О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

451

 

гр.Варна, 13.07. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на дванадесети юли, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 359 по описа на ВАпС за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от „АВТОЕКСПРЕС“ АД против определение № 1841/29.05.2018 г., постановено по т.д.№ 670/2018 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е прекратено производството по жалба срещу отказ на Агенция по вписванията за обявяване на покана за свикване на ОС на акционерите.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материално-правните норми. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение и по съществото на спора да уважи изцяло жалбата, като даде указания на АВ да извърши обявяването.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна по следните съображения.

Производството по ч.т.670/2018 година по описа на Варненски окръжен съд е образувано по жалба на “АВТОЕКСПРЕС” АД срещу отказ на Агенцията по вписвания да се обяви поканата за свикване на ОС на акционерите, подадена в Агенцията по вписвания със заявление вх.№ 20180402140307/02.04.2018. Мотивите за отказа на длъжностното лице по регистрация са, че датата на събранието е 23.05.2018 година, а датата на отказа е 24.04.2018 година, поради което към тази дата е невъзможно обявяването на поканата, тъй като няма да бъде спазен едномесечния срок.

От фактическа страна се установява, че е постъпило заявление вх.№ 20180402140307/02.04.2018 за обявяване на покана за свикване на ОС на акционерите, насрочено за 23.05.2018 година.

Производството пред длъжностното лице по регистрация, както и пред съда е охранително по своя характер, поради което съдът следи служебно дали са налице условията за издаване на акта, на осн. чл.533 ГПК. Предвид горното, съдът дължи произнасяне по съществото на спора, поради което  определението на Варненски окръжен съд следва да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия за произнасяне с акт по същество.        

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение № 1841/29.05.2018 г., постановено по т.д.№ 670/2018 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е прекратено производството по жалба на „АВТОЕКСПРЕС“ АД срещу отказ на Агенция по вписванията за обявяване на покана за свикване на ОС на акционерите и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: