ОПРЕДЕЛЕНИЕ№89

 

Гр.Варна, …14.02.…… 2019г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на тринадесети февруари през двехиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА  МАРИЯ ХРИСТОВА

         

             Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 36 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК, образувано по частна жалба на А.К., гражданин на Република Украйна, срещу определение № 378 от 17.10.2018г. по търг.дело № 41/18г. по описа на Силистренски О10С, с което производството по делото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 от ГПК до приключване на производството по търг.дело № 2832/17г. по описа на ВКС, търговска колегия.

В частната жалба се твърди, че определението е неправилно. Излага, че предмет на спряното търг.дело № 41/18г. е предявен от Л.У. иск по чл.694 ал.3 т.1 от ТЗ предявен срещу длъжника „Авмор шипиниг енд трейдинг“ ООД в несъстоятелност и А.К. като  кредитор с приети вземания в производството по несъстоятелност. Излага, че съдът е постановил обжалваното определение след извършване на множество съдопроизводствени действия по делото, като избирателно е решил кои действия да извърши и кои не. Твърди че неправилно съдът е приел че при отмяна на решението по търг.дело № 189/16г. не би имало основание за произнасяне по исковете с предмет чл.694 от ТЗ. Твърди че не са налице предпоставките по чл.229 ал.1 т.4 от ГПК за спиране на образуваното производство. Сочи че предпоставките са налице, когато между двете образувани дела съществува връзка на обусловеност, когато предметът на обуславящото дело е правоотношение, чието съществуване или несъществуване е предпоставка за съществуването на правоотношението, предмет на обусловеното дело. Производството следва да бъде спряно, когато решението по делото ще има значение за правилното решаване на спора по същество, но не и когато то ще е от значение за допустимостта на това производство. Твърди че производството по несъстоятелност не се явява преюдициално за правилното решаване на спора по настоящето дело, поради което и не са налице предпоставките за спиране. Моли съда да отмени обжалваното определение.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК са постъпили отговори от другите страни в производството – Л.К.У., гражданин на Руската Федерация и на Авмор ипиниг енд трейдинг“ ООД в несъстоятелност със седалище гр.Дулово, в което изразяват становище за неоснователност на подадената жалба.

В срока по чл.276 ал.1 от ГПК не е постъпил отговор от синдика на несъстоятелния търговец.

Частната жалба е подадена от надлежна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

Производството по търг.дело № 41/18г. по описа на СОС е образувано по предявен иск по чл.694 ал.3 т.1 от ТЗ от кредитор, направил възражения в срока по чл.690 ал.1 от ТЗ, за установяване несъществуване вземанията на кредитор с прието вземане в производството по несъстоятелност на „Авмор шипинг енд трейдинг“ ООД.

Висящото към момента на постановяване на настоящето определение търг.дело № 2832/18г. по описа на ВКС, търговска колегия, е образувано по молба за отмяна на решение № 18/16г., с което е открито производството по несъстоятелност на „Авмор Шипинг енд трейдинг“ ООД.

Съгласно чл.229 ал.1 т.4 от ГПК основанието за спиране е налице, когато съществува висящо пред съд гражданско производство и между образуваните по реда на ГПК две дела съществува връзка на обусловеност, т. е. когато предмет на обуславящото дело е правоотношение, чието съществуване или несъществуване се явява предпоставка за съществуването на правоотношението, предмет на обусловеното дело. Съдът спира производството, когато решението по делото, което се разглежда в същия или в друг съд ще има значение за правилното решаване на спора по същество, но не и когато то ще то ще е от значение за допустимостта на това производство, т.е. неговото наличие ще съставлява абсолютна процесуална предпоставка за упражняване правото на иск по делото, чието спиране се иска.

Производството по несъстоятелност по реда на част ІV от ТЗ по никакъв начин не се явява преюдициално за правилното разрешаване на спора по предявения по настоящето дело специален установителен иск по чл.694 от ТЗ за установяване на съществуването на вземането на кредитор, поради което и обжалваното определение следва да бъде отменено. Съществуващото производство по несъстоятелност е само предпоставка за предявяване и поддържане на специалния установителния иск по чл.694 от ТЗ. До отмяна на решението за откриване на производство по несъстоятелност на длъжника производството по иска по чл.694 ал.3 от ТЗ, при наличието на другите предпоставки, е допустимо.

С оглед на така изложеното, съдът намира, че обжалваното определение следва да бъде отменено и делото да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА разпореждане № 378 от 17.10.2018г. на Силистренски ОС по търг.дело № 41/18г.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: