Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

159/гр. Варна, 15.06.2016 г.

                                         

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на петнадесети юни през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                             ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА                                                                           

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№361/2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 606 от ГПК.

Образувано е по жалба на Р.Х.Б., в качеството му на председател на управителния съвет на новоучреденото сдружение с нестопанска цел  „БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Дулово против решение №62/01.06.2016 г., постановено по ф.д. №11/2016 г. по описа на Окръжен съд - Силистра, с което е отказано вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд - Силистра, на сдружение с нестопанска цел с наименование „БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Дулово.

Жалбоподателят излага, че решението на окръжния съд е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Твърди, че нито целите нито средствата за постигането им са свързани с осъществяване на дейност присъща на вероизповедение, а новоучреденото сдружение, по никакъв начин не цели подпомагане или популяризиране на на определено вероизповедание, за да е приложима разпоредбата на чл.27 от Закона за вероизповеданията.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да допусне вписване на сдружението в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Жалбата е процесуално допустима, подадена от легитимирано лице срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, в рамките на преклузивния срок. Решението на първоинстанционния съд е валидно и допустимо, а по правилността му, с оглед наведените оплаквания, съдът намира следното:

С решение №62/01.06.2016 г., постановено по ф.д. №11/2016 г. по описа на Окръжен съд – Силистра е отказано вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд - Силистра, на сдружение с нестопанска цел с наименование „БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Дулово, по съображения, че определените цели и средства за постигането им фактически предопределят осъществяването на дейност присъща на вероизповедание, която се регулира от Закона за вероизповеданията, както и че не са спазени изискванията на чл.27 от ЗВ.

Направените от първоинстанционния съд изводи, по никакъв начин, не се подкрепят от приложените към заявлението изискуемите от закона писмени доказателства, предпоставящи постановяването на желания от молителите охранителен акт: протокол от учредителното събрание, проведено на 15.04.2016 г. , обективиращ валидно решение за създаване на сдружение; списък на присъствалите на учредителното събрание; удостоверение за уникалност на наименованието; образци от подписите на представляващите, платежен документ, удостоверяващ внасянето на дължимата за регистрация на сдружението държавна такса, свидетелства за съдимост на членовете на управителния съвет. Формулираните в представения устав цели и средства за тяхното осъществяване не противоречат  на законите на РБ и не накърняват добрите нрави. Видно от устава на сдружението, предмета му на дейност е работа по опазване и реставрация на храмове, църкви, джамии и обществено-значими обекти на културно-историческото наследство в община Дулово, стимулиране на последователна и отговорна държавна политика по отношение съхраняването, опазването и реставрация на молитвените домове на различните вероизповедания в Република България, мониторинг и обратна връзка за подобряване на политическите мерки и практики.

От съдържанието на устава следва, че неговата цел не е насочена към религиозно обучение и въвеждане в постулатите на различни религии, а към съхраняване и опазване на природата и културно - историческото наследство в Община Дулово. Не са налице предвидени цели и средства за постигането им, от които да се направи извод, че сдружението има за цел подпомагане и популяризиране на определено вероизповедание, за да е приложима разпоредбата на чл.27 от ЗВ.

Учредителите са определили членствения състав на ръководните органи и конкретизирали разпределението на управителите и представителните функции помежду им.

С оглед на редовноста на представените писмени доказателства и като прецени, че искането е предявено с надлежен акт от оправомощени лица и сдружението подлежи на съдебна регистрация, съдът намира, че обжалваното решение следва да бъде отменено, като вместо него се постанови друго, с което на основание чл.6, ал.1 и чл.18 ал.1 от ЗЮЛНЦ, сдружението да бъде вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  решение №62/01.06.2016 г., постановено по ф.д. №11/2016 г. по описа на Окръжен съд - Силистра, с което е отказано вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Окръжен съд - Силистра, на сдружение с нестопанска цел с наименование „БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА”, със седалище гр.Дулово, като вместо това  ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ВПИШЕ  в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден при Окръжен съд - Силистра, по ф.д. №11/2016 г., сдружение с нестопанска цел с

НАИМЕНОВАНИЕ - „БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА”

СЕДАЛИЩЕ - гр.Дулово

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ - ул.“Васил Левски“ 13, ет.2, офис 2

СДРУЖЕНИЕТО се учредява за неопределен срок.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА по чл.2 от ЗЮЛНЦ - сдружението осъществява дейност в обществена полза.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО -

1.        Развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите или физическата култура;

2.         Събиране на средства за съхраняване, опазване и реставрация на молитвените домове на различните вероизповедания в Република България.

3.         Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация;

4.         Защитата на човешките права или на околната среда;

5.         Други цели, определени със закон.

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ:

1.       Организирането на дарителски кампании за подпомагане действията по опазване и реставриране на храмове, църкви, манастири и джамии;

2.         Посредничество в диалога между донорски организации, граждански сектор, държавна администрация чрез целенасочени мерки и усилия;

3.         Прилагане на иновативни методи и практики на местно ниво;

4.         Оптимизиране и акумулиране на ресурсите чрез партньорство с други организации и заинтересовани страни с цел повишаване на ефективността на действията;

5.         Разработване на проекти и програми за изпълнението на основните цели на сдружението, които представя и защитава пред национални и международни дарителски фондове;

6.         Използване възможностите на своите членове както и на местни и външни специалисти при организиране на обучения и семинари;

7.         Сътрудничи или се асоциира с други организации със сродни цели;

8.         Създаване на контакти с оглед активизирането на чуждестранни партньори за инвестиране с цел подобряване на облика на сгради и на външни прилежащи към тях пространства с местно историческо, културно и религиозно значение.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

1.        работа по опазване и реставрация на храмове, църкви, джамии и обществено-значими обекти на културно-историческото наследство в община Дулово;

2.        стимулиране на последователна и отговорна държавна политика по отношение съхраняването, опазването и реставрация на молитвените домове на различните вероизповедания в Република България, мониторинг и обратна връзка за подобряване на политическите мерки и практики.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ :

ОБЩО СЪБРАНИЕ – върховен колективен орган с компетентност дефинирана в  разпоредбата на чл.20 от Устава.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ – в състав три до седем лица, които са членове на сдужението, мандатен орган, конституиран от ОС за срок от пет години . Правомощията на УС са регламентирани  в чл.33 от Устава .

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО - Сдружението ще се представлява заедно и поотделно от Р.Х.Б., с ЕГН ********** *** – Председател и П.И. ДАЧЕВ, с ЕГН ********** *** – Изпълнителен директор.

ЧЛЕНСТВО - членовете на сдруженито могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които желаят да се ползват от дейността на сдружението, и удоволетворяващи критериите на чл.8. Членственото правоотношение се урежда от чл.8 до чл.13 вкл.

ИМУЩЕСТВО – то се състои от право на собственост и други вещни права върху основани и оборотни средства, имуществените вноски на членовете, вземания и други права.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на вписване по реда на ГПК .

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              ЧЛЕНОВЕ: