ОПРЕДЕЛЕНИЕ

396

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 05.07.2017 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№359 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Юробанк България“ АД-гр.София срещу  разпореждане № 427/13.04.2016 г. на Окръжен съд Добрич-ТО по т.д.№274 /2013 г., с което е разпоредено издаването на обратен изпълнителен лист по същото дело в полза на ответниците предвид отхвърлянето на иска по чл.422-ГПК срещу тях.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е частично основателна.

Правилно обратният изпълнителен лист е издаден за сумата, представляваща сбор от плащанията, направени на взискателя от съдебния изпълнител в изпълнителното производство въз основа на изпълнителния лист, издаден в заповедното производство, в случая – 102451.88 лв, както и за сумата 5 лв – платена държавна такса. Неоснователно е оплакването в жалбата, че съдът е присъдил законата лихва до окончателното изплащане на събраната сума, вместо както е било поискано – до 16.03.2016 г. С молбата си ответниците са искали присъждане на законната лихва върху сумата 102451.88 лв, считано от датата на издаване на изпълнителния лист до датата на окончателното плащане и няма ограничаване на лихвите до 16.03.2016 г., а само разграничаването им до тази дата и след нея до окончателното заплащане на сумите. Неправилно обаче съдът се е разпоредил за присъждане на законна лихва с неясната формулировка „считано от датата на плащането им“ до окончателното им заплащане от страна на взискателя, вместо да посочи конкретно върху кои плащания и за кой период да се начислят лихвите. При това положение разпореждането се отменя и обратният изпълнителен лист се обезсилва само в тази им част, като вместо  това въззивният съд постановява да се издаде нов обратен изпълнителен лист  за присъждане на законна лихва върху сумата 86118.79 лв, считано от 08.11.2013 г., върху сумата 16288.10 лв, считано от 11.11.2013 г. и върху сумата 44.99 лв, считано от 16.03.2016 г. до окончателното им заплащане. В останалата му част разпореждането за издаване на обратен изпълнителен лист като правилно се потвърждава.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ разпореждане № 427/13.04.2016 г. на Окръжен съд Добрич-ТО по т.д.№274 /2013 г. и обезсилва издадения обратен изпълнителен лист по същото дело в полза на ответниците само в частта за присъждане на законна лихва с формулировка „считано от датата на плащането им“ до окончателното им заплащане от страна на взискателя, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ИЗДАДЕ нов обратен изпълнителен лист в полза на ответниците по иска М.П.Т. и Н.С.Т.,***, за присъждане на законна лихва за забава върху сумата 86118.79 лв, считано от 08.11.2013 г., върху сумата 16288.10 лв, считано от 11.11.2013 г. и върху сумата 44.99 лв, считано от 16.03.2016 г., до окончателното им заплащане.

ПОТВЪРЖДАВА разпореждането за издаване на обратен изпълнителен лист в останалата му част.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.