ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№                                      21.07.2014 год.                                          Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  21-и юли                                                      Година 2014год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                         ЧЛЕНОВЕ:            Р* С*      

                                                                    П* Х*   

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело № 361 по описа за 2014 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл.274 ГПК.

Производството е образувано по частна жалба  от „М*”АД, гр.Шумен, представлявано от М* Н* М*, чрез процесуален представител, против определение № 211/19.05.2014год., постановено  по т. д. № 12/2014 г. по описа на ШОС, с което съдът е оставил без уважение искането на жалбоподателя на основание чл.248 от ГПК да бъде  изменено решението по делото в частта за разноските. Иска определението да бъде отменено като неправилно и съдът да измени решението в частта за разноските, като присъди разликата от 2009,51лв. до пълния поискан размер от 4784,55лв.

Насрещната страна чрез писмен отговор, е изразила становище за неоснователност на жалбата.

По частната жалба, съдът съобрази следното:

С молба вх.№ 2210/22.04.2014год. адв.Г.Б., като пълномощник на ищеца  по т.д. № 12/2014год. на ШОС, е поискала изменение на решение № 50/11.04.2014год. на ШОС, в частта относно присъдените разноски, като е поискал да бъдат присъдени направените разноски в пълния размер от 4784,55лв.

С обжалваното определение  постановено в производство по чл.248 ГПК, съдът е оставил без уважение молбата на ищеца, като е посочил, че  заплатените от ищеца такси, разноски и адвокатско възнаграждение, се заплащат от ответника съразмерно на уважената част от иска.

Относно искането за присъждане на направените разноски в пълен размер, съдът  съобрази следното:

Действително, жалбоподателят в качеството си на ищец е представил своевременно доказателства за извършени разноски и списък на извършениете разноски в общ размер на 4 784,55лв.

Ищецът е предявил искове с правно основание чл.327 ТЗ и чл.86 ЗЗД съответно за сумите 45 633,63лв. и 746,51лв.  С постановеното решение, съдът е уважил иска по чл.327 ТЗ  за сумата от 18 614,78лв., а искът по чл.86 е уважил в предявения размер от 746,51лв.  С решението е присъдил разноски в размер на 2 009,51лв., като е посочил в решението и в обжалваното определение, съобразно уважената част от иска.

Съдът намира искането за допълнително присъждане на сумата от 2 775,04лв. – до пълния размер на извършените разноски от 4 784,55лв. пред първата  инстанция, за неоснователно. Съобразно чл.78 ал.1 ГПК, заплатените от ищеца такси, разноски по производството и за адвокатско възнаграждение, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от иска. Следователно, основанията за присъждане на разноски са:-същите да са реално извършени, като при наличие на това условие, разноските се заплащат от ответинка съразмерно с уважената част от иска.

Като е осъдил ответника да заплати  на ищеца сумата от 2 009,51лв. разноски, съдът се е съобразил с правилото на чл.78 ал.1 ГПК и е редуцирал разноските съобразно уважената част от предявения иск.

Предвид изложеното, съдът счита, че молбата за изменение на решението в частта за разноските, чрез допълнително присъждане на сумата от 2 775,04лв. –представляваща разликата между присъдения от съда размер и пълния размер на извършените разноски по т.д. № 12/2014год. на ШОС, следва да се остави без уважение.

С оглед на изложеното, молбата за изменение на решението в частта за разноските по реда на чл.248 ГПК, се явява неоснователна и следва да се отхвърли, а обжалваното определение-да бъде потвърдено.

С оглед на изложеното, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение на Окръжен съд-Шумен № 211 от 19.05.2014 г. постановено по т.д.№ 12/2014 г. по описа на съда.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                      2.