27 от заседание на УС на ДФ „З” от 31.10.2011г.  по т.4 от дневния ред – л.88, Фондът е дал съгласие да не се предприемат действия срещу  земеделски производители, прехвърлили стопанството – предмет на подпомагането, на собствените си ЕООД, като е поел задължение да сключи договори за заместване в дълг с последните. Така на 19.01.2012г. е сключен Договор за новация по чл.102 ЗЗД с „Недко Недков – Овчарово” ЕООД, с.Овчарово, област Добрич, по силата на който ЕООД замества ЕТ в договор № 08150050/21.04.2009г. по отношение на посочените в чл.1 животни. Безспорно е и че всички останали животни, извън посочените в договора за новация с Фонда, ЕТ „Н Ф” е отчуждил  по силата на сключените от него договори за покупко-продажба с „Бета Ойл” ООД, ЕТ „Селект – Илия Михайлов” и ЕТ „Давид – Джавит Бейтула”, за което е уведомил Фонда с писмо вх.№ 0396/04.08.2010г. – л.83. От своя страна ДФ „З” е уведомил земеделския производител – бенефициент по процесния договор за субсидия с писмо изх.№ 01-080-6500/3287 от 14.11.2011г. – л.148, че следва да възстанови получените от него средства за незапазените животни в размер на 40 221лв главница и 10 658,55лв законна лихва за периода 22.05.2009г. – 28.11.2011г.

Тъй като доброволно плащане на претендираната от Фонда сума не  е последвало, ищецът се снабдил със Заповед  № 71 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК от 17.02.2012г. по ч.гр.д. № 548/2012г. на РС Добрич и изпълнителен лист. Както в заповедта за незабавно изпълнение, така и в заявлението за издаването й като основание за претендиране на исковата сума  е посочена клаузата на т.4.2 от договора за субсидия № 08150050/21.04.2009г., уреждаща отговорността на земеделския производител при неизпълнение на задълженията му  по т.3.3 да запази и поддържа постоянен наличния брой животни и птици по вид и породи и в размерите, в които те са договорени, както и за периода от време, посочен в т.3.3.1 по видове; по т.3.4 да отчита с декларация в ОП на Фонда броя на наличните животни и птици  на всеки 12 месеца до изтичане на договорените срокове, както и за неизпълнение на задълженията му по т.г. 3.5 – 3.7 от договора. В посочената хипотеза субсидията става изискуема и подлежи на възстановяване на Фонда. Настоящият състав не споделя тълкуванието на ответника, че отговорността му по т.4.2 от процесния договор може да бъде ангажирана единствено и само в случай на цялостно неизпълнение на задълженията му по т.3.3, в който случай субсидията става изцяло изискуема и Фонда има правото да претендира единствено нейния пълен размер, а очевидно процесният случай не попада в тази хипотеза.  Тълкувайки волята на страните, изразена в уговорените клаузи за ангажиране отговорността на земеделския производител по правилото на чл.20 ЗЗД съдът намира, че клаузата на т.4.1 от процесния договор е частен случай на отговорността по т.4.2 и включва намалението на задължителните за запазване  бройки животни и птици, които са извън допустимото такова за технологичен отпад и смъртност, уговорени в т.3.3.2, като например отчуждаването им в полза на трето лице. В тази хипотеза на възстановяване подлежи част от субсидията, съответна на всяка бройка животно или птица в по-малко от задължителните бройки за запазване. В този случай също е налице неизпълнение на задължението по т.3.3. В процесния случай, видно както от заявлението за издаване на ЗНИ – т.9, така и от обстоятелствената част на исковата молба, освен намаляване на бройките животни и птици извън технологичния отпад и смъртност, и извън прехвърлените на  „Недко Недков – Овчарово” ЕООД, с.Овчарово, предмет на Договора за новация  от 19.01.2009г., налице са и други неизпълнения на задълженията на земеделския производител, като тези по т.3.4, 3.5, 3.6 и 3.7 от договора, които ангажират отговорността му по т.4.2. Това основание е посочено в заявлението за издаване на ЗНИ, в самата заповед за незабавно изпълнение и в исковата молба, макар и алтернативно с другото основание по т.4.1. В тази хипотеза настоящият състав не съзира пречка ищецът да претендира част от субсидията, съответна на намаления брой животни, за което намаление  липсват обективни причини.

Претендира се обезщетение за неизпълнен договор по смисъла на чл.79 ал.1 ЗЗД вр.чл.82 ЗЗД. При виновно неизпълнение на задълженията на длъжника, кредиторът разполага с възможността да избира  измежду следните четири възможности : да претендира обезщетение с цел поправяне на вредите, които е понесъл от неизпълнението; да иска заместващата дължимата престация облага; да не престира насрещно дължимото и да иска разваляне на договора, като последната възможност не го лишава от правото му да иска обезщетение за претърпените вреди – чл.88 ал.1 ЗЗД.  В процесния случай ДФ „З” не е направил валидно волеизявление за разваляне на договорната връзка с ответника. Исковата сума се претендира като договорено обезщетение за претърпени вреди, при доказано  неизпълнение от страна на земеделския производител.  В този смисъл възраженията на последния, че претендираното обезщетение се дължи единствено в хипотезата на развален договор се явява неоснователно.

Като неоснователно съдът преценява и  възражението на ответника, че към момента на подаване на исковата молба договорът за субсидия е прекратен поради изтичане на срока му, визиран в т.3.3.1, тъй като съгласно разпоредбата на чл.422 ал.1 ГПК установителният иск се счита предявен от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение – 17.02.2012г. Към тази дата сроковете по т.3.3.1 не са изтекли. Вземането на ищеца, такова, каквото се претендира, е съществувало към момента на подаване на исковата молба – 17.02.2012г. По отношение на задължението за запазване броя на овцете и кочовете действително срокът по т.3.3. от договора е 2 години, но възражението на ответника досежно тези животни също се явява неоснователно, тъй като преди изтичането на двете години земеделският производител ги е отчуждил, респ. – се е породило правото на Фонда да претендира обезщетение. В противен случай ответникът би черпил права от собственото си неправомерно поведение, което е недопустимо.

Възраженията на ответника, направени в отговора на исковата молба, че изхранването на 15 броя бременни малакини се осъществява за периода на тяхната бременност, респ. – за много по – къс период от посочения в договора, че по отношение на част от посочените от Фонда животни, за които се претендира обезщетение, е валидна уговорката за допустимо намаление при технически отпад и смъртност съдът преценява също като неоснователни, тъй като в уведомителното си писмо до Фонда  от 03.08.2010г. – л.83, сам ответникът признава видовете и броя на животните, които  са продадени на трети лица и тъй като същите тези животни  съставляват предмет на претенцията на ищеца. Т.е. – ответникът сам признава, че незапазването на броя на декларираните животни по т.3.3. от договора се дължи на продажбата им, а не на други причини.

По изложените съображения настоящият състав намира, че исковата претенция е основателна и следва да бъде уважена, с произтичащите  от това правни последици.

С оглед изхода на спора пред настоящата инстанция на ДФ „З” се дължат сторените от него разноски за двете инстанции в общ размер на 3 546, 06лв, както следва : 1 035,53лв – държавна такса по сметка на Добричкия ОС, 1 035, 53лв – държавна такса по сметка на Варненския апелативен съд и 1 485лв – ю.к.възнаграждение за производството пред настоящата инстанция.

Водим от горното, съдът

 

Р      Е      Ш     И     :

 

ОТМЕНЯ решение № 9/20.01.2014г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 231/2013г., като вместо него

 

П О  С  Т  А  Н  О  В  Я  В  А  :

                                                                                                                                                                                                                          ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че ЕТ „Н Ф”, ЕИК 834037821, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ул.” Страцин” № 11, представляван от Н Ф Недков, ЕГН ********** дължи на ДФ З”, ЕИК 121100421, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.” Цар Борис ІІІ” № 136, представляван от Изпълнителния директор Васил Грудев  сумите, както следва : 40 221лв /четиридесет хиляди двеста двадесет и един лева/, представляваща получена сума по Договор № 08150050/21.04.2009г. за субсидиране изхранването на животни и птици от Националния генофонд и контролираната част от популацията  през 2009г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 17.02.2012г. до окончателното изплащане на задължението, както и сумата от 11 555.63 лв. /единадесет хиляди петстотин петдесет и пет лева и шестдесет и три стотинки/, представляваща законна лихва за забава  върху главницата за  периода от 22.05.2009г.,до 15.02.2012г., по издадени по ч.гр.д.№ 548/2012г. по описа на ДРС Заповед № 71/17.02.2012г.за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК и изпълнителен лист.

    ОСЪЖДА ЕТ „Н Ф”,ЕИК 834037821,със седалище и адрес на управление:гр.Добрич,ул.” Страцин” № 11,представляван от Н Ф Недков,ЕГН:********** да заплати на ДФ З”, ЕИК 121100421, със седалище и адрес на управление:гр.София, бул.” Цар Борис ІІІ” № 136, представляван изпълнителния директор Васил Грудев сумата от 3 546,06лв – с.д. разноски за двете инстанции.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл.280 ал.1 ГПК.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                              ЧЛЕНОВЕ :