О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   424  /14.06. 2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на тринадесети юни                                                       година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         М.Недева

 

като разгледа  в.ч.т.д. № 362 по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.255 и сл. ГПК.

          Образувано е по подадена молба от  „Морска градина Варна“, ЕАД, ЕИК *, Морска градина, Морско казино, представлявано от П.И.Т., в която се твърди, че е налице забавяне в произнасянето на съда по негови молби и искания по т.д. № 1981/18г. на ВОС., а именно : по молби с вх.№ 9914/29.03.19г.; вх.№ 9827/28.03.19г.; вх.№ 12790/23.04.19г.; вх.№ 12792/23.04.19г.; вх.№ 13650/03.05.19г.; вх.№ 13652/03.05.19г.; вх.№ 15068/17.05.19г.; вх.№ 15446/21.05.19г. и вх.№ 15925/27.05.19г., съдържащи искания ищецът да бъде задължен да внесе държавна такса по делото, както и производството по него да бъде прекратено поради неотстраняване на нередовности на исковата молба.  Направено е искане за определяне на подходящ срок за произнасяне от съдията-докладчик по всички посочени  молби.

          Постъпило е по делото и становище на съдията-докладчик по т.д. № 1981/18г. П. А*, депозирано в изпълнение на задължението му по чл.255 ал.2 ГПК.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Т.д. № 1981/18г. на ВОС е образувано по подадена искова молба от „Петрол Холдинг“ АД / н./, ЕИК *, гр.Варна и О* Т* Т* – изпълнителен директор на „Петрол Холдинг“ АД / н./ против „Морско казино“ ЕАД /н./, ЕИК *, гр.Варна, представлявано от Т* Д* И. – постоянен синдик и „Морска градина Варна“ ЕАД, ЕИК 203284077, представлявано от П.И.Т. и Е* П* Т* – изпълнителни директори и А* И.Т. с правно основание чл.649 ал.1 ТЗ  вр.чл.135 от ЗЗД – главен иск и чл.649 ал.1 ТЗ вр.чл.647 ал.1 т.3 от ТЗ – евентуален иск.

          С молба вх.№ 9914/29.03.19г. – л.129, „Морска градина Варна“ ЕАД е подало възражение по делото срещу извършваните по него процесуални действия от лицето Ж* К*, представила се като пълномощник на О* Т* – изпълнителен директор на „Петрол Холдинг“ АД / в открито производство по несъстоятелност/. Възражението е резолирано на 02.04.19г. То не  налага нарочно произнасяне на съда, предвид на което срок за това не може да бъде определен. Следва да бъде казано и това, че обема на правомощията, предоставени на Ж* К* от О* Т* – изпълнителен директор на „Петрол Холдинг“ АД да представлява дружеството пред органите на съдебната система като извършва справки, подава молби и получава преписи и копия на документи,  не изисква тя да отговаря на изискванията по чл.32 ал.1 от ГПК.

С молба вх.№ 9827/28.03.19г. – л.116, „Морска градина Варна“ ЕАД е направило искане за прекратяване на производството по делото и е депозирало молба в този смисъл. По молбата съдията-докладчик се е произнесъл на следващия ден с разпореждане № 3364/29.03.19г., като е дал възможност на другата страна да вземе становище по искането. С определение № 1496/16.04.19г. съдът се е произнесъл и по същество на искането, като го е оставил без уважение.Следователно срок за произнасяне и по това  искане не може да бъде определен.

С молба  вх.№ 12790/23.04.19г. – л.180, адв.П.И.Т. е направил искане за отмяна или изменение на определение от 16.04.2019г. по т.д. № 1981/18г. С молба  вх.№ 12792/23.04.19г.- л.184, „Морска градина Варна“ ЕАД е депозирало молба относно произнасяне по молба с вх.№ 9827/28.03.2019г. Двете молби са  резолирани на следващия ден от постъпването им. Молби вх.№ 13650/03.05.19г. и вх.№ 13652/03.05.19г. са резолирани на 07.05.19г., като препис от тях е изпратен на ищеца и на синдика на „Морско казино“ ЕАД за становище в тридневен срок от съобщението. Препис от искането по молба вх.№ 15068/17.05.19г. – л.207, е изпратен на ищеца и на синдика на ответното дружество за становище в тридневен срок от съобщението. Молба вх.№ 15925/27.05.19г. – л.226 за административен и съдебен контрол е резолирана същия ден с разпореждане № 5451.

Налага се извода, че по посочените молби, предмет на молбата за определяне на срок при бавност, съдът се е произнасял в същия ден, на следващия или в рамките на два дни от сезирането си, като е разпореждал връчване на преписи на другата страна за становище. Въпросът, поставен от молителя се свежда до това – необходимо ли е било връчването на преписи и изчакването на получаване на становище на другата страна и не съставлява ли това процесуално поведение на съда забавяне в дължимото от него произнасяне.

По този въпрос съдът намира следното :

С оглед съблюдаване принципите за равенство на страните в процеса и състезателното начало, закрепени в нормата на чл.8 и чл.9 от ГПК съдът е длъжен да им осигури равни възможности да упражняват процесуалните си права. А това включва и правото на страните  да се запознават с исканията и доводите на насрещната страна, с предмета на делото и неговото движение, както и да изразяват становище по тях. Когато искането е направено в открито съдебно заседание, в което не присъства представител на насрещната страна или когато е направено извън съдебното заседание, препис от молбата се връчва на другата страна за изразяване на становище. В този смисъл разпорежданията за връчване на преписи от исканията на молителя не могат да се квалифицират като ненужно забавяне на дължимите от съда процесуални действия.

Отделно от това налице е и произнасяне на съда по същество по всички направени в молбите искания. Така с определение № 2069/04.06.2019г. и след получаване на съответните становища на ищеца и синдика на ответника съдът се е произнесъл по молби с вх.№ 12 790/23.04.19г., вх.№ 12 792/23.04.19г., вх.№ 13 650/03.05.19г. и вх.№  13 652/03.05.19г. По тези молби срок за произнасяне не може да бъде определен.

Доколкото срокът за изразяване на становища по молби с вх.№ 15 446/21.05.19г. и тази с вх.№ 15068/17.05.19г. не е изтекъл към момента на депозиране на становището на съдията-докладчик по делото, то не е налице забавяне и в произнасянето на съда по тях.

Искането в молба вх.№ 15925/27.05.19г. е повторно направено, като първоначално е заявено с молбата вх.№ 15 068/17.05.19г., произнасянето по която съдът констатира, че не е забавено.

          По изложените съображения молбата за определяне на срок за бавност се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И   :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Морска градина Варна“, ЕАД, ЕИК *, Морска градина, Морско казино, представлявано от П.И.Т. за определяне на срок при бавност  при произнасянето на съда по негови молби и искания

по т.д. № 1981/18г. на ВОС.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :