ОПРЕДЕЛЕНИЕ

146

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  19.02.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                   ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№36 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от НАП - София срещу определение №333/07.07.2015 г. на Окръжен съд – Добрич, ТО по т.д.№297/2012 г., с  което е одобрена сметка за разпределение в производството по несъстоятелност на „Ловмийт” ЕООД /н/ - гр.Генерал Тошево.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

Частният жалбоподател е подал възражение, изведено на 24.06.2015 г., срещу обявената от синдика на „Ловмийт” ЕООД /н/ - гр.Генерал Тошево в търговския регистър под №20150610165759 сметка за разпределение на наличните суми за удовлетворяване на приетите вземания на кредиторите в производството по несъстоятелност на посочения длъжник. Видно от представената разписка за изпращане и получаване, възражението на НАП по чл.728-ТЗ е предадено и прието от куриерска фирма – „Стар пост” на 24.06.2015 г., съответно е получено в ОС Добрич на 26.06.2015 г. Считано от датата на обявяване на сметката за разпределение в ТР – 10.06.2015 г. възражението на кредитора, изпратено чрез куриерската фирма до съда на 24.06.2015 г., е подадено в 14-дневния срок по чл.727 – ТЗ и съдът по несъстоятелността е следвало да го разгледа при одобряване на сметката съгласно чл.729, ал.1–ТЗ. Съдът обаче е посочил в обжалваното определение, че в срока по чл.727-ТЗ не е постъпило възражение от длъжника или от кредитор. По възражението е образувано на 26.06.2015 г. ч.т.д. №150/2015 г. на ДОС, по което е изискано и постъпило становище от синдика на 16.07.2015 г. Със становището си синдикът признава, че само част от вземанията - за трудови възнаграждения на двете кредиторки – П* З* и Ш*Р* са с поредност по чл.722, ал.1, т.4 – ТЗ, а тези за разноски и адвокатски хонорар – с поредност на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.8-ТЗ, и прави преизчисляване на сумите за удовлетворяване, като счита, че допуснатата неточност може да се коригира при изготвяне на следващата сметка за разпределение. По заверен препис от същото възражение на НАП на 16.07.2015 г. е образувано второ ч.т.д. №163/2015 г. на ДОС с идентичен предмет, като производствата и по двете дела са били спрени до влизане в сила на определение №333/07.07.2015 г. по т.д. №297/2012 г. на ДОС.

При това положение, неразгледаното от ДОС възражение на НАП - София от 24.06.2015 г. срещу обявената сметка за разпределение като основателно следва да се уважи, а обжалваното определение следва да се отмени в частта относно удовлетворяване вземанията на кредиторите – П* П* З* и Ш* К* Р*, като сумите за разпределение на същите се намалят съответно с 40.84 лв и с 232.92 лв, а освободената сума – общо 273.76 лв се разпредели между останалите  кредитори с поредност на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.4 – ТЗ пропорционално на размера на удовлетворената част от вземанията им.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОТМЕНЯ определение №333/07.07.2015 г. на Окръжен съд – Добрич, ТО по т.д.№297/2012 г., с което е одобрена сметка за разпределение в производството по несъстоятелност на „Ловмийт” ЕООД /н/ - гр.Генерал Тошево, в частта относно удовлетворяване вземанията на кредиторите – П* П* З* и Ш* К* Р*, като сумите за разпределение на същите се намалят съответно с 40.84 лв и с 232.92 лв, а освободената сума – общо 273.76 лв се разпредели между останалите  кредитори с поредност на удовлетворяване по чл.722, ал.1, т.4 – ТЗ пропорционално на размера на удовлетворената част от вземанията им.

В останалата му част определението за одобряване на сметката за разпределение като необжалвано е влязло в сила.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.