ОПРЕДЕЛЕНИЕ

397

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  05.07.2017 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

    НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№362 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „България - Катар селскостопанска компания“ ООД - с.Тополи, общ.Варва, обл.Варна срещу определение №110/19.04.2017 г. на Окръжен съд  Шумен по т.д. №387/2016 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

От една страна разделените искове са без връзка едни с други. В настоящото производство са отделени исковете, свързани с прекратяване на гражданското дружество между ищеца и първия ответник и произтичащите от него имуществени последици. По т.д. №586/2016 г. на ШОС са отделени исковете по чл.26, ал.2 – ЗЗД и чл.135-ЗЗД за нищожност като привиден, евентуално – за недействителност като увреждащ на договор за покупко-продажба на недвижимии имоти, изповядан с нот.акт №131/16.03.2016 г. на нотариус К* М*. Предметът на едната група искове няма връзка с предмета на другата група искове. В този случай е допустимо разделянето им на основание чл.210, ал.2, изр.1-ГПК, тъй като съвместното разглеждане на предявените общо седем иска ще бъде значително затруднено в рамките на едно производство. От друга страна, разделянето е станало с определение на ШОС още от 29.11.2016 г., а не едновременно с прекратяване производството по настоящото дело с обжалваното определение от 19.04.2017 г., само в който случай въззивният съд може да упражни контрол върху разделянето на делата по повод обжалване прекратяването на делото. Още по-малко пък е възможно да бъде разпоредено на първоинстанционния съд да съедини отново вече разделените искове. При положение че ответникът по исковете-предмет на настоящото дело - „Тексима трейдинг“ ЕООД, е със седалище - с.Баните, общ.Баните, обл.Смолян, попадащо в друг съдебен район, и е направил възражение за местна неподсъдност на исковете пред ШОС, правилно съдът е прекратил производството по делото пред себе си и е изпратил делото по компетентност на Окръжен съд Смолян, в чийто съдебен район е седалището на ответника. Обжалваното определение е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №110/19.04.2017 г. на Окръжен съд  Шумен по т.д. №387/2016 г., с  което е прекратено производството по същото дело.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1-ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.