ОПРЕДЕЛЕНИЕ№453

 

Гр.Варна, …28.06. 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и шести юни през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА  МАРИЯ ХРИСТОВА

         

             Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 359 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на Н.Р.А. *** срещу определение от съдебно заседание от 12.04.2019г. по търг.дело № 321/18г. по описа на Добрички ОС, с което производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.5 от ГПК поради разкрити престъпни обстоятелства от установяването на които зависи изхода на спора.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и съдопроизводствените правила. Твърди че в хода на досъдебното производство е установено, че произшествието е настъпило в условията на независимо съизвършителство от двамата участници в ПТП – водачът на автомобил „Пежо 406“ с рег.№ ТХ 7465 АМ – М* Т* М*, починал вследствие на произшествието и водачът на микробус „Мерцедес Спринтер“ с рег.№ ТХ 74 65 АМ – Б* Т* О*. Излага, че настъпилият общественоопасен резултат се явява пряко и непосредствено следствие от неправомерното поведение на двамата водачи и съществува релевантна връзка между деянията им и смъртта, респ.получените телесни увреждания от пострадалите. Твърди че в хипотезата на съпричиняване на вредоносния резултат от двама делинквентни, застрахователите на делинквентите носят еднаква отговорност, като всеки от тях отговаря за обезщетяване на пълния обем на действително причинените вреди до размера на застрахователната сума. Излага че е предявен иск с правно основание чл.432 от КЗ срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, чиято отговорност е функционално обусловена от деликтната отговорност на застрахования в дружеството водач М* Т* М*. Твърди че обстоятелството, че другият виновен за ПТП водач Османов е привлечен като обвиняем не касае изхода на настоящия търговски спор, тъй като производството по делото е образувано срещу застраховател на друг участвал в произшествието водач, съпричинител на вредоносния резултат, от когото пострадалият може да търси обезщетяване на вредите в пълен размер. На следващо място твърди че издадените в досъдебното производство актове нямат задължителна доказателствена сила и решаващият съд не е обвързан от съдържащите се в тях констатации. При липса на влязла в сила присъда на наказателния съд, ищецът по предявен срещу делинквента или застрахователя пряк иск трябва да установи с допустимите по ГПК средства наличието на деликт и произлезлите от същия вреди. Твърди че не са налице предпоставките на чл.229 ал.1 т.5 от ГПК за спиране на производството по делото. Моли съда да отмени обжалваното определение.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК е постъпил отговор от насрещната страна ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД със седалище гр.София, в който изразява становище за неоснователност на подадената жалба.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 321/18г. по описа на ДОС е образувано по предявен от Н.Р.А. срещу ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД иск с правно основание чл.432 от КЗ за заплащане на обезщетение за неимуществени вреди за обезщетения за неимуществени вреди в резултат на травматични увреждания, претърпени от пътно-транспортно произшествие на 29.09.2017г., причинено виновно от М* Т* М* при управлението на лек автомобил „Пежо 406“ с рег.№ ТХ 5561 ХА, при сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”.

С обжалваното определение от съдебно заседание на 12.04.2019г. производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.5 от ГПК поради разкрити престъпни обстоятелства от установяването на които зависи изхода на спора по делото.

От изисканото от въззивния съд служебно постановление за привличане на обвиняем от 06.03.2019г. съдът приема за установено че е образувано досъдебно производство № 317/17г. по описа на РУ а МВР гр.Аксаково,  разследващият орган е приел че са събрани достатъчно доказателства за виновността на Бирол Тефук Османов в извършване на престъпление от общ характер и същият е привлечен като обвиняем за престъпление по чл.343 ал.4 във връзка с ал.3 б.Б от НК. Посочено е в постановлението че Османов при управлението на автобус „Мерцедес Спринтер“ с рег.№ ТХ 7465 АВ в условията на независимо съпричиняване с М* Т* М*, нарушил правилата за движение – чл.16 ал.1 т.1 от ЗДвП, чл.44 ал.1 от ЗДвП, чл.63 ал.2 т.1 от ППЗДвП и по непредпазливост причинил смъртта на Маринов и телесни повреди на четири лица.

Съобразно практиката на ВКС, при съпричиняване по чл.53 от ЗЗД на увреждането от няколко делинквентни, застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност“, сключена с един от тях, отговаря спрямо увреденото лице за пълния размер на вредите до размера на застрахователната сума, а не съобразно приноса за увреждането на застрахования при него делинквент. /решение № 121 от 18.09.2014г. по търг.дело № 2859/13г., на ВКС, І т.о./

Твърденията в исковата молба са за виновно поведение на водача на лек автомобил „Пежо 406“ М* М* и сочат на състав на престъпление по глава ХІ раздел ІІ на НК, извършено от М*. С оглед обстоятелството, че деецът е починал на основание чл.24 ал.1 т.4 от НПК не се образува наказателно производство. Постановлението за привличане на Бирол Османов за обвиняем установява данни за престъпление по чл.343 от НК, извършено от водача на автобус „Мерцедес Спринтер“.

Въззивният съд намира че изходът на спора по наказателното производство срещу Османов и това дали последният ще бъде признат за виновен в посоченото престъпление или ще бъде оправдан е без значение за изхода в настоящето производство. Предмет на установяване по търг.дело № 321/18г. е деянието на водача на автомобил „Пежо 406“ М* М*, вината но водача, причинените вреди на ищцовата страна Н.А., причинно следствената връзка между деянието и причинените вреди, както и съществуването на валидно правоотношение по застраховка „Гражданска отговорност“ между ответното дружество и собственика на автомобила, управляван от М*. Нито едно от тях не е обвързано от извършеното от Османов деяние. Действително поведението на другия участник в пътно-транспортното произшествие Османов ще има значение при установяване на механизма на пътно-транспортното произшествие и съществуващата възможност и двамата водачи независимо да са допринесли за настъпване на общественоопасните последици. Но присъдата на наказателния съд няма да се разпростира по отношение на поведението на починалия водач Маринов, съответно и няма да окаже влияние на изхода на предявения в настоящето производство спор.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение от съдебно заседание от 12.04.2019г. на Добрички ОС по търг.дело № 321/18г. за спиране на производството по делото на основание чл.229 ал.1 т.5 от ГПК.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: