Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   178/  08.07.2016г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на   осми юли                                                                      Година 2016

в  закрито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:  А.Братанова

                                                                               М.Недева

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 362   по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.606 от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от Народно читалище „Христо Смирненски  - 1926”, БУЛСТАТ 000083925, с.Здравец, община Аврен, област Варна, представлявано от Д.С. срещу решение № 215/12.05.2016г. на Варненския окръжен съд, фирмено отделение, постановено по ф.д.  № 3476/1997г., с което е постановен отказ от вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации, воден при Варненския окръжен съд на промени в обстоятелствата, обективирани в заявление № 12898/04.05.2016г. на членовете на читалищното настоятелство. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното решение и вместо него постанови друго, с което да впише заявените за вписване промени в обстоятелствата, подлежащи на регистрация.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Жалбата е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява неоснователна, по следните съображения :

          От Настоятелството на Народно читалище „Христо Смирненски”, с.Здравец, община Аврен, област Варна е подадено заявление за вписване на промени по партидата на читалището въз основа на решения, взети на Извънредно общо събрание на членовете му, проведено на 23.04.2016г. както следва : промяна в състава на читалищното настоятелство и проверителната комисия, както и промяна в името на лицата, представляващи читалището.

         

От приложената към заявлението покана за свикване на общото събрание се установява, че в дневния ред е предвидена една единствена точка – приемане на бюджет за 2016г. на НЧ „Христо Смирненски – 1926”, с.Здравец. От протокола на събранието пък е видно, че на него са присъствали 68 членове при представени доказателства за получена покана за събранието на 258 членове. Председателят на читалището Д.С. е  направила предложение в дневния ред да бъде включена и втора точка  - избор на проверителна комисия поради подадени оставки от действащите членове на същата 30 минути преди събранието, които са приложени по делото. Взети са решения за избор на нова проверителна комисия , състояща се от трима члена, М.Ж. е освободена като член на Настоятелството. Взето е  и решение Настоятелството да се състои от трима членове – Председател и двама членове.

          Проверка на законосъобразността на взетите решения започва с преценка за съответствието на процедурата по свикване на събранието с изискванията на закона и устава. Съгласно чл.15 ал.2 от ЗНЧ поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

          Самият заявител не твърди нещо различно от установеното от първоинстанционния съд и произтичащо от доказателствата по делото, че допълнителните точки от дневния ред са включени в деня на провеждането му. А това обстоятелство противоречи на цитираната вече императивна норма за закона. Не може да бъде споделена тезата, че в случая изискванията на ЗЮЛНЦ не се прилагат, тъй като читалището не е сдружение по смисъла на този закон, а единствено ЗНЧ като специален закон, уреждащ учредяването, управлението, имуществото, финансирането и прекратяването на този вид ЮЛНЦ предвид нормата на чл.30 от ЗНЧ, предвиждаща субсидиарно приложение за неуредените в ЗНЧ въпроси именно на ЗЮЛНЦ.

          Неоснователно е и оплакването в жалбата, че първоинстанционният съд не е обсъдил кворума за провеждане на събранието, а е подложил на преценка единствено начина на свикването му и формата на поканата. Съгласно утвърдената съдебна практика нередовното свикване на общото събрание предпоставя извода и за незаконосъобразност на взетите на него решения.

 

 

          Предвид гореизложеното настоящият състав споделя извода  за липсата на надлежно взето решение за промяна в органите на управление и контрол на читалището, поради невключване на съответната точка от дневния ред по установения в закона начин, поради което заявлението за вписване на промяна въз основа на тези решения  следва да бъде оставено без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

 

Р       Е       Ш      И       :

 

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение № 215/12.05.2016г. на Варненския окръжен съд, фирмено отделение, постановено по ф.д.  № 3476/1997г., с което е постановен отказ от вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, сдружения и фондации, воден при Варненския окръжен съд на промени в обстоятелствата, обективирани в заявление № 12898/04.05.2016г. на членовете на Читалищно настоятелство”Христо Смирненски -1926”, с.Здравец.

          Решението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :