О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№  456 / 17.07.                                        2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  шестнадесети юли                                                  година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:А.Братанова    

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                             Н.Дамянова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 360  по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е образувано по подадена частна жалба от Община Кубрат, БУЛСТАТ 000505846, със седалище и адрес на управление гр.Кубрат, област Разград, ул.“К* Б*І“, № *, представлявана от Кмета А* О* Н* против определение № 1761/21.05.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 212/18г., с което е оставена без уважение молбата й за освобождаване от заплащане на държавна такса по предявения от нея иск, на осн.чл.84 т.3 от ГПК. По съображения за неправилност на основния извод на първоинстанционния съд, че след като предмет на исковата претенция е установяването на действителността на договора за изпълнение на дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на общината,  а не за задължения за данъци и такси и следователно се касае за частно общинско вземане, моли съда да отмени атакуваното определение и вместо него постанови друго, с което да уважи направеното искане за освобождаване от заплащането на държавна такса по предявения от нея иск.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения:

          Предмет на предявената искова претенция е установяване действителността на договор за изпълнение на дейности по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община Кубрат до Регионално депо за неопасни отпадъци в гр.Разград. Така заявеният петитум няма обвръзка със задълженията за данъци и за държавни и общински такси, които съгласно  чл. 162 ал. 2 т. 1 и т. 3 от ДОПК имат публичен характер.

          Съгласно  нормата на чл.84 т.3 от ГПК общините не се освобождават от заплащане на държавна такса по водените от тях дела в случаите, когато предявяват искове за частни общински вземания и права върху вещи – частна общинска собственост. И тъй като предмет на предявения иск е договор за обществена поръчка,  свързан с частно общинско вземане, настоящият състав споделя извода на първоинстанционния съд за отсъствието на основания за освобождаване на общината от заплащане на държавна такса.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е   Л    И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА  определение № 1761/21.05.2018г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 212/18г.

          ОСЪЖДА  Община Кубрат да заплати по сметката на Варненския апелативен съд 15 държавна такса за настоящото производство.

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.3 ГПК.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :