РЕШЕНИЕ

 

гр. Варна,245/02.10..2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

          ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ ПЪРВИ СЪСТАВ в публично заседание на седемнадесети септември през две хиляди и  четиринадесета година в състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРА ХРИСТОВА

         ЧЛЕНОВЕ:ВИЛИЯН П.                            

                                                                     КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря  Д.Ч. като разгледа

докладваното от  М.Христова в.т.д. №  365/2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

“Д Е Д - Х” ООД /в несъстоятелност/ гр. Варна обжалва решение №547/03.06.2014 г. по т.д.№ 1696/2013 г. на Варненски окръжен съд, с което на осн. чл.710 ТЗ  длъжника “Д Е Д - Х” ООД гр. Варна е обявен в несъстоятелност с последиците по чл.711 от ТЗ.

Въззивникът счита обжалваното решение за неправилно поради необоснованост предвид отсъствие на едно от законовите основания по см. на чл.710 ТЗ – неприет от кредиторите допуснатия до разглеждане план за оздравяване на предприятието, като моли за отмяна на първоинстанционното решение.

Съдебният състав по оплакванията в жалбата, след преценка на събраните по делото доказателства и след извършена в ТР по партидата на длъжника служебна справка приема за установено следното:

Въззивната жалба е подадена в рамките на 7-мо дневния преклузивен срок по чл.713 ал.1 ТЗ от надлежна страна срещу подлежащ на въззивно обжалване съдебен акт, поради което съдът я намира за допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

С влязло в сила решение №1095/02.12.2013 г. по т.д. №1696/2013 г. по описа на Варненски окръжен съд е обявена неплатежоспособността на Д Е Д - Х” ООД гр. Варна и е открито е производство по несъстоятелност по отношение на същия длъжник. С определение №679/17.02.2014 г. окръжният съд на осн. чл.692 ал.1 и ал.4 ТЗ е одобрил списъка на приетите от синдика вземания на кредитори на Д Е Д - Х” ООД гр. Варна. Определението е обявено в ТР на 20.02.2014 г.. В срока по чл.698 ал.1 ТЗ „С” ЕООД гр. Варна, явяващо се легитимирано на осн. чл.697 ал.1 т.5 ТЗ лице, е предложило план за оздравяване предприятието на длъжника. С определение №1545/15.04.2014 г. по т.д. №1696/2013 г. ВОС е допуснал плана до разглеждане от събранието на кредиторите и е свикал събрание на кредиторите на 22.05.2014 г.. Видно от намиращото се на л. 534 от делото писмено доказателство, протокол от събрание на кредиторите на Д Е Д - Х” ООД гр. Варна от 22.05.2014 г., събранието е редовно проведено и по единствената точка от дневния ред същото е взело единодушно решение, с което кредиторите на приемат допуснатия до разглеждане оздравителен план, предложен от „С” ЕООД.

От така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

С разпоредбата на чл.710 ТЗ законодателят лимитативно и при условия на алтернативност е определил предпоставките при наличието на които съдът обявява длъжника в несъстоятелност. Първата алтернативна предпоставка за постановяване от съда на обявителното решение е: в предвидения от закона срок да не е бил предложен план за оздравяване на предприятието на длъжника. Втората алтернативна предпоставка е предложеният план да не е бил приет, а третата – да не е бил утвърден от съда по несъстоятелността. По делото са  налице доказателства за предложен оздравителен план в срока по чл.698 ал.1 ТЗ от лице по чл.697 ал.1 ТЗ, допуснат от съда до разглеждане от събранието на кредиторите, но планът не е приет. Следователно налице е хипотезата на втората алтернативна предпоставка по см. на чл.710 ТЗ, поради което правилно окръжният съд е пристъпил към постановяване на решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност.

По изложените по-горе съображения съдът намира обжалваното решение за валидно и правилно, поради което го потвърждава.

С оглед изхода на делото и на осн. чл.620 ал.3 ТЗ длъжникът следва да заплати от масата на несъстоятелността дължимата държавна такса по жалбата в размер на сумата от 125 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение №547/03.06.2014 г. по т.д.№ 1696/2013 г. на Варненски окръжен съд, с което на осн. чл.710 ТЗ  длъжника “Д Е Д - Х” ООД гр. Варна е обявен в несъстоятелност с последиците по чл.711 от ТЗ.

ОСЪЖДА “Д Е Д - Х” ООД /в несъстоятелност/, ЕИК 813081736, гр. Варна да заплати от масата на несъстоятелността сумата от 125 лева, държавна такса по жалбата.

На осн. чл.634в ал.1 ТЗ решението да се впише в особената книга, водена от съда по несъстоятелността –Варненски окръжен съд.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                  

 

2.