О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

452…/Варна, 27.06.19...............

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                             ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 361/2019 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от «ФОРЕКСКО» АД против Определение № 4303/24.04.2019 год. , с което е върната въззивна жалба на страната срещу Решение № 916/12.12.2016 год., постановено по т.д.№ 63/2916 год.  по описа на ВОС.

Постъпилата частна жалба е депозирана по електронната поща и е била оставена без движение за подписването й в оригинал с Разпореждане № 5028/15.05.2019 год.

С молба от 21.05.2019 год. страната е представила подписан екземпляр от жалбата /пришит към корицата/ и нарочна молба, които съдържат цветно сканирано копие от подписа на В.Селек – управител на «Форекско» АД. Представените документи не съставляват изпълнение на указанията на съда, тъй като понятието подпис се свързва единствено със саморъчно изписване на името на издателя на документа в оригинал / Определение № 574 от 21.10.2014 г. на ВКС по ч. гр. д. № 5139/2014 г., I г. о., ГК/.

Независимо от горното, ВОС е администрирал постъпилата частна жалба. По електронен път е постъпил и отговор от насрещната страна, който също не съдържа оригинален подпис. На страната не са дадени указания по реда на чл. 101 ГПК  за отстраняване на нередовностите във връзка с осъщественото процесуално действие. Трайна и последователна е практиката по въпроса, че процесуални действия могат да бъдат извършени по електронен път. Липсата на електронен или саморъчен подпис представлява нередовност, която следва да бъде отстранена чрез съответните процесуални способи /Определение № 415 от 2.07.2015 г. на ВКС по ч. гр. д. № 3390/2015 г., III г. о., ГК/

Администрирането на частната жалба и постъпилия отговор е задължение на изпращащия съд. По изложените съображения,  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч. т.д.№ 361/2019 год. по описа на  АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна за изпълнение на дадените указания по отношение на частната жалба и постъпилия отговор, след което делото да върне на АС – Варна за произнасяне по реда на чл. 274 и следв. ГПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                     ЧЛЕНОВЕ