О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №411

 

16.06.2016г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди и шестнадесета година, проведено в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                                 НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. ч. т. д. № 359

по описа на ВнАпС за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна частна жалба вх. № 13108/05.05.2016г. на К.Б.Н. и Н.Й.Н., подадена чрез адв. М.М. ***, срещу разпореждане № 3706/11.04.2016г. по т. д. № 1510/2015г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е върната въззивна частна жалба с вх. № 7229/11.03.2016г. срещу постановено по същото дело определение № 553/17.02.2016г., на основание чл. 275, ал. 2 във вр. с чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК.

В частната жалба е релевирано конкретно оплакване за неправилност на обжалвания съдебен акт, обосновано с твърденията, че жалбоподателите не са получили посоченото в разпореждането съобщение, поради което и срокът за изправяне на указаните от съда нередовности на въззивна частна жалба с вх. № 7229/11.03.2016г. не е започнал да тече. Петитумът е за отмяна на разпореждане и връщане на делото на ВОС за продължаване администрирането на неправилно върнатата жалба.

Частната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 275, ал. 1 ГПК, от легитимирани лица, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, и е процесуално допустима.

Ответното дружество „ УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД - гр. София, представлявано в производството от адв. М.Ж., представя отговор по реда и в срока по чл. 396, ал. 2 от ГПК, в който е изразено становище за неоснователност на жабата.

Съдът, като провери данните по делото, релевантни за предмета на спора, във връзка с изложеното оплакване и становището на насрещната страна, намира частната жалба за неоснователна по следните съображения:

С разпореждане № 2541/14.03.2016г. по т. д. № 1510/2015г. по описа на ВОС е констатирано, че подадената от К.Б.Н. и Н.Й.Н. въззивна частна жалба вх. № 7229/11.03.2016г. срещу постановено по същото дело определение № 553/17.02.2016г. не отговаря на изискванията на чл. 261, т. 1 и 4 ГПК във вр. чл. 275, ал. 2 ГПК, а именно: не са представени доказателства за платена държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВАпС и препис от частната жалба за връчване на насрещната страна. Жалбата е оставена без движение, като на жалбоподателите са дадени съответните указания и едноседмичен срок за изправяне на констатираните нередовности, с предупреждение за последиците по чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК.

Съобщение за разпореждане № 2541/14.03.2016г., ведно с препис от съдебния акт, са редовно връчени на 25.03.2016г., при условията на чл. 51, ал. 1, изр. 2 и 3 във вр. чл. 39, ал. 1, предл. 2 и ал. 2 ГПК. Връчителят на съобщението надлежно е удостоверил, че връчването е извършено в кантората на процесуалния представител на ответниците, чрез сътрудник на адвокат М. М., като във върнатия отрязък на съобщението са посочени имената и качеството на получателя.

В рамките на срока за изпълнение на указанията по разпореждане № 2541/14.03.2016г., които е изтекъл на 01.04.2016г., както и към датата на постановяване на разпореждането за връщане на жалбата, вкл. и към днешна дата, не е предприето изпълнение на дадените указания за отстраняване на констатираните нередовности.

Посочените обстоятелства безспорно обосновават извод за правилност на обжалвания съдебен акт за връщане на въззивната частна жалба, на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 ГПК.

По тези съображения съставът на въззивния съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ въззивна частна жалба вх. № 13108/05.05.2016г. на К.Б.Н. и Н.Й.Н., подадена чрез адв. М.М. ***, срещу разпореждане № 3706/11.04.2016г., постановено по т. д. № 1510/2015г. по описа на Варненски окръжен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:  1.                      2.